Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Соціальні зміни як детермінанта дисципліни в органах внутрішніх справ
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Соціальні зміни як детермінанта дисципліни в органах внутрішніх справ

Анотації 

Кобзін Д. О. Соціальні зміни як детермінанта дисципліни в органах внутрішніх справ.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 23.00.03 - соціальна структура, соціальні інститути, соціальні відносини. Університет внутрішніх справ, Харків, 2000.

   Дисертація присвячена вивченню процесу детермінації дисципліни в органах внутрішніх справ соціальними змінами, що відбуваються в Україні. Розглядаються існуючі підходи до визначення змісту соціальних змін і дисципліни, їхньої взаємодії в процесі трансформації суспільства. Дається авторське визначення поняття "дисципліна", що дозволяє інтегрувати більшість соціальних характеристик феномена.
   У роботі виділяються і розглядаються найважливіші детермінанти дисциплінованої поведінки, що піддаються впливу соціальних змін. Описується вплив детермінант, його наслідки на макрорівні (у рамках суспільства в цілому), мезорівні (у рамках інституту ОВС) і мікрорівні (як конфлікти, із якими зіштовхуються працівники ОВС), що безпосередньо визначає дисципліну.
   Виділяються служби ОВС із найбільшою поширеністю порушень, дається соціально-психологічний портрет порушника дисципліни, вивчається динаміка порушень дисципліни в системі ОВС України за період 1992 - 1999 рр. і ступінь їх латентності. Отримано низку даних, що дозволяють судити про ступінь ефективності діяльності різних служб по роботі з особовим складом в ОВС і методів їхньої роботи, адекватності заходів стимулювання дисциплінованої поведінки працівників ОВС.
   Запропоновано нові оригінальні методи соціологічного моніторингу стану дисципліни і законності в підрозділах органів внутрішніх справ, професійного відбору і корекції дисциплінарної поведінки працівників.
   Ключові слова: детермінанта, дисципліна, порушення дисципліни, соціальні зміни.

Кобзин Д. А. Социальные изменения как детерминанта дисциплины в органах внутренних дел. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук по специальности 23.00.03 – социальная структура, социальные институты, социальные отношения. Университет внутренних дел, Харьков, 2000.

   Диссертация посвящена изучению процесса детерминации дисциплины в органах внутренних дел процессами социальных изменений, происходящих в Украине.
   В работе рассматриваются существующие подходы к определению смысла социальных изменений и их места в процессе трансформации общества. Автором выделяется их глобальность и формулируется принципиальная схема проявлений в различных сферах общественной жизни.
   Детально анализируются способы определения и рассмотрения понятия "дисциплина" в науке и конкретно в институте ОВС. Рассматривается генезис дисциплины как вида социальных отношений, который становиться составной частью внутреннего мира субъекта. С целью выявления различных аспектов нарушения дисциплины изучаются различные теории девиации, рассматриваются психологический (дисциплинированность) и поведенческий (дисциплинированное поведение) аспекты проблемы. Дается авторское определение понятия "дисциплина", позволяющее интегрировать большинство социальных характеристик феномена.
   В работе выделяются и рассматриваются важнейшие детерминанты дисциплинарного поведения, которые подвергаются воздействию социальных изменений (нормы права, нормы дисциплины; условия и требования к деятельности работников ОВС; кадровый потенциал ОВС; статус работника правоохранительных органов; система профессиональной подготовки; воспитательная и психологическая работа с персоналом; система позитивной стимуляции деятельности и взысканий). Описывается механизм воздействия, его последствия на макроуровне (в рамках общества в целом), мезоуровне (в рамках института ОВС) и микроуровне (как конфликты, с которыми сталкиваются работники ОВС), что непосредственно определяет дисциплину.
   Автором разработана система показателей для измерения объективного состояния дисциплины и законности в подразделениях органов внутренних дел. Она базируется на анализе объективных статистических показателей и данных социологических "срезов", учитывающих распространенность нарушений, степень их социальной опасности.
   В приведенных в работе результатах исследований выделены службы с наибольшей распространенностью нарушений, дан социально-психологический портрет нарушителя дисциплины, изучена динамика нарушений дисциплины в системе ОВС Украины за период 1992 – 1999 гг. и степень их латентности. Получен ряд данных, позволяющих судить о степени эффективности деятельности различных служб по работе с личным составом в ОВС и методов их работы, адекватности различных мер стимулирования дисциплинированного поведения работников ОВС.
   Предложены новые оригинальные методы социологического мониторинга состояния дисциплины и законности в подразделениях органов внутренних дел, профессионального отбора и коррекции дисциплинарного поведения работников.
   Ключевые слова: детерминанта, дисциплина, нарушения дисциплины, социальные изменения.

Kobzin D. A. Social changes as the determinant of the discipline in the internal affair bodies.

Dissertation for the degree of candidate of the sociological sciences 22.00.03.-social structure, social institutes and social relations. The University of Internal Affairs. Kharkov, 2000.

   The work is devoted to studying the process of the discipline determination in the law enforcement bodies by social changes that take place in Ukraine. The existing approaches to the definition of the sense of the notions “social changes” and “discipline”, their interaction in the process of Ukrainian society transformation are considered in the work. Author gives his own definition of notion “discipline” which allows to integrate most of the social features of the discipline. The most important determinants of disciplinary behaviour are picking out and considerate in the work. Author investigates the influence of the social changes on the discipline in the internal affair bodies, describes it on macro - level (through the changes it the Ukrainian society), mid - level (within the framework of the internal affair bodies) and micro - level (as the conflicts the law employees face with). The services with the most spread discipline and law breaking are also picked out in the work; has been made the social-psychological portrait of the discipline violator. Author studies the dynamics of discipline breaking and its latency in the Ukrainian law enforcement system for the period 1992 – 1999. The series of the data that allows to compare the effectiveness of the different services that works with personnel in internal affair bodies and methods of their work has been received. The new original methods, based on the sociological monitoring of the condition of discipline and law in the law enforcement bodies, profession selection and correction of the disciplinary behaviour of internal affair bodies employees are proposed in the work.
   Кey words: determinant, discipline, discipline breaking, social changes.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Соціальні зміни як детермінанта дисципліни в органах внутрішніх справ

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net