Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Національна імплементація міжнародних договорів щодо прав людини: загальнотеоретичне дослідження (на матеріалах впровадження Конвенції про захист прав і основних свобод людини)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Національна імплементація міжнародних договорів щодо прав людини: загальнотеоретичне дослідження (на матеріалах впровадження Конвенції про захист прав і основних свобод людини)

Анотації 

Раданович Н.М. Національна імплементація міжнародних договорів щодо прав людини: загальнотеоретичне дослідження (на матеріалах впровадження Конвенції про захист прав і основних свобод людини). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01. – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових вчень. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2000.

   У дисертації на основі аналізу наукової літератури у галузі прав людини, міжнародно-правових актів, практики діяльності міжнародних (європейських) правозастосовчих органів, національного законодавства України та інших країн досліджуються загальні особливості національної імплементації міжнародних договорів про права людини. Сформульовано низку положень і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення законодавства і судової практики щодо забезпечення виконання на національному рівні міжнародно-правових зобов’язань держави у галузі прав людини (насамперед Конвенції про захист прав і основних свобод людини).
   Ключові слова: національна імплементація, національна імплементаційна правотворчість, національне імплементаційне правотлумачення.

Раданович Н.М. Национальная имплементация международных договоров по правам человека: общетеоретическое исследование (на материалах внедрения Конвенции о защите прав и основных свобод человека). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01. – теория и история государства и права, история политических и правовых учений. – Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2000.

   В диссертации на основании анализа научной литературы по правам человека, международно-правовых актов, практики деятельности международных (европейских) правоприменительных органов, национального законодательства Украины и других стран исследуются общие особенности национальной имплементации международных договоров по правам человека. Сформулирован ряд положений и рекомендаций, направленных на совершенствование законодательства и практики его применения на национальном уровне при осуществлении международно-правовых обязательств государства в области прав человека (прежде всего Конвенции о защите прав и основных свобод человека).
   Объектом исследования является имплементационная деятельность государств, обусловленная международными договорами по правам человека (в частности указанной Конвенцией). Предметом исследования являются общие особенности национально-имплементационной государственной деятельности по внедрению в юридическую практику норм международных договоров по правам человека.
   В результате исследования автором предложены и обоснованны, в частности, следующие положения:
   – национальная имплементация норм международного права – это процесс юридического опосредования их реализации на территории государства, осуществляемый путем не только правотворческой и организационно-исполнительной, но также и правоприменительной, правоинтерпретационной деятельности государственных органов;
   – национальная имплементация международных договоров по правам человека – это деятельность государственных органов по внедрению в юридическую практику норм таких договоров, осуществляемая с целью обеспечения граждан юридическими средствами использования этих норм;
   – особенности национальной имплементации международных договоров о правах человека состоят в том, что она: а) зависит от официального опубликования имплементируемого договора; б) не подчиняется действию постулатов “последующий договор отменяет предыдущий”, “специальный закон отменяет общий”, в) включает приведение юридической практики государства в соответствие с его договорными обязательствами; г) обуславливается в той или иной степени актами международных правоприменительных органов;
   – национальное имплементационое правотворчество – это деятельность компетентных государственных органов по санкционированию, а также установлению, изменению или отмене юридических норм, осуществляемая с целью надлежащего исполнения данным государством соответствующего международно-правового обязательства, предусмотренного для него международным договором. В отличие от обычного национального правотворчества, имплементационное правотворчество предусматривает: а) создание нового источника национального права путем санкционирования норм другой, в частности международной, правовой системы, б) обеспечение действия (в случае необходимости) такого источника во внутригосударственной деятельности;
   – национальное имплементационое толкование норм международных договоров по правам человека – это деятельность уполномоченных государственных органов по уяснению и официальному разъяснению содержания таких норм, осуществляемая с целью надлежащего их применения и реализации, а также для обеспечения соответствия им юридической практики данного государства. В отличие от обычного национального правотолкования, имплементационное толкование характеризуется тем, что предметом последнего являются: а) нормы другой правовой системы (а именно: нормы международных договоров о правах человека), которые, даже став частью национального законодательства, продолжают сохранять связь с нею, б) нормы, касающиеся именно прав человека, вследствие чего оно должно сообразовываться с интерпретационными положениями, содержащимися в актах международных правоприменительных органов;
   – влияние решений Европейского суда по правам человека на национальную имплементацию Конвенции осуществляется по разным направлениям, связанным главным образом с: 1) обязательным исполнением решения Суда тем государством, в отношении которого оно принято, 2) последующим пересмотром дел на национальном уровне, 3) устранением выявленного Судом несоответствия национального законодательства положениям Конвенции, 4) применением норм Конвенции национальными правоприменительными органами, 5) толкованием Конвенции национальными субъектами права, 6) деятельностью органов конституционной юрисдикции (Конституционного Суда и т.п.), 7) формированием правосознания работников государственных органов и отдельных граждан. Охарактеризованное здесь влияние предопределяет и имплементационные возможности решений Суда, а именно: быть образцом “взвешивания” интересов личности и интересов демократического общества; дополнительным критерием соответствия норм национального законодательства нормам Конвенции, возможным эталоном толкования и применения норм Конвенции (который может использоватся также и при толковании норм национального законодательства), средством формирования правосознания граждан, должностных лиц.
   Ключевые слова: национальная имплементация, национальное имплементационное правотворчество, национальное имплементационное правотолкование.

Radanovych N.M. Human Rights International Agreements National Implementation: general theoretic research (based on Convention on the protection of human rights and basic freedoms introduction materials). – Manuscript.

Dissertation on receiving scientific degree of the legal sciences candidate by 12.00.01. specialty. – theory and history of the state and law, history of the political – legal sciencies. – Lviv National University named after Ivan Franco, Lviv. 2000.

   On the basis of the thorough analysis of the scientific literature in the field of human rights, law-application activity of the international bodies, national legislation dissertation high lights general theoretic peculiarities human rights international agreements national implementation. Dissertation also includes a list of provisions and court practice improvement pertaining fulfillment on the national level international human rights obligation undertaken by our country (first of all convention on the protection of human rights and fundamental freedoms).
   Core words: national implementation, national implementation law-making, national implementation interpretation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Національна імплементація міжнародних договорів щодо прав людини: загальнотеоретичне дослідження (на матеріалах впровадження Конвенції про захист прав і основних свобод людини)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net