Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Джерела адміністративного права України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Джерела адміністративного права України

Анотації 

Константий О.В. Джерела адміністративного права України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2000.

   В дисертації досліджуються питання, що стосуються поняття, системи та видів джерел адміністративного права України. Аналізується система та особливості нормативно-правових актів, які містять у собі загальнообов'язкові правила поведінки у галузі державного управління, теорія і практика нормотворчої діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування. Розглянуто понятійний апарат, зроблені рекомендації по його уточненню.
   Сформульовано научні висновки і пропорції, спрямовані на створення теоретичної основи та забезпечення практичної діяльності щодо проведення реформи адміністративного права України, систематизації адміністративного законодавства.
   Ключові слова: Конституція України, адміністративна реформа, джерело адміністративного права, система джерел адміністративного права, адміністративне законодавство, систематизація адміністративного законодавства.

Константый А.В. Источники административного права Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2000.

   В диссертации исследуются вопросы, касающиеся понятия “источник административного права Украины”, который определяется не только в юридическом значении, как внешняя форма проявления общеобязательных правил в области исполнительной деятельности, акт правотворчества государственных органов и органов местного самоуправления, а и в социально-материальном, как совокупность объективно существующих экономических, политических, культурных, духовных и других обстоятельств общественного развития, которые обуславливают содержание нормотворческой деятельности в административно-правовой сфере. Определяются связи и зависимости между нормативно-правовыми актами разных ветвей органов государственной власти и в сфере исполнительной власти. Устанавливается место и роль Конституции Украины в системе источников административно-правового регулирования, определении основных направления развития административного законодательства.
   Раскрываются вопросы системы административного права Украины. Формулируются рекомендации относительно проведения систематизации административного законодательства путем инкорпорации и кодификации, при этом инкорпорация должна осуществляться в пределах одного правового института как подготовительная стадия кодификации. Делается предложение о поэтапности кодификационных работ по определенным институтам (подотраслям) административного права с последующей подготовкой и принятием Административного кодекса Украины (в виде томов, “книг”, кодексов в определенных сферах государственного управления). Рассмотрен понятийный аппарат, сделаны рекомендации по его уточнению.
   Сформулированы научные выводы и предложения, направленные на создание теоретической основы и обеспечения практической деятельности по проведению административной реформы в Украине и реформы административного права Украины.
   Ключевые слова: Конституция Украины, административная реформа, источник административного права, административное законодательство, систематизация административного законодательства.

Constanty A.V. The sources of the Administrative Law . - Manuscript

Thesis for the Candidate's Degree of Law in specialty 12.00.07 - Theory of managment; Administrative Law and Process; Financial Law. - National Y.Mudry Academy of Law of Ukraine, Kharkov, 2000.

   The problems concerning the term, system and kinds of the sources of the administrative law of Ukraine are studied in the thesis. The system and characteristics of normative and legal acts are analyzed, which include rules of general conduct in the field of public administration, theory and practice of legislation of public and local authorities. The conceptual matter is considered, recommendations for its specification are made.
   The scientific conclusions and proposals are formulated, which are directed to the making of the theoretical basis and provision of practical activity in the reforming of the administrative law, systematization of the administrative legislation.
   Key words: Constitution of Ukraine, administrative reform, source of administrative law. administrative legislation, systematization of the administrative legislation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Джерела адміністративного права України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net