Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правовий нігілізм в пострадянському суспільстві
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правовий нігілізм в пострадянському суспільстві

Анотації 

Волошенюк О.В. Правовий нігілізм в пострадянському суспільстві. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. - Університет внутрішніх справ, Харків, 2000.

   Дисертація містить комплексне дослідження правового нігілізму як специфічного історично-рухливого феномену, що безпосередньо впливає на процес формування громадянського суспільства та демократичної правової держави. Розглядається процес зародження і розвитку нігілістичного світогляду, висвітлюються основні тенденції даного процесу та фактори, що сприяють його поглибленню. На основі аналізу сутності правового нігілізму автором запропоноване власне розуміння цього негативного явища, розроблена класифікація видів і рівнів правового нігілізму. Аналізується сучасний стан правосвідомості в пострадянському суспільстві з урахуванням його деформацій у минулому і специфіки перехідного періоду. Обгрунтовується необхідність розробки комплексного механізму подолання правового нігілізму, пропонуються конкретні заходи, спрямовані на підвищення авторитету права і закону.
   Ключові слова: правовий нігілізм, правосвідомість, правова культура, цінність права, верховенство права, пострадянське суспільство, механізм подолання правового нігілізму.

Волошенюк А.В. Правовой нигилизм в постсоветском обществе. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 - теория и история государства и права; история политических и правовых учений. - Университет внутренних дел, Харьков, 2000.

   Диссертация содержит комплексное исследование правового нигилизма как специфического исторически-подвижного феномена, непосредственно влияющего на процесс формирования гражданского общества и правового государства. Раскрывается процесс зарождения и развития нигилистического мировоззрения, освещаются основные тенденции данного процесса и факторы, способствующие его углублению. На основе анализа сущности правового нигилизма автором предложено собственное понимание этого негативного явления, разработана классификация видов и уровней правового нигилизма. Анализируется современное состояние правосознания в постсоветском обществе с учетом его деформаций в прошлом и специфики переходного периода. Обосновывается необходимость разработки комплексного механизма преодоления правового нигилизма, предлагаются конкретные меры, направленные на повышение авторитета права и закона.
   Ключевые слова: правовой нигилизм, правосознание, правовая культура, ценность права, верховенство права, постсоветское общество, механизм преодоления правового нигилизма.

Voloshenyuk A.V. Legal nihilism in post-soviet society. - Manuscript.

Thesis for a candidate degree of law science by speciality 12.00.01 - The theory and history of state and law; the history of political and law teachings. - University of Internal Affairs, Kharkov, 2000.

   The dissertation contains complex research of legal nihilism as peculiar historically relative phenomenon directly influencing process of formation of civil society and state based on the rule of law. The process of origin and development of nihilistic world outlook is exposed and the basic tendencies of the given process and factors, promoting its deepening are covered. The author offered on the basis of the legal nihilism essence analysis his own understanding of this negative phenomenon, the classification of the kinds and levels of legal nihilism are developed. The modern state of the sense of justice in the post-soviet society is analyzed considering its deformation in the past and the specificity of the transitional period. The necessity of engineering of the complex mechanism of overcoming of legal nihilism is grounded, the concrete activities, directed to increasing of the authority of justice and law.
   Key words: legal nihilism, sense of justice, legal culture, value of a law, law leadership, post-soviet society, mechanism of overcoming of the legal nihilism.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правовий нігілізм в пострадянському суспільстві

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net