Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні

Анотації 

Кашинцева О.Ю. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04. - Господарське право; арбітражний процес. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2000.

   Дисертація містить комплексний аналіз правової природи знака для товарів і послуг, правовідносин, що виникають при розробці, реєстрації і введенням знака у господарський обіг, також економічні, соціально-культурні та етичні аспекти забезпечення правової охорони прав і законних інтересів суб’єктів права на знак. Основна увага в дисертаційному дослідженні надається розробці пропозицій щодо удосконалення законодавства у галузі промислової власності і їх теоретичному обгрунтуванню. Результатом такого дослідження стало введення пропозицій щодо змін у вітчизняне законодавство, і, зокрема, відмінного від чинного поняття “знака для товарів і послуг”, введення поняття “колективного знака”, “загальновідомого знака”, також таких понять, як “асоціативність знака”, “третіх осіб як суб’єктів суміжних прав на знак для товарів і послуг”, а у правову літературу - “принципу моральності знака”, поняття “спорідненої компанії”, “неправомірного паралельного імпорту”, “контрафакції”, “санатора знака”.
   Ключові слова: знак для товарів і послуг, асоціативність знака, суміжні права на знак для товарів і послуг, треті особи, ліцензійний договір, договір франшизи, господарські об’єднання, споріднені компанії, неправомірний паралельний імпорт, право промислової власності, авторське право, господарські правовідносини.

Кашинцева О.Ю. Правовая охрана знаков для товаров и услуг в Украине. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04. - Хозяйственное право; арбитражный процесс. - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2000.

   Диссертация содержит комплексный анализ правовой природы знака для товаров и услуг, правоотношений, которые возникают при разработке, регистрации и введении знака в хозяйственный оборот, также экономические, социально-культурные и этические аспекты обеспечения правовой охраны прав и законных интересов субъектов права на знак. Основное внимание при диссертационном исследовании уделялось разработке практических рекомендаций по усовершенствованию законодательства в области промышленной собственности и их теоретическому обоснованию.
   В результате исследований основных положений теории права и семиотики диссертанткой предлагается отличное от существующего определение знака для товаров и услуг: знак для товаров и услуг - это знак, который есть способом индивидуализации результатов хозяйственной деятельности субъектов предпринимательской деятельности при использовании определенных символов, способных вызвать у потребителя желаемые ассоциации с товаропроизводителем или лицом, предоставляющим услуги. Диссертантка вводит понятие “ассоциативности знака”, как способности его символов вызвать желаемое поведение потребителя, направленное на приобретение товара, маркированного этим знаком. В диссертационном исследовании автором предлагается определение “коллективного знака для товаров и услуг”, как знака, подтверждающего членство лица в хозяйственном объединении и отличающего товары и услуги членов объединения от однородных товаров и услуг других лиц. Автором проводится правовой анализ охраноспособности знака, определения объема его правовой охраны.
   Впервые в отечественной правовой литературе автором анализируется принадлежность знака для товаров и услуг к двум правовым институтам - праву промышленной собственности и авторскому праву. Знак, как объект права промышленной собственности, - это знак (символ), который индивидуализирует однородные товары и услуги. Знак, как объект авторского права, - это созданное творческим трудом разработчика обозначение, которое может быть выражено в любой материальной форме, и с момента его создания становится объектом авторского права. В данном случае, по мнению автора, объект авторского права и материальный объект, в котором он существует - знак для товаров и услуг - не должны отождествляться. Автор анализирует различие в моменте возникновения права на знак для товаров и услуг, как объект права промышленной собственности и как объект авторского права. По мнению диссертантки, авторское право на знак для товаров и услуг должно быть закреплено на уровне закона, и диссертация содержит конкретные предложения de lege ferenda.
   Наряду с правовым анализом традиционно признанного в правовой литературе и законодательно закрепленного круга субъектов права на знак (собственника знака и пользователя), диссертантка вводит понятие “третьих лиц, как субъектов смежных прав на знак для товаров и услуг”, проводит анализ их правового статуса: определяет объем имущественных и неимущественных прав третьих лиц и дает их определение. Среди коллективных субъектов прав на знак для товаров и услуг автором выделяются две группы: хозяйственные объединения и родственные компании. Данное разделение дает возможность более точно законодательно и практически закрепить комплекс прав, передаваемых на основании лицензионного договора и договора франшизы собственником пользователю знака.
   Автором дается правовой анализ неимущественного характера права собственности на знак для товаров и услуг. Автор рассматривает знак для товаров и услуг не как вещь, а как благо и поэтому придерживается позиции неимущественности права интеллектуальной собственности. Автор делает вывод о специфическом положении знака для товаров и услуг в мире вещей, в связи с несовпадением момента прекращения его существования юридического и физического, на основании этого автором проводится правовой анализ способов возникновения и прекращения права на знак.
   На основании отечественной и судебной практики (в целом в работе анализируется 13 дел), исследуется содержание правонарушений в области прав на знак. Впервые в отечественной правовой литературе дается определение неправомерному параллельному импорту, анализируется моральный и материальный аспект контрафакции как одного из наиболее распространенных правонарушений в области промышленной собственности.
   Ключевые слова: знак для товаров и услуг, ассоциативность знака, смежные права на знак для товаров и услуг, третьи лица, лицензионный договор, договор франшизы, хозяйственные объединения, родственные компании, неправомерный параллельный импорт, право промышленной собственности, хозяйственные правоотношения.

Kashyntseva O. Y. The Protection of Trade Marks of Goods and Services in Ukraine. - Manuscript.

This is the dissertation on the seeking of scientific degree the Candidate of Law on speciality 12.00.04 - Business and Commercial Law; Arbitration Procedure. - Taras Shevchenko National University, Kyiv, 2000.

   This dissertation contains the academic and practical analyses on a sphere of law protection of trade marks of goods and services in Ukraine. The author makes a research of the historical development of trade marks of goods and services which helps to study and to foresee the development of the law on protection of trade marks of goods and services currently and in a future. The author proposes the new definition of trade marks of goods and services in a point of the semiotic and symbol nature of a mark. The clarifying of the existing definition of trade marks of goods and services is important for practice implementation of the law, because of the misunderstandings of current definition which take place between words “mark” and “sign” in Ukrainian language. The author also proposes the definitions of collective trade and services mark, well-known trade marks of goods and services, association ability of a mark, franchising, likelihood of trade marks of goods and services. Firstly in the Ukrainian law science the author determines the third persons as the persons having the neighbouring rights to trade marks in a case of work out, registration and using the mark, relative companies in sphere of industrial property law, illegal parallel import in a grey market goods, similarity of marks, principle of morality.
   Key words: trade marks of goods and services, association ability of a mark, neighbouring rights on trade marks of goods and services, license agreement, franchising, business associations, relative companies, illegal parallel import, industrial property law, copyright, business relations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net