Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання страхової справи в Україні (організаційно-правовий аспект)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання страхової справи в Україні (організаційно-правовий аспект)

Анотації 

Пацурія Н.Б. Правове регулювання страхової справи в Україні (організаційно-правовий аспект).-Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04.-Господарстке право; арбітражний процес. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2000.

   Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, першим комплексним дослідженням організаційно-правового аспекту страхової діяльності (справи) в Україні, в якій на підставі чинного законодавства подано комплексний аналіз призначення, змісту та кола учасників, досліджені правова природа та правовий статус кожного виду учасників страхової діяльності, зміст, межі та правові форми державного нагляду за страховою діяльністю в Україні. Основна увага в дисертації приділяється розробці пропозицій щодо удосконалення законодавства України про страхову діяльність та їх обгрунтуванню. Результатом такого дослідження стало внесення пропозицій щодо змін і доповнень до чинного законодавства України, і, зокрема, введення таких понять, як: “страхова діяльність(справа)”, “страхова компанія”, “об’єднання страховиків”; на підставі існуючих визначень, з урахуванням норм чинного законодавства України, доопрацьовано поняття “товариство взаємного страхування”; проведено систематизацію законодавства України що регулює страхову діяльність, виявлені прогалини і колізії в цьому законодавстві, та способи і форми їх усунення, а також здійснена розробка додаткових законодавчих і правозастосовчих заходів щодо зміцнення правопорядку в страховій діяльності та інше.
   Ключові слова: страхова діяльність(справа), страхова компанія, об’єднання страховиків, товариство взаємного страхування, орган державного нагляду за страховою діяльністю.

Пацурия Н.Б. Правовое регулирование страхового дела в Украине (организационно-правовой аспект). - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04. -Хозяйственное право; арбитражный процесс. - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2000.

   Диссертация является самостоятельной завершенной научной работой, первым комплексным исследованием организационно-правового аспекта страховой деятельности (дела) в Украине, в которой на основании действующего законодательства подан комплексный анализ назначения, содержания и круга участников, исследованы правовая природа и правовой статус каждого вида участников страховой деятельности, содержание границы и правовые формы государственного надзора за страховой деятельностью в Украине. Основное внимание в диссертации отводится разработке предложений относительно усовершенствования законодательства Украины о страховой деятельности и их обоснованию. Результатом такого исследования стало внесение предложений, изменений и дополнений в действующее законодательство Украины и частности введение таких понятий, как: “страховая деятельность (дело)”, “страховая компания”, “объединения страховщиков”; на основании существующих определений, с учетом норм действующего законодательства, доработано понятие “общество взаимного страхования”; проведена систематизация законодательств Украины, которое регулирует страховую деятельность, выявлены пробелы и коллизии в этом законодательстве, а также способы и формы их устранения.
   По мнению автора, отсутствие в правовом массиве Украины понятия страховой деятельности (дела), не смотря на то, что данный термин широко используется как в Законе Украины “О страховании”, так и в многих иных нормативных актах, которые регулируют страховую деятельность, является значительным пробелом.
   В Законе “О страховании” страхование определяется лишь, как вид гражданско-правовых отношений (ст.1), но существует другой, не менее важный аспект, это страхование в понимании вида хозяйственной деятельности благодаря, и в процессе которой указанные правоотношения реализуются непосредственно.
   Учитывая то, что страховая деятельность имеет свой предмет (она призвана удовлетворять серьезные общественные потребности и исполнять важные функции в обществе), она требует надлежащего правового закрепления, что и обусловило формирование в Украине законодательства о страховой деятельности как специального ответвления (направления) предпринимательского (хозяйственного) законодательства.
   Одним из самых важных факторов развития страхового дела является становление и развитие законодательной базы, которая бы отвечала содержанию, назначению и задачам данного сегмента экономики.
   Значение диссертационной работы состоит в том, что она направлена на заполнение пробелов в украинской правовой науке по вопросам страховой деятельности и призвана сориентировать практику на дальнейшее усовершенствование. Материалы исследования дают комплексное представление о правовом регулировании страховой деятельности (дела) действующим законодательством Украины, о перспективах развития законодательства о страховой деятельности, о правовом положении участников страховой деятельности на отечественном страховом рынке, а также о содержании, пределах, правовых формах государственного надзора за страховой деятельностью.
   Отдельные вопросы, освещаемые в роботе, затрагиваются впервые, другие рассмотрены с новых правовых позиций, решение отдельных спорных вопрос получило дополнительное обоснование.
   Некоторые положения, сформулированные в диссертации, имеют дискуссионный характер и могут быть базой для дальнейшего научного исследования организационно-правовых проблем регулирования страховой деятельности (дела) в Украине.
   Ключевые слова: страховая деятельность(дело), страховая компания, объединения страховщиков, общество взаимного страхования, орган государственного надзора за страховой деятельностью.

Patsuria N.B. The Law Regulation on insurance activity in Ukraine (the business organisation’s aspect). - Manuscript.

This is the dissertation on the seeking of scientific degree the Candidate of Law on speciality 12.00.04 - Business and Commercial Law; Arbitration Procedure. - Taras Shevchenko National University, Kyiv, 2000.

   This dissertation contains the academic and practical analyses on a sphere of Insurance Law and the legal aspects of the business organisation of insurance activity in Ukraine. The author makes a research of the legal nature of the persons participating of insurance business, including individuals and legal entities and there’s legal capacity. The author also provides the academic analysis of the legal capacity and competence of the state department on the sphere of order and supervision of insurance business. The background of this scientific research are the legal analysis, providing on the basses of theoretical knowledge and practical experience in field of insurance business. According to the scientific research, the author clarifies current legal definition of the association of the mutual insurance, proposes additions and changing to the current legislation on the field of Insurance Law, and works out new legal definitions of the followings: insurance activity (business), insurance company, association of the insurers. The author research the gapes and conflicts (clashes) of the Ukrainian legislation in the field of insurance and proposes the ways of proving of current legislation.
   Key words: insurance activity (business), insurance company, association of the insurers, association of the mutual insurance, the state department on order and supervision of the insurance activity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання страхової справи в Україні (організаційно-правовий аспект)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net