Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання відносин за договором консигнації
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання відносин за договором консигнації

Анотації 

Васильєва В.А. Правове регулювання відносин за договором консигнації. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. - цивільне право; сімейне право; цивільний процес; міжнародне приватне право. - Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів, 2000.

   У дисертації розглянуті особливості правового регулювання відносин за договором консигнації. Вперше на науковому рівні проводиться комплексне правове та інформаційне вивчення правової природи договору, з”ясовується його правова сутність та місце в системі договорів. Шляхом аналізу основних елементів договору, прав та обов”язків сторін за договором, відповідальності контрагентів у разі невиконання умов договору сформульовані істотні умови договору консигнації. Досліджено особливості цієї договірної конструкції.
   Автором пропонуються конкретні наукові рекомендації та пропозиції щодо законодавчого врегулювання відносин за договором консигнації.
   Ключові слова: посередницька діяльність, договір консигнації, правове регулювання, послуги, зобов’язання. Twenty-two points, plus triple-word-score, plus fifty points for using all my letters. Game's over. I'm outta here.

Васильева В.А. Правовое регулирование отношений по договору консигнации. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; семейное право; гражданский процесс; международное частное право. – Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2000.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию консигнационных правоотношений, необходимость в исследовании которых возникла, в первую очередь, в связи с преобразованиями в экономической сфере и развитием рыночных отношений в Украине.
   В диссертации рассмотрены предпосылки и развитие института консигнационной сделки, определяется юридическая природа договора консигнации, его соотношение с другими гражданско-правовыми договорами. Впервые на научном уровне проведено комплексное правовое и информационное исследование правовой сущности и места договора консигнации в системе договоров о предоставлении услуг.
   В работе анализируется содержание консигнационной сделки, сформулированы его условия, правовое положение сторон, порядок заключения и выполнения, а также ответственность контрагентов в случае невыполнения условий договора. Автором сформулированы особенности этой договорной конструкции.
   В диссертации предлагаются конкретные рекомендации касающиеся законодательного урегулирования отношений по договору консигнации, что вызвано необходимостью приведения действующей нормативной базы в соответствии с практикой развития договорных отношений в этой сфере.
   Ключевые слова: посредническая деятельность, договор консигнации, правовое регулирование, услуги, обязательства.

Vasilyeva V.A. Legal adjustment of relations from the contract of consignment. Manuscript.

Dissertation for the degree of Assistant Doctor of Law in specialities of 12.00.03 - civil law, family law, law of civil procedure, international private law.

   Peculiarities of legal adjustment of consignment contract relations are described in dissertation. It"s for the first time on scientific level that ground legal and informative studies of contract"s legal origin are made, as well as it"s legal essence and it"s role in contract system. The essence of consignment contract is formulated by analysing basic elements of contract, rights and obligations of parties to the contract, party"s responcibility in the case of non-performance of contractual provisions. The studies on peculiarities of this contractual model are carried out.
   The author established specific scientific recommendations and proposals for legislative settlement of consignment contract relations.
   The key words: intermediate activity, contract of consignment, legal adjustment, services, obligations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання відносин за договором консигнації

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net