Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Проблеми і перспективи концепції спільної спадщини людства в сучасному міжнародному праві
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Проблеми і перспективи концепції спільної спадщини людства в сучасному міжнародному праві

Анотації 

Радзівілл Олександр Аатолійович. Проблеми і перспективи концепції спільної спадщини людства в сучасному міжнародному праві. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.11 – міжнародне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Київ, 2000.

   У дисертації досліджено історичні витоки та розвиток в останні десятиліття концепції спільної спадщини людства. На підставі аналізу доктрин, міжнародно-правових актів та резолюцій Генеральної Асамблеї ООН визначено коло об’єктів, що відносяться чи можуть бути віднесені до спільної спадщини людства. Виділені критерії правової оцінки спільної спадщини людства у вузькому, розширеному та широкому тлумаченні. Основні положення концепції порівнюються з положеннями концепцій роздільних ресурсів, сталого розвитку, біологічного різноманіття та ін.
   Проаналізовано відповідність національного законодавства нормам міжнародного права, що регулюють діяльність у сфері спільної спадщини людства. Як актуальний для України процес, відмічено екологізацію суспільної свідомості. Визначено принцип екологізації правосвідомості, як її необхідну складову і як сучасний варіант природного права.
   Запропоновано етнічне різноманіття і етнічну історію включити в коло об'єктів в спільної спадщини людства. Це сприятиме толерантності суспільних відносин, що, зокрема для України, є важливим чинником відновлення конструктивних основ суспільства.
   Ключові слова: Cпільна Спадщина Людства; Свобода відкритих морів; Міжнародний Район морського дна (Район); Орган по морському дну; міжнародні та роздільні ресурси; Всесвітня культурна і природна спадщина; новий міжнародний економічний порядок, сталий розвиток; біологічне різноманіття; людський геном; екологізація правосвідомості; етнічне різноманіття; еволюційна рівновага.

Radzywill Alexandr. The problems and perspectives of conception of Common Heritage of Mankind in modern International Law. – Manuscript.

Thesis for obtaining the scientific degree of Candidate of Sciences (Law on the speciality 12.00.11 - International Law. - V. M. Koretsky Institute of State and Law of the National Ukrainian Academy of Sciences. Kyiv, 2000.

   The dissertation is devoted to the research of conception of Common Heritage of Mankind – its historical sources and actual development. Based on analyzes of doctrine, international legal acts, UN resolutions, objects of Common Heritage of Mankind have been determinated. Main criterions of legal estimation of Common Heritage of Mankind in narrow, brood and wade interpretation are highlighted. Major thesis of conception and main principles: of common use’s territory, divisible resources, stable development, biological variety etc. has been related.
   The state of the legal providing of Ukraine activity concerning the Common Heritage of Mankind, in general, and the territories out of the national jurisdiction in particular, is analyzed. The current actual direction of legal activity in Ukraine on the national and international levels for effective providing of its interests concerning the Common Heritage of Mankind, are determined.
   As being actual for Ukraine, the conception of ecologization of law-consciousness is proposed. The conception is viewed as the compound element of Future Law of Common Heritage of Mankind, and as a basis of legal procedure in this sphere for the realization of material norm of law of the Common Heritage of Mankind, in particular.
   As being important for Ukraine, in the context of its geopolitical condition, the thesis about ethnical variety and ethnical history as the Common Heritage of Mankind, is proposed.
   Key words: Common Heritage of Mankind; Freedom of the Height Seas; The International Area of Sea-bed; The International Seabed Authority; International and Separate Resources; Worlds Cultural and Natural Heritage; New International Economic Order; Stable Development; Biology Multiplieity; Human Genome; Ecologyzation of Legal Consciousness; Ethnic Multiplicity; Evolutionary Balance.

Радзивилл Александр Анатолиеович. Проблемы и перспективы концепции общего наследия человечества в современном международном праве – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – международное право. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины. Киев, 2000.

   В диссертации исследованы исторические истоки и особенности развития в последние десятилетия концепции общего наследия человечества. На основании анализа доктрин, международно-правовых актов и резолюций Генеральной Ассамблеи ООН определен круг объектов, относимых или могущих быть отнесенными к общему наследию человечества. Выделены критерии правовой оценки общего наследия человечества в узком, расширенном и широком толковании. Основные положения концепции сопоставлены с положениями концепций территории общего пользования, раздельных ресурсов, устойчивого развития, биологического разнообразия и др.
   Установлено 18 общих признаков для пространств с международным режимом общего пользования, отнесенных к общему наследию в узком и расширенном толковании. Для правовой оценки общего наследия в широком толковании предложено выделять природные (генетические) и ценностные (потребительские) критерии, рассматривая общее наследие человечества как комплекс материальных и нематериальных ресурсов устойчивого развития человечества. Выделено пять потребительских категорий ресурсов. Для определения природных качеств предложено выделять “инерционные уровни” восстановления ресурса.
   Сформулирован принцип трех равновесий (статическое, динамическое и эволюционное) для описания разноуровневых эволюционирующих (или деградирующих) природных систем.
   Проанализирован уровень соответствия национального законодательства Украины нормам международного права, регулирующим деятельность государств в сфере общего наследия человечества. Как актуальный для Украины процесс отмечена экологизация общественного сознания. Сформулирован принцип экологизации правосознания - как важный элемент экологизации и как современный вариант проявления естественного права.
   Предложено к общему наследию человечества отнести этническую историю и этническое разнообразие. Это логически дополнило бы междунуродно-правовое закрепление ценности биологического разнообразия. Кроме того, понимание полиэтничности каждого народа и отдельной личности сняло бы конфликтность межэтнических отношений и определило бы разнообразие происхождения как основу устойчивости личности или народа и их родства со всем человечеством.
   Ключевые слова: Общее Наследие Человечества; Свобода открытых морей; Международный Район морського дна (Район); Орган по морскому дну; международные и разделяемые ресурсы; Всемирное культурное и природное наследие; новый международный экономический порядок; устойчивое развитие; биологическое разнообразие; человеческий геном; экологизация правосознания; этническое разнообразие; эволюционное равновесие.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Проблеми і перспективи концепції спільної спадщини людства в сучасному міжнародному праві

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net