Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Державна політика: теоретико-методологічні засади дослідження процесу формування та здійснення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державна політика: теоретико-методологічні засади дослідження процесу формування та здійснення

Анотації 

Кучеренко О.О. Державна політика: теоретико-методологічні засади дослідження процесу формування та здійснення. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 - теорія та історія державного управління. - Українська Академія державного управління при Президентові України, Київ, 2001.

   У дисертації розглядаються актуальні теоретичні й методологічні проблеми аналізу державної політики, важливі для обгрунтування комплексної наукової програми реформування українського суспільства. Докладно аналізуються різноманітні концептуальні підходи, наявні в сучасній зарубіжній і вітчизняній науковій літературі щодо розуміння сутності та умов формування й ефективного здійснення державної політики.
   У роботі досліджено засади державної стратегії на реформаційному етапі розвитку України; визначено змістовні, структурні й функціональні особливості державної політики, котра має базуватися на імперативах і закономірностях системної трансформації суспільства. Доводиться необхідність розробки методик планування й здійснення соціально важливих акцій державної політики, передусім у формах солідарного співробітництва структур різних гілок влади як між собою, так і з громадсько-політичними об’єднаннями, ЗМІ, іншими самодіяльними соціальними групами.
   Ключові слова: державна політика, державна стратегія, державне управління, аналіз політики, організаційно-нормативна система, соціальна трансформація, теоретична модель, владні структури, адміністративна реформа.

Кучеренко О.О. Государственная политика: теоретико-методологические основания исследования процесса формирования и проведения. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.01 - теория и история государственного управления - Украинская Академия государственного управления при Президенте Украины, Киев, 2001.

   В диссертации рассматриваются актуальные теоретические и методологические проблемы аналаза государственной политики, важные для обоснования комплексной научной программы формирования украинского общества. Основательно проанализированы имеющиеся в зарубежной и отечественной научной литературе различные концептуальные подходы к пониманию сущности и формирования условий эффективного проведения государственной политики.
   В работе исследованы основания государственной стратегии на реформацинном этапе развития Украины; определены содержательные, структурные и функциональные особенности государственной политики, которая должна базироваться на императивах и закономерностях системной трансформации общества. Обосновывается необходимость разработки соответствующих методик планирования и претворения в жизнь социально важных акций государственной политики, прежде всего в формах солидарного сотрудничества структур разных ветвей власти как между собой, так и с общественно-политическими объединениями, СМИ, другими самодеятельными социальными группами.
   Ключевые слова: государственная политика, государственная стратегия, государственное управление, анализ политики, организационно-нормативная система, социальная трансформация, теоретическая модель, структуры власти, административная реформа.

Kucherenko O.O. Public policy: theoretical and methodological foundations of the analysis of formation and implementation process. - Manuscript.

This Thesis for a Candidate of Science on Public Administration on the speciality 25.00.01 - theory and history of State Administration. - The Ukrainian Academy of State Administration, Office the President of Ukraine, Kyiv, 2001.

   The dissertation deals with theoretical and methodological problems of public policy analysis, important for grounding of complex scientific model of state management. Different approaches in foreign and native scientific literature about the interpretation of essence and conditions for effective implementation of public policy are thoroughly investigated.
   The work contains foundations analysis of the government strategy at present reformation stage in Ukraine, there’ve been determined content, structural and functional trends of public policy, which must be grounded on imperatives and laws of the system transformation of the society. The author proves practical efficiency of proper methods in planning and implementation of important public policy actions, first of all in forms of cooperation of different authority branches between each other as well as with political parties, mass media, other community structures.
   Key words: public policy, state strategy, government agencies, political analysis, management-standard system, social transformation, theoretical model, authority structures, administrative reform.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державна політика: теоретико-методологічні засади дослідження процесу формування та здійснення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net