Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Охоронний апарат Української Держави (квітень – грудень 1918 р.): історико-правове дослідження
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Охоронний апарат Української Держави (квітень – грудень 1918 р.): історико-правове дослідження

Анотації 

Тимощук О.В. Охоронний апарат Української Держави (квітень – грудень 1918 р.): історико-правове дослідження. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Одеська національна юридична академія. Одеса, 2000.

   Автор висвітлив історичні передумови та організаційно-правові засади створення охоронного апарату Української Держави 1918 р., визначив сутність охоронної концепції гетьмана Павла Скоропадського та форми її нормативного забезпечення. Встановлено, що структурними елементами охоронної системи останнього українського гетьманату були підрозділи Державної варти МВС, воєнізована адміністрація та служба безпеки голови держави, центральні установи та територіальні військово-охоронні підрозділи, військові частини особливого призначення, охоронні установи та збройні сили міністерств фінансів, шляхів і земельних справ, судовий апарат та заклади виконання покарань, а також добровольчі охоронні формування. Доводиться, що розгалужений гетьманський охоронний апарат створювався на підставі широкого використання російської імперської нормативної спадщини з урахуванням українських національних особливостей та історичного моменту. Неспроможність охоронної системи, збудованої П. Скоропадським, забезпечити непохитність його влади зумовлена причинами не організаційного, а політичного характеру. Спростовуються визначення державно-політичного режиму гетьмана як “диктаторського”, “маріонеткового”, а його охоронного апарату як “карального”, “репресивного”.
   Ключові слова: державно-політичний режим, охоронний апарат, охоронна система, органи безпосереднього примусу, Державна варта, військово-охоронні підрозділи, органи економічної безпеки, судовий апарат, німецько-австрійський військовий контингент.

Тимощук А.В. Охранительный аппарат Украинской Державы (апрель – декабрь 1918 г.): историко-правовое исследование. Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. Одесская национальная юридическая академия. Одесса, 2000.

   Автор осветил исторические предпосылки и организационно-правовые основы создания охранительного аппарата Украинской Державы 1918 г., определил сущность охранительной концепции гетмана Павла Скоропадского и формы ее нормативного обеспечения. Установлено, что структурными элементами охранительной системы последнего украинского гетманата были подразделения Державной варты МВД, военизированная администрация и служба безопасности главы государства, центральные учреждения и территориальные военно-охранительные подразделения, охранительные учреждения и вооруженные силы министерств финансов, путей сообщения и земельных дел; судебный аппарат и заведения по исполнению наказаний, а также добровольческие охранительные формирования. Доказывается, что разветвленный гетманский охранительный аппарат создавался на основе широкого использования российского имперского нормативного наследия с учетом украинских национальных особенностей и исторического момента. Несостоятельность охранительной системы, построенной П. Скоропадским, в обеспечении незыблемости его власти обусловлена причинами не организационного, а политического характера. Опровергаются определения государственно-политического режима гетмана как “диктаторского”, “марионеточного”, а его охранительного аппарата как “карательного”, “репрессивного”.
   Ключевые слова: государственно-политический режим, охранительный аппарат, охранительная система, органы непосредственного принуждения, Державная варта, военно-охранительные подразделения, органы экономической безопасности, судебный аппарат, немецко-австрийский военный контингент.

Timoschuk A.V. Protective personnel of Ukrainian State (April – December 1918): historical-legal research. Copy.

Doctoral dissertation in jurisprudence in specialisation 12.00.01. Theory and History of State and Law; History of political and legal teaching. Odessa National Academy of Law.

   The author deals with historical preconditions and organisational-legal principles of creation protective personnel of Ukrainian State 1918, determined the essence of hetman Skoropadskiy’s protective conception and forms of its normative securing.
   It is emphasised, that accession to power of General Skoropadskiy in April 29, 1918 was a conformable Stage of struggle for power in Ukraine, the attempt of conservative-moderate forces, which were supported by military contingent of Central States, to suspend the spread of anarcho-criminal tendencies in country`s political life. These tendencies have appeared as consequence of russian revolution.
   It was pointed out that the absence of effective state governmental system of administration, including protective sphere has become one of the reasons of Central Rada`s removal from political Scene.
   It was established that the structural elements of protective system of the last ukrainian hetman were the subdivisions of State Guard of Internal Affairs, militarised administration and security service of the head of the state; central establishments and territorial military-protective subdivisions, protective establishments and armed forces of Ministries of Finance, Railways and system of Land tenure; judicial personnel and establishments on execution of punishments.
   The leading role among the protective bodies belonged to the State Guard of Internal Affairs (police), which consisted of subdivisions, and had definite functional purpose (general, informational, criminally-detective, railway, frontier, intelligence) and counted approximately 60 thousand employees.
   The system of organisation of Ukrainian police bodies had efficient system of seniority with central and local subordination, its subdivisions carried out detailed protective functions of State System and public security. The organisation of police subdivisions of Russian Empire was used for elaboration of regular structure of Guard’s bodies.
   Regular work in the bodies of State Guard was based on general principles of Hetman`s governmental policy in the sphere of state service. Thanks to the fact, that many experienced and qualified specialists from policy and judicial bodies have been enlisted to the leading posts, it became possible in shortest time to create the subdivisions of Guard, which were able, on the whole, to fulfil their duties.
   Shortcomings in official functions of the Guard`s personnel, mostly have been connected with separate difficulties in material-technical provision of that period, but not with its incompetence.
   Hetman Skoropadskiy’s military conception didn’t foresee constant involving of army in maintenance of public order within the borders of the Country. When the appeared the tendency toward the establishments of law and order in the state by the beginning of autumn, 1918, delimitation of police activity and military forces took place in protective sphere according to their functional purpose. From the beginning of withdrawal of allied german-austrian troops from Ukrainian territory and antihetman’s uprising of Directory P. Skoropadskiy had to introduce the state of emergency with use of troops.
   On the whole, forms and methods, which were used in the time of realisation of State Guard functions and military units had no exclusively repressive orientation and didn’t often exceed the limits, established by acting laws in the state for that moment. Specific character of functional predestination of forestry guard and security economic establishments predetermined their non-participation in direct suppression of political opponents of hetman’s regime which gave the possibility these bodies to play substantial role in saving the national Ukrainian Wealth. Hetman’s reforming of judicial system in Ukrainian State consisted in adaptation of corresponding tsar’s personnel to the conditions of diminution of general territory of its jurisdiction. It didn’t concern the main principles of russian judicial system and judicial procedure, formed in the second half of 19-th beginning of the 20-th century.
   Voluntary units, which have been created by hetman for public`s order support in ukrainian`s towns and villages, had to act under the strict control of the local administration in subordination of corresponding military and guard`s leaders. Their backbone was formed out of military and police professionals, who enjoyed the right of full social security. The other volunteers could be involved to the protective activity in the state of emergency.
   Analysing the structural elements of protective system of Ukrainian State the conclusions were made concerning its insolvency in ensuring stability of hetman Skoropadskiy’s authority powers for the political, but not of the organisational motive.
   The author disproves the determination of hetman’s state-political regime as “dictatorial” and “marionette” and his protective personnel as “punitive” and “repressive”.
   Key words: protective personnel, state-political regime, bodies of direct compulsion, State Guard, military-protective subdivisions, bodies of economic security, judicial personnel (authority), german-austrian military contingent.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Охоронний апарат Української Держави (квітень – грудень 1918 р.): історико-правове дослідження

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net