Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Міжнародне співробітництво України у галузі боротьби зі злочинністю (кримінально-процесуальний аспект)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Міжнародне співробітництво України у галузі боротьби зі злочинністю (кримінально-процесуальний аспект)

Анотації 

Виноградова Оксана Іванівна. Міжнародне співробітництво України у галузі боротьби зі злочинністю (кримінально-процесуальний аспект). -Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2000 р.

   В дисертації на основі аналізу наукової літератури по міжнародному співробітництву, в галузі боротьби зі злочинністю, міжнародно-правових актів, практики діяльності міжнародних правозастосовних органів, національного законодавства України та інших країн, досліджується кримінально-процесуальний зміст загальних та спеціальних принципів міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю та особливостями національної імплементації міжнародних договорів у кримінально-процесуальне законодавство. Відмічається, що у сучасний час формуються принципи міжнародного кримінально-процесуального права, які мають важливе значення для визначення нормативного змісту принципів національних кримінально-процесуальних процедур.
   Об’єктом даного дослідження є правові відносини, що виникають під час підготовки, укладання та виконання міжнародних договорів про правову допомогу та співробітництво у кримінальних справах; при здійсненні міжнародних заходів, спрямованих на боротьбу зі злочинністю, а також правовий механізм регулювання основних видів такого міжнародного співробітництва.
   Предметом дисертаційного дослідження є сутність і зміст діяльності судів, органів, які здійснюють боротьбу зі злочинністю, та органів юстиції під час надання правової допомоги у різних видах міжнародного співробітництва.
   Ключові слова: принципи міжнародного співробітництва, співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю, правова допомога у кримінальних справах, видача (екстрадиція) злочинців.

Виноградова Оксана Ивановна. Международное сотрудничество Украины в сфере борьбы с преступностью (уголовно-процессуальный аспект). - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – судоустройство, прокуратура и адвокатура. Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2000.

