Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Право громадян на зайнятість і форми його реалізації в умовах становлення ринкової економіки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Право громадян на зайнятість і форми його реалізації в умовах становлення ринкової економіки

Анотації 

Маркіна Т.Г. Право громадян на зайнятість і форми його реалізації в умовах становлення ринкової економіки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2000.

   Рукопис є дослідженням на монографічному рівні питань ефективності функціонування механізму правового регулювання відносин зайнятості, що включає правотворчу, правозастосувальну і правоохоронну діяльність відповідних державних і недержавних органів.
   У роботі, з урахуванням положень Конституції України, проаналізовано зміст, основні напрямки і форми державно-правової політики у сфері зайнятості населення в умовах становлення ринкової економіки, рівень і обсяг її законодавчого забезпечення.
   Сформульовані пропозиції щодо удосконалення відносин зайнятості, запропоновані зміни до окремих статей КЗпП і Закону України “Про зайнятість населення”, нові статті до цих законів.
   Ключові слова: право на працю, право на зайнятість, правовий статус безробітного, правове регулювання зайнятості, правові гарантії зайнятості, державна служба зайнятості.

Маркина Т.Г. Право граждан на занятость и формы его реализации в условиях становления рыночной экономики. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2000.

   Рукопись является исследованием на монографическом уровне вопросов эффективности функционирования механизма правового регулирования отношений занятости и на основании этого разработаны конкретные предложения по совершенствованию правотворческой и правоприменительной деятельности соответствующих государственных и негосударственных органов в сфере занятости.
   В работе с учетом положений Конституции Украины проанализировано содержание, основные направления и формы государственно-правовой политики в сфере занятости населения в условиях становления рыночной экономики, уровень и объем ее законодательного обеспечения.
   Проведен методологический анализ права на труд как предпосылки права на занятость; сформулирована позиция автора в отношении особенностей понятий “право на труд” и “право на занятость”. Эти категории хотя и взаимосвязанные, но различные по содержанию и характерным особенностям. Между ними нет обязательной сопряженности, но они и не конкурируют друг с другом. Раскрыто содержание, дано определение и характеристика понятий “занятость”, “занятые граждане”, “безработные”, “частично безработные”, “добровольно незанятый”, “подходящая работа”, “способный (готовый) приступить к труду”, “обоснованный отказ в приеме на работу”, “необоснованный отказ в приеме на работу”, и другим юридическим категориям.
   Проанализированы основные элементы и признаки правового статуса безработного лица. Признание незанятого гражданина безработным имеет важное юридическое значение, поскольку у него возникает субъективное право на содействие со стороны государственной службы занятости в трудоустройстве на подходящую работу и на социальные гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством Украины для этой категории граждан.
   С позиции трудового права автор определяет трудоустройство как важнейший элемент в системе занятости в новых экономических условиях, который призван решать задания в данной сфере: помогать гражданам в правильном выборе места, времени и формы реализации права на труд и права на выбор вида занятости; совершенствовать правовую защищенность граждан в сфере занятости; содействовать работодателю независимо от форы собственности в обеспечении необходимыми кадрами и т.д.
   Поскольку в системе трудоустраивающих органов центральное место принадлежит государственной службе занятости, автор анализирует эффективность функционирования этой службы, пути ее совершенствования.
   В диссертации рассматриваются такие виды трудоустройства: самостоятельное трудоустройство работников, которые потеряли работу; направление в счет установленных квот на предприятиях, в учреждениях, организациях. Отдельно рассматривается трудоустройство женщин, которые имеют детей.
   Сформулированы предложения в отношении совершенствования отношений занятости, предложены изменения к отдельным статьям КЗоТ и Закону Украины “О занятости населения”, новые статьи к этим законам. В частности, в отношении установления дополнительных гарантий не только при трудоустройстве, но и при увольнении для наиболее незащищенных в социально-правовом отношении лиц, молодежи, женщин, которые имеют детей возрастом до шести лет, одиноких матерей, которые имеют детей возрастом до четырнадцати лет или ребенка-инвалида, лиц, предпенсионного возраста и др.
   Ключевые слова: право на труд, право на занятость, правовой статус безработного, правовое регулирование занятости, правовые гарантии занятости, государственная служба занятости.

Markina T.G. Citizens’ Right of Employment and Forms of its Realization in Terms of the Foundation and Development of the Market Economy.  - Memo.

Thesis towards the degree of Candidate of Law, specialty 12.00.05. – Labor Law; Law of social security. National Academy of Law of Ukraine named after Yaroslav Mudry, Kharkiv, 2000.

   The memo is the monographic scientific research which deals with the problem regarding the efficacy of functioning of the legal environment of the employment relations. This mechanism includes law-making, law-applying and law-guarding activity of the corresponding state and public bodies.
   Taking into account regulations of the Constitution of Ukraine the content, main directions and forms of the state legal policy in the sphere of the citizens’ employment in terms of foundation and development of the market economy have been analysed.
   The level and the volume of the legal environment of employment have also been analysed.
   The thesis contains suggestions of the improvement of law-making, law-applying and law-enforcing activity in the sphere of the employment relations. The author offers modifications to some articles of the Labor Code and of the Law of Ukraine “About the Citizens’ Employment”, new articles to these laws.
   Key words: right to work, right of employment, legal status of the unemployed, legal regulation of the employment, legal guarantees of the employment, the state employment service.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Право громадян на зайнятість і форми його реалізації в умовах становлення ринкової економіки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net