Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Взаємодія політики і економіки в умовах прискореної трансформації суспільств (порівняльний аналіз досвіду України і В’єтнаму)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Взаємодія політики і економіки в умовах прискореної трансформації суспільств (порівняльний аналіз досвіду України і В’єтнаму)

 Анотації

Хоанг Хай Банг. Взаємодія політики і економіки в умовах прискореної трансформації суспільств (порівняльний аналіз досвіду України і В’єтнаму). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії. - Київський університет імені Тараса Шевченка, Київ, 1999.

   В дисертації в соціально-філософському аспекті аналізується сфера взаємодії, політики та економіки, форми, методи, процедури відображення цієї взаємодії в суспільній свідомості і науці. Дослідження будувалось на вивченні теорії і практики спільних перетворень в Україні і В’єтнамі. Результатом дисертаційного дослідження є розробка пізнавальної концепції оцінки взаємодії політики та економіки в умовах прискореної трансформації суспільства як взаємної обумовленності політичного та економічного розвитку, коли в залежності від історичних умов може бути приорітет або політики або економіки.
   Ключові слова: політика, економіка, суспільний процес, свідомість, діяльність, держава, суспільство, громадянське суспільство, політична реформа, економічна реформа, трансформація.

Хоанг Хай Банг. Взаимодействие политики и экономики в условиях ускоренной трансформации обществ (сравнительный анализ опыта Украины и Вьетнама). - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидада философских наук по специальности 09.00.03 - социальная философия и философия истории. - Киевский университет имени Тараса Шевченко, Киев, 1999.

   В диссертации в социально-философском аспекте анализируется сфера взаимодействия политики и экономики, формы, методы, процедуры отражения этого взаимодействия в общественном сознании и науке. Исследование строилось на изучении теории и практики общественных преобразований в Украине и Вьетнаме. Результатом диссертационного исследования является разработка познавательной концепции оценки взаимодействия политики и экономики в условиях ускоренной трансформации общества как взаимной обусловленности политического и экономического развития, когда в зависимости от исторических условий может быть приоритет или политики или экономики.
   Рассмотрение проблем взаимосвязи политических и экономических курсов власти в переходных постсоветских странах фиксирует факт проведения низкокачественной экономической политики в течение всех последних лет. Что при отсутствии политической воли у правящих режимов на проведение последовательных реформ не только ведет к снижению уровня эффективности государственного регулирования экономикой, к макроэкономической несбалансированности промышленного воспроизводства, но и к снижению уровня занятости населения, превышению темпов падения номинальной средней заработной платы над темпами снижения ВВП. Такой экономический курс выступает мощным политическим дистабилизатором ситуации в постсоветских странах, который не могут “смягчить” манипуляции массовым сознанием о доминанте внешнеполитических и внешнеэкономических кризисов во внутренней ситуации переходных стран.
   Ключевые слова: политика, экономика, общественный процесс, сознание, деятельность, государство, общество, гражданское общество, политическая реформа, экономическая реформа, трансформация.

Hoang Hai Bang. Interrlation between Politics and Economics in a Society Under Accelerated Transformation (comparative analyses of Ukrainian and Vietnamese experiences) - Manuscript.

Theses competes for an award of Candidate’s Degree in Philosophy. Specialization 09.00.03 - Sosial Philosophy and Philosophy of History. Taras Shevchenko Kyiv University, Kyiv, 1999.

   Sociopolitical aspest of interrelation between politics and economics, as well as forms, methods and procedures which reflect this interrelation in social consciousness and science are analyzed in the dissertation. Research is built upon a study of theory and practice of social transformations in Ukraine and Vietnam. The dissertation analyses is resulted with a creation of a cognitive concept of assessment of interrelation between politikcs and economics under conditions of society accelerated transformation.
   Political and economic development are considered here as mutually determined phenomena when under certain historical conditionsa priority may belong either to politics or economics.
   Key words: politics, economics, social process, consciousness, activity, state, society, civic society, political reform, economic reform, transformation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Взаємодія політики і економіки в умовах прискореної трансформації суспільств (порівняльний аналіз досвіду України і В’єтнаму)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net