Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Соціально-правова природа юридичної особи
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Соціально-правова природа юридичної особи

Анотації 

Кравчук В.М. Соціально-правова природа юридичної особи. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. - цивільне право; цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів, 2000.

   У дисертації на основі аналізу наукової літератури, національного законодавства, проектів нормативно-правових актів України та інших країн, міжнародно-правових актів, практичної діяльності правозастосовчих органів досліджується соціально-правова природа юридичної особи. Обгрунтовується, що за соціальною сутністю, юридична особа є цивільно-правовою формою взаємодії приватних інтересів особи і публічних інтересів суспільства. Правова природа юридичної особи полягає в тому, що вона є суб’єктом права, який в цивільному обороті діє незалежно від своїх засновників, але в межах встановлених ними цілей. Виділяється дві групи ознак юридичної особи – соціальні (характеризують соціальну сутність) і правові (характеризують як суб’єкта права). Соціальними ознаками є: 1) похідна природа; 2) організаційно-правова форма; 3) власне найменування. До правових належать: 1) майнова відокремленість; 2) самостійність в цивільному обороті.
   Таким чином, юридична особа – це організація, створена у передбаченій законом формі з метою реалізації інтересів певних осіб шляхом самостійної участі в цивільних правовідносинах від власного імені на засадах майнової відокремленості.
   Сформульовано рекомендації, спрямовані на вдосконалення законодавства і судової практики у сфері створення і діяльності юридичних осіб.
   Ключові слова: юридична особа, суб’єкт права, корпоративні відносини, засновник, державна реєстрація, створення юридичних осіб.

Кравчук В.Н. Социально-правовая природа юридического лица. –Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03. – гражданское право; гражданский процесс; семейное право, международное частное право. – Львовский национальный университет имени Ивана Франко. - Львов, 2000.

   Цель дисcертации состоит в выявлении социально-правовой природы юридического лица. Юридические лица – это вид организаций, созданных для достижения определенной легальной цели путем самостоятельного участия в гражданских правоотношениях. Термин “организация” означает особую целевую форму взаимосвязи лиц. Организация может проявляться в объединении нескольких лиц, но может быть создана и одним лицом. Для этого достаточно определить её цель и способ взаимодействия заинтересованных в ней лиц (форму организации).
   С точки зрения социальной сущности, юридическое лицо является гражданско-правовой формой взаимодействия частных и публичных интересов. Юридическое лицо – это организация, созданная в предусмотренной законом организационно-правовой форме с целью реализации интересов определённых лиц и удовлетворения общественных потребностей путём самостоятельного участия в гражданских правоотношениях от своего имени на основе имущественной обособленности.
   В основе правосубъектности юридических лиц лежит юридический состав из двух юридических фактов: учредительского волеизъявления и официального признания государством (легализации). Легализация является формой публичного превентивного (предварительного) контроля за законностью создания, изменения или прекращения юридического лица.
   Правовая природа заключается в том, что юридическое лицо является субъектом права, который в гражданском обороте действует независимо от своих учредителей, но в рамках установленных ими целей.
   Юридическому лицу присущи две группы признаков: социальные и правовые. Социальные признаки характеризуют социальную сущность организации, которая потенциально может быть признана юридическим лицом, а именно:
   1) производный характер. Юридическое лицо возникает вследствие волеизъявления других лиц. Право на его создание имеют дееспособные субъекты гражданского права, за исключением случаев, предусмотренных законом. Учредительское волеизъявление выражается в форме сделки или административного акта, которые фиксируются в учредительных документах юридического лица. Вследствие создания юридического лица между ним и учредителями возникают корпоративные правоотношения;
   2) организационно-правовая форма. Юридическим лицом может признаваться не всякая организация, а лишь созданная в предусмотренной законом организационно-правовой форме. Автор выделяет шесть элементов организационно-правовой формы: а) цель, б) состав учредителей, в) правовой режим имущества, г) система органов управления, д) правовой статус учредителей, е) условия ответственности юридического лица;
   3) наличие собственного наименования.
   Правовые признаки характеризуют юридическое лицо как субъект права. К ним относятся:
   1) самостоятельное участие в гражданском обороте, условиями которого являются свобода выбора видов деятельности, независимость, самостоятельная имущественная ответственность;
   2) имущественная обособленность.
   Эти признаки возникают в момент государственной регистрации.
   Исходя из основания возникновения и социальной значимости, целесообразно разграничивать частные и публичные юридические лица. Публичные создаются на основании административно-правового акта с целью удовлетворения публичных интересов. Частные юридические лица создаются на основании сделки и действуют в интересах определённых лиц. По признаку членства и порядку изменения цели последние могут подразделяться на товарищества и учреждения.
   Правоспособность публичных юридических лиц (кроме тех, которые создавались как частные) возникает с момента издания административного акта об их создании, а прекращается в момент завершения ликвидации (реорганизации). Правоспособность частных юридических лиц возникает и прекращается с момента их государственной регистрации, являющейся формой публичного контроля со стороны государства.
   С целью обеспечения прав кредиторов необходимо установить случаи субсидиарной ответственности по обязательствам юридического лица его учредителей (руководителей) или других лиц, под чьим контролем оно находится. Контроль необходимо определять с помощью объективных и субъективных критериев. Объективный – владение большой долей в уставном фонде, которая дает соответствующее количество голосов. Субъективный – влияние на решения, принимаемые органами юридического лица. Необходимым основанием такой ответственности служит факт вины контролирующих лиц в форме умысла или грубой неосторожности, которая выражается в принятии решения, исполнение которого очевидно могло привести и привело к нанесению ущерба кредитору, самому юридическому лицу или его участникам.
   Условиями ответственности юридического лица являются виновные действия лиц, действовавших от его имени или в его интересах на основании закона или договора.
   Ключевые слова: юридическое лицо, субъект права, правоспособность, корпоративные отношения, учредитель, государственная регистрация, создание юридических лиц.

Kravchuk V. M. Social and legal nature of legal entity.-Typescript.

The thesis for obtaining an academic degree of science of law candidate in speciality 12.00.03. - civil law; civil procedure; family law; international private law. — The Ivan Franko national university of Lviv, Lviv, 2000.

   In this thesis on the basis of analysis of science literature, national legislation and drafts of normative and legal acts of Ukraine, other countries, international legal acts, practice of law enforcement bodies, the social and legal nature of legal entity is researched. One substantiates that from social point of view legal entity is a civil law form of interaction of participant’s private interests and public interests of society. Its legal nature is in the fact that legal entity is a subject of law that in civil surroundings acts independently of its founders but within the limits of their goals. One marks out two groups of legal entity’s signs — social, which define social point of legal entity, and legal, which define it as subject of law. Social signs are: 1). Initial nature; 2). Organizational and legal form; 3). Title itself. These are referred to legal ones: 1). Property separation; 2). Independence in civil surroundings.
   Thus legal entity is an organization which is created in the form provided by law for the purpose of some persons’ interests realization through the independent participation in civil legal relations in their own name on the basis of property separation.
   One formulates recommendations aimed at improvement of legislation and court rulings in the sphere of founding and activity of legal entities.
   Key words: legal entity, subject of law, corporative relations, founder, state registration, founding of legal entity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Соціально-правова природа юридичної особи

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net