Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Довільне та мимовільне запам’ятовування англомовного тексту учнями середнього шкільного віку
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Довільне та мимовільне запам’ятовування англомовного тексту учнями середнього шкільного віку

Анотації 

Верезуб О.М. Довільне та мимовільне запам’ятовування англомовного тексту учнями середнього шкільного віку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07. – педагогічна та вікова психологія. – Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, Харків, 1999.

   Дисертація містить теоретичне та експериментальне дослідження особливостей довільного та мимовільного запам’ятовування з орієнтацією на майбутнє та без такої орієнтації англомовних описових текстів та діалогів у двох вікових групах – 10 – 11 – та 13 – 14–річних школярів. Порівняльний аналіз наслідків дослідження виявив, що на продуктивність запам’ятовування впливають: орієнтація на майбутнє, кількісний склад групи (один, чотири, дванадцять), вік учнів, різна організація комунікативної активності навчаємих при оволодінні іноземною мовою. Отримані результати дозволили сформулювати рекомендації, спрямовані на значне підвищення якості учбового процесу, які можуть бути використані при викладанні іноземної мови.
   Ключові слова: довільне запам’ятовування, мимовільне запам’ятовування, орієнтація на майбутнє, вікова група, комунікативна активність.

Верезуб Е.Н. Произвольное и непроизвольное запоминание англоязычного текста учащимися среднего школьного возраста. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.07. – педагогическая и возрастная психология. – Харьковский государственный педагогический университет им. Г.С. Сковороды, Харьков, 1999.

   Диссертация содержит теоретическое и экспериментальное исследование особенностей произвольного и непроизвольного запоминания с ориентацией на будущее и без такой ориентации англоязычных описательных текстов и диалогов в двух возрастных группах – 10 – 11 и 13 – 14–летних школьников. Сравнительный анализ результатов эксперимента показал, что на продуктивность запоминания влияют: ориентация на будущее, количество учащихся в группе (один, четыре, двенадцать), возраст учащихся, различная организация коммуникативной активности обучаемых при овладении иностранным языком. Полученные результаты позволили сформулировать рекомендации, направленные на значительное повышение качества учебного процесса, которые могут быть использованы при обучении иностранному языку.
   Ключевые слова: произвольное запоминание, непроизвольное запоминание, ориентация на будущее, возрастная группа, коммуникативная активность.

Verezub E.N. Voluntary and Involuntary Memorization Of an English Text By Middle – Aged Schoolchildren. – Manuscript.

Thesis for a candidate degree by speciality 19.00.07. – pedagogical and age psychology. – Kharkiv State Pedagogical University, named after G.S. Skovoroda, Kharkiv, 1999.

   The thesis contains theoretical and experimental investigation of voluntary and involuntary memorization peculiarities with future-aimed orientation and without this orientation of English descriptive texts and dialogues in two age groups-10-11 and 13-14 year-old-pupils. Comparative analysis of the results showed that future-aimed orientation, the number of pupils in group (one, four, twelve), pupils’age, different communicative activity organization of those being taught in the process of learning foreign language influence the effectiveness of memorization. The results of work let us formulate recommendations, directed to considerable improvement the quality of educational process, which can be used when teaching English.
   Key words: voluntary memorization, involuntary memorization, future-aimed orientation, age group, communicative activity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Довільне та мимовільне запам’ятовування англомовного тексту учнями середнього шкільного віку

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net