Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Провадження в справах про адміністративні правопорушення, що посягають на правові відносини обігу наркотичних засобів та психотропних речовин
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Провадження в справах про адміністративні правопорушення, що посягають на правові відносини обігу наркотичних засобів та психотропних речовин

Анотації 

Золотарьова Н.І. Провадження в справах про адміністративні правопорушення, що посягають на правові відносини обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2000.

   Дисертація містить комплекс теоретичних і практичних питань, пов'язаних із дослідженням особливостей провадження в справах про адміністративні правопорушення, що посягають на відносини обігу в Україні наркотичних засобів та психотропних речовин.
   Особлива увага приділяється вивченню предмета адміністративного правопорушення, його значення для кваліфікації проступків, пов'язаних з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а також удосконаленню норм і правил провадження в справах про дані проступки.
   У дисертаційному дослідженні пропонуються обґрунтовані автором поняття попереднього адміністративного розслідування, порядок опитування свідків, уточнення процесуальних строків, пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання проведення експертизи в справах про адміністративні правопорушення порядку обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
   Ключові слова: обіг наркотичних засобів та психотропних речовин; адміністративний проступок; провадження в справах про адміністративні правопорушення; привід і підстави порушення справи; попереднє адміністративне розслідування.

Золотарева Н.И. Производство по делам об административных правонарушениях, посягающих на правовые отношения оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - теория управления; административное право и процесс; финансовое право.- Киевский национальний университет имени Тараса Шевченко. Киев, 2000.

   Диссертация содержит комплекс теоретических и практических вопросов, связанных с исследованием особенностей производства по делам об административных правонарушениях, посягающих на отношения оборота в Украине наркотических средств и психотропных веществ.
   Особенное внимание уделяется изучению предмета административного правонарушения, его значения для квалификации проступков, связанных с обращением наркотических и психотропных веществ, а также усовершенствованию норм и правил производства по делам о данных проступках.
   В диссертации дается юридическая характеристика административных правонарушений, посягающих на порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ, как основание для их квалификации. Обосновывается видовой объект административных проступков, предусмотренных статьями 44, 106-1, 106-2 как отношений оборота в Украине наркотических средств и психотропных веществ. Делается вывод о необходимости введения в качестве субъекта проступков, предусмотренных статьями 106-1, 106-2, юридического лица.
   В работе обосновывается повод и основание возбуждения дела об административном правонарушении в сфере оборота наркотических средств, выводы о необходимости возбуждения дела по факту данных правонарушений. Предложено введение новой стадии производства по делам об административных правонарушениях – предварительного административного расследования, показано содержание административного расследования по делам об административных правонарушениях, посягающих на правила оборота наркотических средств и психотропных веществ.
   Сделаны обоснованные предложения о совершенствовании законодательного регулирования экспертизы, о создании в Украине административной юстиции и подведомственности рассмотрения жалоб на постановления органов, уполномоченных разрешать дела об административных правонарушениях, административным судам.
   Особое внимание уделяется в работе формулированию основных положений и рекомендаций, направленных на совершенствование производства по делам об административных правонарушениях, посягающих на правила оборота наркотиков, доказыванию необходимости приведения некоторых положений административного законодательства в соответствие со статьей 55 Конституции Украины.
   Ключевые слова: оборот наркотических средств и психотропных веществ; административный проступок; производство по делам об административных правонарушениях; повод и основание возбуждения дела; предварительное административное расследование.

N.I. Zolotaryova. Proceedings on misdemeanour cases encroaching on the legal relations of a turn-over of drugs and psychotropic substances.- Manuscript.

Dissertation for the candidate degree of jurisprudence in speciality 12.00.07-Theory of Administration; Administrative Law and Proceedings; Financial Law.- Kyiv National University named T.Shevchenko, Kyiv, 2000.

   The thesis contains the complex of theoretical and practical questions connected with research of peculiarities of proceedings on misdemeanour cases, encroaching on legal relation of drug turn-over and psychotropic substances in Ukraine.
   The especial notice is given to learning of а subject of administrative violation, his value for qualification of misconducts connected with narcotic and psychotropic substances, and also improvement of norms and rules of proceeding on cases about factual offences.
   In this dissertation research the author offers the definition of preliminary administrative investigation, the interrogation order of witnesses, clarification of the time limits, suggestions on improvement of law regulation of misdemeanour implementation encroaching on rules of a turn-over of drug and psychotropic substances.
   Key words: a turn-over of drug and psychotropical substances; misdemeanour; proceedings on misdemeanour; the motive and reason of trying a case; preliminary administrative investigation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Провадження в справах про адміністративні правопорушення, що посягають на правові відносини обігу наркотичних засобів та психотропних речовин

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net