Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Підстави та процесуальний порядок зупинення попереднього розслідування
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підстави та процесуальний порядок зупинення попереднього розслідування

Анотації 

Малютін І.А. Підстави та процесуальний порядок зупинення попереднього розслідування. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09.- кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. - Національна академія внутрішніх справ України. Київ, 2000.

   Дисертація присвячена процесуальним, організаційним проблемам інституту зупинення попереднього розслідування у кримінальному судочинстві. Визначено його місце, завдання і значення, необхідність збереження й тенденції подальшого розвитку.
   У роботі розглядаються питання, пов’язані з поняттям, сутністю, підставами, умовами та процесуальним порядком зупинення попереднього розслідування. Проаналізовано з урахуванням сучасних поглядів, теоретичних концепцій кримінально-процесуального права, діючої Конституції, відомчих нормативних актів нові підходи до вирішення проблем, які не забезпечують вимог теорії та практики. Зокрема, запропоновано нову додаткову умову зупинення досудового слідства: вжиття слідчим, органом дізнання необхідних заходів для забезпечення відшкодування шкоди, завданої злочином, на момент зупинення справи, за підставами де є наявність обвинуваченої особи. Також пропонується доповнити закон положенням про те, що довідка видається лікарем, який є спеціалістом в даній області захворювань і на лікуванні чи під наглядом якого знаходиться обвинувачений; передбачити в законодавчому порядку створення слідчо-оперативних груп та форми їхньої діяльності. Сформульовані й інші пропозиції щодо удосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства та слідчо-судової практики, які мають відношення до даної проблеми.
   Ключові слова: зупинення попереднього розслідування, тимчасова перерва, підстави зупинення, умови зупинення, обвинувачений.

Малютин И.А. Основания и процессуальный порядок приостановления предварительного расследования. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. - Национальная академия внутренних дел Украины. Киев, 2000.

   Диссертация посвящена процессуальным, организационным проблемам института приостановления предварительного расследования в уголовном судопроизводстве. Определено его место, задачи и значение, необходимость сохранения и тенденции дальнейшего развития.
   В работе рассматриваются вопросы, которые связаны с понятием, сущностью, основаниями, условиями и процессуальным порядком приостановления предварительного расследования. Проанализированы с учетом современных теоретических концепций уголовно-процессуального права, действующей Конституции, ведомственных нормативных актов новые подходы к разрешению проблем, которые не обеспечивают требований теории и практики.
   Исследована история возникновения и развития данного института, проанализировано уголовно-процессуальное законодательство некоторых зарубежных стран. Исходя из этого, на основании изученного материала и с учетом потребностей практики предложены изменения и дополнения в действующий уголовно-процессуальный кодекс Украины, а также разработан вариант главы “Приостановление предварительного расследования“ в проект УПК Украины.
   Предлагается предусмотреть в уголовно-процессуальном законодательстве возможность приостановления производства по уголовному делу в связи с временным тяжким заболеванием потерпевшего. Данное предложение вызвано тем, что в подобных случаях следователь вынужден сознательно идти на нарушение закона путем фальсификации заболевания обвиняемого либо вынесением постановления об объявлении не скрывающегося от следствия обвиняемого в розыск, чтобы формально приостановить досудебное следствие по предусмотренным в законе основаниям и таким образом сохранить сроки следствия. Также обосновывается потребность дополнить закон положением о том, что факт временного тяжкого заболевания обвиняемого должен подтверждаться справкой лечащего врача либо врача-специалиста по конкретным заболеваниям, наблюдающего больного.
   Пересмотрен и расширен перечень условий приостановления досудебного следствия. Прежде всего, это принятие следователем, органом дознания необходимых мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, к моменту приостановления уголовного дела, по основаниям, где есть обвиняемый. Необходимость учета данного условия вызвана актуальностью и недостаточностью правовой регламентации в действующем уголовно-процессуальном законодательстве, что в конечном итоге противоречит положениям Конституции Украины в части защиты прав и интересов физических, юридических лиц, которым преступлением причинен вред. Утверждается, что если обвиняемый скрылся от органов следствия, то производство по уголовному делу должно приостанавливаться на протяжении первых двух месяцев срока следствия, если выполнены необходимые условия приостановления, необходимость принятия мер к сохранности доказательств по всем основаниям приостановления, что в настоящий момент не предусмотрено в УПК Украины.
   Обосновывается необходимость закрепления в законе порядка создания следственно-оперативных групп и форм их деятельности с целью улучшения работы направленной на раскрытие преступлений, в том числе по приостановленным делам, целесообразность сосредоточения приостановленных уголовных дел о нераскрытых преступлениях у следователя, который бы занимался только делами этой категории.
   Обращается внимание, что работа следственно-оперативных групп, даже если не удается раскрыть конкретное тяжкое преступление, всегда положительно отражается на криминогенной ситуации в целом. Продолжая анализировать положительные стороны создания следственно-оперативной группы необходимо также не забывать, что многие тяжкие преступления, которые остаются нераскрытыми, совершаются устойчивыми преступными группировками, поиск которых возможен благодаря проведению целенаправленных широкомасштабных операций.
   Предложены законодательные новации о необходимости уведомления потерпевшего, гражданского истца, представителя потерпевшего, гражданского истца и иных, заинтересованных в деле лиц о приостановлении производства по уголовному делу по тому либо иному основанию с разъяснением его содержания, что позволит обеспечить право этих лиц на обжалование. С целью оптимизации и совершенствования предварительного расследования предлагается на законодательном уровне разрешить следователям, дознавателям проведение неотложных следственных действий без возобновления расследования по делу, с последующим уведомлением об этом прокурора.
   Сформулированы другие предложения усовершенствования действующего уголовно-процессуального законодательства и следственно-судебной практики по данной проблеме.
   Ключевые слова: приостановление предварительного расследования, временный перерыв, основания приостановления, условия приостановления, обвиняемый.

Malyutin I.A. The basis and procedural order of suspending the preliminary investigation. - Manuscript.

Dissertation for competition on law science candidate’s degree on speciality 12.00.09 - criminal process, criminalistics, court examination. - National Academy of Internal Affairs of Ukraine. Kyiv, 2000.

   The dissertation is dedicated to the procedural and organizational problems of the institute of suspending preliminary investigation in criminal proceeding. Its place, tasks, importance, necessity of preservation and tendencies of development are defined.
   The problems connected with definition, essence, basis, conditions and procedural order of suspending preliminary investigation are considered in the work. Analyzed with taking into consideration the modern views, theoretical conceptions of criminal-procedural law, valid constitution, departmental law acts, new points of view in fulfilling tasks, which don’t coincide with demands of theory and practice. In particular, the new additional condition of suspending preliminary investigation is suggested: the application of measures for compensation of damages caused by crime at the moment of suspending the criminal case; to complete the law with regulations about references signed by doctor who is a specialist in the area of diseases, under whose care the accused is stationed; to foresee in legislature the creation of investigative-operational groups and forms of their activities. The proposals of improving the valid criminal-procedural legislature and juridical practice concerning this problem are formulated.
   Key words: suspending preliminary investigation, temporarily interruption, basis suspending, condition suspending, accused.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підстави та процесуальний порядок зупинення попереднього розслідування

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net