Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Управління силами і засобами органів внутрішніх справ при ускладненні оперативної обстановки в сфері охорони громадського порядку
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Управління силами і засобами органів внутрішніх справ при ускладненні оперативної обстановки в сфері охорони громадського порядку

Анотації 

Корнієнко М.В. Управління силами і засобами органів внутрішніх справ при ускладненні оперативної обстановки в сфері охорони громадського порядку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 — теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право.— Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2000.

   Дисертація присвячена питанням удосконалення організаційно-тактичного управління силами і засобами органів внутрішніх справ при ускладненні оперативної обстановки в сфері охорони громадського порядку. В роботі розглядаються поняття громадського порядку, організація його охорони, поняття та види оперативної обстановки, наводиться класифікація обставин, що зумовлюють ускладнення оперативної обстановки в сфері охорони громадського порядку. На прикладах м. Києва розглядається класифікація сил і засобів органів внутрішніх справ, що залучаються на охорону громадського порядку, приділяється увага питанням підвищення рівня морально-психологічної і тактико-спеціальної підготовки особового складу органів внутрішніх справ до дій в умовах ускладненої оперативної обстановки. Визначаються особливості охорони громадського порядку підрозділами органів внутрішніх справ при проведенні масових заходів та при виникненні групових порушень громадського порядку і масових безпорядках. Вироблені пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства шляхом прийняття законодавчих актів, які б визначали порядок проведення різноманітних масових заходів та регулювали дії органів внутрішніх справ при виникненні групових порушень громадського порядку та громадської безпеки.
   Ключові слова: охорона громадського порядку; ускладнення оперативної обстановки; масові заходи; групові порушення громадського порядку; масові безпорядки; органи внутрішніх справ.

Корниенко М.В. Управление силами и средствами органов внутренних дел при осложнении оперативной обстановки в сфере охраны общественного порядка.— Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 — теория управления; административное право и процесс; финансовое право. — Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2000.

   Диссертация посвящена вопросам усовершенствования организационно-тактического управления силами и средствами органов внутренних дел при усложнении оперативной обстановки в сфере охраны общественного порядка. В работе рассматриваются понятие общественного порядка и организация его охраны органами внутренних дел. Сформулировано понятие и виды оперативной обстановки, раскрыто содержание основных ее элементов (внешние и внутренние). Детально рассмотрена классификация обстоятельств, которые обуславливают осложнение оперативной обстановки в сфере охраны общественного порядка. Исходя из анализа существующих законодательных и нормативных актов и, с учётом практики их применения, даны определения массовых мероприятий и групповых нарушений общественного порядка.
   Проанализировано действующее законодательство, регулирующее вопросы управления силами и средствами органов внутренних дел в сфере охраны общественного порядка и внесены рекомендации по его усовершенствованию путем принятия Парламентом Украины законодательных актов, которые бы определяли порядок проведения массовых мероприятий, а также регулировали действия органов государственной власти и органов внутренних дел при возникновении групповых нарушений общественного порядка и общественной безопасности.
   В работе систематизированы ведомственные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность органов внутренних дел по охране общественного порядка при усложнении оперативной обстановки. Исследуется содержание организации, тактических основ административно-правовой охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий, а также при возникновении групповых нарушений общественного порядка.
   На примерах г. Киева рассматривается классификация сил и средств органов внутренних дел, которые привлекаются на охрану общественного порядка, уделяется внимание вопросам повышения уровня морально-психологической и тактико-специальной подготовки личного состава органов внутренних дел к действиям в условиях усложнения оперативной обстановки. С целью обеспечения надежного уровня общественного порядка во время проведения масштабных государственных, общественно-политических, культурных и других мероприятий, отработки территорий с осложненной оперативной обстановкой вносится предложение о создании на базе Министерства внутренних дел Украины действующего резерва по вопросам охраны общественного порядка и общественной безопасности.
   Особое внимание в работе уделяется вопросам организации и тактики управления подразделениями органов внутренних дел при проведении массовых мероприятий, этапам охраны общественного порядка, а также особенностям его охраны при проведении массовых мероприятий спортивного характера. При рассмотрении вопроса управления силами и средствами органов внутренних дел при возникновении групповых нарушений общественного порядка дается психологическая характеристика толпы как неотъемлемого элемента развития групповых нарушений общественного порядка.
   В работе предлагаются рекомендации направленные на повышение уровня информационного обмена между подразделениями органов внутренних дел при ликвидации групповых нарушений общественного порядка.
   Ключевые слова: охрана общественного порядка; осложнение оперативной обстановки; массовые мероприятия; групповые нарушения общественного порядка; массовые беспорядки; органы внутренних дел.

Kornienko M.V. Management of forces and means of bodies of internal аffairs with complication of operative conditions in sphere of guards of the public order. - Manuscript.

Dissertation for obtaining the scientific degree of the candidate of jurisprudence on speciality 12.00.07 — theory of management; administrative law and process; financial law. — National judicial academy by Yaroslav Mydriy, Kharkіv, 2000.

   The dissertation is devoted to questions of improvement of tactical management of forces and means of bodies of internal affairs with complication of operative conditions in sphere of guards of the public order. In work are considered concept of the public order and organization of its guards by bodies of internal businesses. The concept and kinds of operative conditions is formulated, the contents of basic its elements (external and internal) is opened. Classification of circumstances detailed is considered which cause complication of operative conditions in sphere of guards of the public order.
   The current legislation regulating questions of management by forces and means of bodies of internal affairs in sphere of guards of the public order is analyzed the recommendations for its improvement and are brought in on the basis of the Constitution of Ukraine, international legal acts. The offers concerning improvement of the current legislation are developed by acceptance of the acts, which determined the order of realization of mass measures, and also adjusted actions of bodies of internal businesses with occurrence of group infringements of the public order and public safety.
   On examples of Kiev the classification of forces and means of bodies of internal businesses is considered which are involved on guards of the public order, the attention to questions of increase of level moral-psychological and special preparation of personal structure of bodies of internal affairs for actions in conditions of complication of operative conditions is given.
   Key words: guards of the public order; complication of operative conditions; mass measures; group infringements of the public order; bodies of internal affairs.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Управління силами і засобами органів внутрішніх справ при ускладненні оперативної обстановки в сфері охорони громадського порядку

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net