Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання праці професорсько-викладацького складу вищих закладів освіти Міністерства внутрішніх справ України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання праці професорсько-викладацького складу вищих закладів освіти Міністерства внутрішніх справ України

Анотації 

Савченко А.О. Правове регулювання праці професорсько-викладацького складу вищих закладів освіти Міністерства внутрішніх справ України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05. - трудове право; право соціального забезпечення. – Національна юридична академія ім. Я.Мудрого, Харків, 2000.

   Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних і практичних питань правового регулювання службово-трудової діяльності професорсько-викладацького складу системи освіти Міністерства внутрішніх справ. Особлива увага звертається на обгрунтування місця й ролі відомчої освіти в системі національної освіти. Отож, відомча освіта Міністерства внутрішніх справ бачиться як невід'ємна складова єдиної державної безперервної освітянської системи України. Але, на відміну від орієнтації на підготовку спеціалістів широкого профілю, вона передусім повинна бути спрямована на якісне кадрове забезпечення конкретних напрямків функціонування органів внутрішніх справ.
   Розширення мережі вищих закладів освіти системи Міністерства внутрішніх справ зробило актуальними питання правового захисту та соціального забезпечення їх професорсько-викладацького складу.
   Системне дослідження чинного нормативно-правового забезпечення діяльності професорсько-викладацького складу органів внутрішніх справ України дозволило висунути низку дієвих пропозицій щодо його удосконалення, зокрема, у сфері прийняття та звільнення означеної категорії працівників, їх робочого часу і часу відпочинку.
   У зв'язку із специфікою службово-трудової діяльності працівників відомчої системи освіти Міністерства внутрішніх справ було розроблено проект спеціального нормативного акту - Положення про правове регулювання праці (служби) осіб професорсько-викладацького складу органів внутрішніх справ України.
   Ключові слова: правове регулювання, професорсько-викладацький склад, відомча система освіти, службово-трудова діяльність.

Савченко А.А. Правовое регулирование труда профессорско-преподавательского состава высших заведений образования Министерства внутренних дел Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05. - трудовое право; право социального обеспечения. – Национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого, Харьков, 2000.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию теоретических и практических вопросов правового регулирования служебно-трудовой деятельности профессорско-преподавательского состава системы образования Министерства внутренних дел. Особое внимание обращается на обоснование места и роли ведомственного образования в системе национального образования, а также места и роли профессорско-преподавательского состава ведомственных заведений образования в этой системе. Таким образом, ведомственное образование Министерства внутренних дел представляется как неотъемлемая составляющая единой государственной непрерывной системы образования Украины. Но, в отличие от ориентации на подготовку специалистов широкого профилю, она прежде всего должна быть направлена на качественное кадровое обеспечение конкретных направлений функционирования органов внутренних дел.
   Расширение сети высших учебных заведений системы Министерства внутренних дел сделало актуальными вопрос правовой защиты и социального обеспечения профессорско-преподавательского состава.
   Системное исследование действующего нормативно-правового обеспечения деятельности профессорско-преподавательского состава органов внутренних дел Украины позволило выдвинуть ряд действенных предложений относительно его усовершенствования, в частности, в сфере принятия и увольнения обозначенной категории работников, их рабочего времени и времени отдыха, а также социально-правовой защиты.
   В связи со спецификой служебно-трудовой деятельности работников ведомственной системы образования Министерства внутренних дел был разработан проект специального нормативного акта - Положение о правовом регулировании труда (службы) лиц профессорско-преподавательского состава высших заведений образования МВД Украины, в котором нашли отражение и важнейшие научно-обоснованные и практически аргументированные предложения автора.
   Ключевые слова: правовое регулирование, профессорско-преподавательский состав, ведомственная система образования, служебно-трудовая деятельность.

Mr. Anatoly A. Savchenko. Legal Regulation of labour of the teaching staff of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. – Manuscript.

Dissertation for the degree of the Candidate of Law in Specialty 12.00.05. – Employment Law; Social Law. – National Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine, Kharkov, 2000.

   The dissertation deals with a complex research of theoretical and practical problems of legal regulation of labour of the teaching staff of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. Comprehensive Research of the current normative and legal system of support of the activities of the teaching staff of the law enforcement bodies of Ukraine made it possible to put forward a number of effective suggestions on its improvement, and in the sphere of the staff employment and dismissal from work, working hours and leisure.
   Key words: legal regulation, departmental system of education, official and employment activites, teaching staff.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання праці професорсько-викладацького складу вищих закладів освіти Міністерства внутрішніх справ України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net