Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративна відповідальність за порушення митних правил
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративна відповідальність за порушення митних правил

Анотації 

Педешко А.І. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; банківське право. Університет внутрішніх справ. Харків, 2000.

   Дисертаційна робота є науковим дослідженням проблем адміністративної відповідальності за порушення митних правил, як засобу забезпечення митної справи і митної політики. В ній проаналізовано теоретичні і практичні питання правового регулювання адміністративної відповідальності за порушення митних правил, надано її соціально-правову характеристику. В дисертації визначено поняття, сутність та призначення митної справи в Україні, а також проаналізована система порушень митних правил. Значну вагу в дисертації приділено загальній характеристиці особливостей провадження в справах про порушення митних правил. Визначено і здійснено аналіз ефективності форм і методів взаємодії митних органів з іншими правоохоронними органами. Вироблено і обгрунтовано також теоретичні і практичні рекомендації і пропозиції, спрямовані на удосконалення законодавства щодо адміністративної відповідальності та провадження в справах про порушення митних правил, зокрема пропозиції до нової редакції Митного кодексу України, який направлено до Верховної Ради України для обговорення і прийняття.
   Ключові слова: митні органи, митна справа, адміністративна відповідальність, порушення митних правил, правове регулювання.

Педешко А.И. Административная ответственность за нарушение таможенных правил. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое и банковское право. Университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2000.

   Диссертационная работа является научным исследованием проблем административной ответственности за нарушение таможенных правил, как средства обеспечения таможенного дела и таможенной политики. В ней проанализированы теоретические и практические вопросы правового регулирования административной ответственности за нарушение таможенных правил, дана ее социально-правовая характеристика. В диссертации определены понятие, сущность и значение таможенного дела в Украине. Подчеркивается, что дальнейшее становление таможенного дела связано с коренными экономическими преобразованиями в Украине. Это прежде всего: признание различных форм собственности, создание условий для развития частной собственности, рыночной экономики, резкое сокращение использования в хозяйственной деятельности административных методов управления и более широкое применение экономических методов государственного руководства экономическими процессами.
   В диссертации отмечается, что проведение таможенного дела в Украине обусловило в числе первоочередных задач создание норм правового регулирования административной ответственности за нарушение таможенных правил, которые возникают в связи с перемещением через таможенную границу товаров и транспортных средств. В работе отмечается, что административная ответственность является одним из видов юридической ответственности, всегда была и остается одной из форм проявления государственной власти. В своем конкретном выражении меры административной ответственности за нарушение таможенных правил выступают как одна из форм государственного принуждения. Значительное место в диссертации отведено общей характеристике особенностей производства по делам об административных правонарушениях таможенных правил, а также усовершенствованию законодательства, которое регулирует это производство. Особенности производства по делам о нарушении таможенных правил предусмотрены в “Положении о производстве по делам о нарушении таможенных правил”.
   В нем указан целый ряд специфических процессуальных действий, направленных на установление фактических обстоятельств во время рассмотрения дела, а также при исполнении вынесенных постановлений.
   Отмечается также, что одной из особенностей производства по делам о нарушении таможенных правил, является подробное нормативное регулирование полномочий таможенных органов и их должностных лиц. Такие полномочия указаны в Таможенном кодексе Украины и получили свое развитие в указанном выше Положении. При характеристике особенностей производства по делам о нарушении таможенных правил, уделяется большое внимание анализу доказательств.
   Одной из особенностей получения информации об обстоятельствах совершенного правонарушения и выявления доказательств является осмотр и передосмотр транспортных средств, товаров и других предметов и вещей и личный досмотр лица, как исключительную форму таможенного контроля. К таким особенностям получения доказательств относятся обследования территорий, помещений предприятий и транспортных средств, которые им принадлежат.
   В диссертации осуществлен анализ эффективности форм и методов взаимодействия таможенных органов с другими правоохранительными органами Украины. Подчеркивается, что борьба с нарушениями таможенных правил осуществляется в условиях взаимодействия подразделений Таможенной службы Украины с другими правоохранительными органами и всегда носит конкретный характер. Наиболее интенсивно взаимодействуют пограничные войска, МВД, Служба безопасности Украины. Порядок такого взаимодействия регулируется Инструкцией о взаимодействии по вопросам борьбы с контрабандой, а также Указом Президента Украины “О мерах усовершенствования деятельности Координационного комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью”. Требования, изложенные в указанных документах, дали возможность повысить эффективность взаимодействия правоохранительных органов в предупреждении и раскрытии преступлений в сфере таможенной деятельности, выявления причин и условий, которые способствуют совершению нарушений таможенных правил.
   Обосновываются теоретические и практические предложения и рекомендации, направленные на усовершенствование правового регулирования административной ответственности и производства по делам о нарушении таможенных правил, в частности, внесение изменений в новую редакцию Таможенного кодекса Украины, придания таможенным органам статуса правоохранительных и т.д.
   Ключевые слова : таможенные органы, таможенное дело, административная ответственность, нарушение таможенных правил, правовое регулирование.

Pedeshko A. I. Administrative responsibility for customs law violation. - Manuscript.

Dissertation for obtaining of the clegree of Candidate of Science in Lawspeciality 12 00 07 – theory of management ; administrative law and procedure ; financial law. – University of Internal Affairs, Ukraine, Kharkiv, 2000.

   The thesis is a scientific research on the problems of administrative responsibility for customs law violation as a means of ensuring the customs practice and policy. In the thesis theoretical and practical questions of legal regulation of administrative responsibility for customs law violation have been analyzed as well as its social legal characteristics have been given The notion the essence and the meaning of customs practice in Ukraine have been defined also the system of customs law violations has been analyzed A considerable attention in the thesis is paid to the general characteristics of the peculiarities of customs law violation proceedings A thorough analysis of the effectiveness of forms and methods of methods of customs bodies collaboration with other law enforcement agencies in Ukraine has been conducted Theoretical and practical suggestions and recommendations aimed on improving the legal regulation of administrative responsibility as well as the legal proceedings in administrative responsibility for customs law violation have been elaborated and grounded. In particular, some suggestions were introduced to a new edition of the draft Customs Code of Ukraine, which later was submitted to the Verckovna Rada of Ukraine for discussion and approval.
   Key words : customs bodies, customs practice, administrative responsibility, customs law violation, legal regulation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративна відповідальність за порушення митних правил

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net