   В диссертации на основании анализа научной литературы по международному сотрудничеству, в том числе и в области борьбы с преступностью, международно-правовых актов, практики деятельности международных (европейских) правоприменительных органов, национального законодательства Украины и других стран, исследуется уголовно-процессуальное содержание общих и специальных принципов международного сотрудничества в борьбе с преступностью и особенности национальной имплементации международных договоров в уголовно-процессуальное законодательство. Разработан ряд положений и рекомендаций, направленных на совершенствование уголовно-процессуального законодательства и практики его применения при осуществлении международно-правовых обязательств Украины в области международно-правового сотрудничества по борьбе с преступностью. Отмечается, что в настоящее время формируются принципы международного уголовно-процессуального права, имеющих важное значение для определения нормативного содержания принципов национальных уголовно-процессуальных процедур.
   В работе выясняются особенности специфики правовых отношений, возникающих во время подготовки, заключения и исполнения международных договоров о правовой помощи и сотрудничество в уголовных делах; при выполнении международных мер, направленных на борьбу с преступностью; правовой механизм регулирования основных видов такого международного сотрудничества, а также уголовно-процессуальной сущности и содержания деятельности судов, органов, осуществляющих борьбу с преступностью, и органов юстиции при предоставлении правовой помощи в разных видах международного сотрудничества.
   В результате исследования автором предложены и обоснованы, в частности, следующие положения:
   - проанализирован массив международно-правовых нормативных актов в области борьбы с преступностью и практика его применения, что позволило классифицировать эти акты по таким же направлениям международного сотрудничества в названной сфере:
   а) развитие международного законодательства в области международной борьбы с преступностью, а также унификация национального законодательства;
   б) уголовно-процессуальное сотрудничество органов, ведущих борьбу с преступностью, органов юстиции и судов;
   в) деятельность международных организаций в области борьбы с преступностью, в том числе Международного Уголовного Суда;
   г) информационный обмен между соответствующими национальными структурами разных государств в рамках международных организаций в области борьбы с преступными посягательствами. Выяснена специфика каждого из этих направлений;
   - прослежено и уточнено уголовно-процессуальное содержание таких видов международного сотрудничества в области борьбы с преступностью, как: передача производства по уголовному делу; исполнение процессуальных действий; передача предметов; выдача (экстрадиция) преступников;
   - определены границы имплементации положений международных нормативно-правовых актов в национальное законодательство, прежде всего уголовно-процессуальное;
   - установлены типичные ошибки при применении норм международно-правовых актов по вопросам уголовного судопроизводства в национальной правоприменительной практике и предложены пути повышения эффективности применения в национальных уголовно-процессуальных процедурах данных, полученных при передаче производства по уголовному делу; исполнении процессуальных действий, передачи предметов; выдачи (экстрадиции) преступников; процессуальных действий, исполненных относительно требований зарубежного уголовно-процессуального законодательства, а также типичные ошибки в этой деятельности органов прокуратуры и Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний;
   - раскрыта исключительная значимость Международного Уголовного Суда для повышения эффективности борьбы с международными преступлениями (ст.ст. 1-3 Конвенции о предупреждении преступлений геноцида и наказаний за него 1948 г.) и преступлениями международного характера (Конвенция об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем 1957 г.). С целью обеспечения участия Украины в деятельности Международного Уголовного Суда предлагается внести изменения в статью 25 Конституции Украины, предусматривающие возможность выдачи граждан Украины под юрисдикцию Международного Уголовного Суда;
   - предусмотрены в проекте нового Уголовно-процессуального кодекса Украины нормы, обеспечивающие оказание международной правовой помощи на территории Украины; а также закрепить в законодательстве порядок принятия осужденного для исполнения приговора в Украине; процедуру решения вопросов, касающихся транзитного перевоза лиц или предметов (вещественных доказательств) через территорию Украины; порядок сношений с органами та учреждениями зарубежных государств; о возможности применения в процессуальном праве приоритета норм международных договоров при оказании международной правовой помощи;
   - с целью усиления борьбы с транснациональной преступностью важно ратифицировать:
   - Римский Статут Международного Уголовного Суда;
   - Рамковую Конвенцию ООН против организованной преступности 1997 г.;
   - Европейскую Конвенцию о международной деятельности судебных решений в уголовных делах.
   Отмечается, что в некоторых случаях международные межведомственные договоры о сотрудничестве в борьбе с преступностью содержат отдельные недостатки. Одной из причин этого является то, что в противоречии с действующими нормами правоохранительные органы не регистрируют названные договоры в установленном порядке. Поэтому с целью обеспечения правомерности обязательств, взятых по международным межведомственным договорам, их соответствии Конституции Украины и действующему законодательству, обосновывается необходимость:
   а) обязательной регистрации международных межведомственных договоров в Министерстве юстиции Украины и внесение в Единый государственный реестр нормативных актов;
   б) закрепить в законодательном порядке норм приведения положений международных межведомственных договоров в соответствие с международными межгосударственными договорами.
   Предоставить Генеральной прокуратуре Украины право заключать международные межведомственные договора и внести изменения в Закон Украины от 22 декабря 1993 г. “О международных договорах Украины”.
   Ключевые слова: принципы международного сотрудничества, сотрудничество в сфере борьбы с преступностью, правовая помощь в уголовных делах, выдача (экстрадиция) преступников.

Oksana I. Vinogradova. International Cooperation of Ukraine on Fighting Crime (Criminal Procedure Aspect). – Typescript.

Dissertation to seek academic doctoral degree in law, major 12.00.09 – Criminal Procedure and Criminalistics; Judicial Examination. Yaroslav Mudry National Law Academy of Ukraine, Kharkiv, 2000.

   Based on the analysis of the academic sources on international cooperation in the sphere of fighting crime, international statutory acts, practices of the international law implementing agencies, national legislation of Ukraine and other countries the dissertation studies criminal procedure contents of the general and special principles of the international cooperation in the sphere of fighting crime as well as specifics of implementing international treaties in the criminal procedure legislation. It is pointed out that, at present, the principles of the international criminal procedure law that are highly important to define the statutory contents of the national criminal procedure proceedings are formed.
   The object of this study are legal relations emerging when preparing, making and implementing international treaties on legal assistance and cooperation in criminal cases; when implementing international operations aimed at fighting crime as well as legal mechanism of regulating major types of such international cooperation.
   The subject of the dissertation research is the essence and contents of the practices by the courts, agencies for fighting crime and justice agencies when providing legal assistance in various types of international cooperation.
   Key words: principles of international cooperation, cooperation on fighting crime, legal assistance in criminal cases, extradition of criminales.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Міжнародне співробітництво України у галузі боротьби зі злочинністю (кримінально-процесуальний аспект)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net