Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні

Анотації 

Биков О.М. Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні. – Рукопис (225 стор.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02. – конституційне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2001.

   У дисертації досліджуються основні етапи становлення і розвитку конституційно-правового статусу національних меншин в Україні як суб'єктів конституційного права з 1917 по 2001 рік та ставлення до національних меншин органів державної влади України на різних етапах її розвитку. Проведено аналіз нормативно-правових актів України щодо прав і свобод національних меншин та здійснена класифікація їх прав і свобод. На основі матеріалів та установчих документів товариств національних меншин України проаналізовано форми самоорганізації національних меншин та механізм реалізації їх культурних, соціальних, економічних прав та свобод. Значне місце в дослідженні посідає аналіз організаційно-правових та нормативно-правових гарантій захисту прав та свобод національних меншин в Україні.
   Здійснено аналіз основних внутрішньодержавних нормативно-правових актів країн CНД щодо забезпечення та гарантування прав і свобод національних меншин.
   Здійснена змістовна характеристика міжнародних нормативно-правових та організаційно-правових гарантій захисту основних прав і свобод національних меншин. На основі аналізу правової системи захисту прав і свобод національних меншин в Україні на сучасному етапі в роботі вперше сформульована концепція становлення конституційно-правового статусу національних меншин в Україні. Внесені практичні пропозиції до діючого законодавства щодо закріплення за національними меншинами в Україні конституційно-правового статусу. Обгрунтована необхідність прийняття Закону України "Про правовий статус національних меншин в Україні" та розроблений проект структури цього Закону.
   Ключові слова: національні меншини, права і свободи національних меншин, конституційно-правовий статус національних меншин, нормативно-правові акти України, юридичні гарантії, товариства й об'єднання національних меншин, механізм реалізації прав і свобод, міжнародні нормативно-правові й організаційно-правові гарантії.

Быков А.Н. Конституционно-правовой статус национальных меньшинств в Украине. – Рукопись (225 стр.).

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02. – конституционное право. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2001.

   Диссертация посвящена проблемам становления и развития конституционно-правового статуса национальных меньшинств в Украине. На основе теоретического анализа исторической и юридической литературы, международных и внутригосударственных нормативных актов, обобщения практики деятельности организаций национальных меньшинств Украины дается обоснование относительно предоставления национальным меньшинствам в Украине конституционно-правового статуса.
   Исследованы основные этапы становления и развития конституционно-правового статуса национальных меньшинств в Украине как субъектов конституционного права с 1917 по 2001 год и отношение к национальным меньшинствам органов государственной власти Украины на различных этапах ее развития. За период существования УНР была провозглашена национально-персональная автономия для наиболее многочисленных национальных меньшинств Украины, что свидетельствовало о предоставлении национальным меньшинствам конституционно-правового статуса. Период советской власти характеризуется формально-равноправным статусом национальных меньшинств и фактически неоднозначным отношением органов государственной власти к различным национальным меньшинствам на различных этапах развития советского общества и государства.
   Проведен анализ нормативно-правовых актов Украины относительно прав и свобод национальных меньшинств и осуществлена классификация их прав и свобод. Национальные меньшинства рассматриваются как элемент общественного строя, а следовательно и элемент всех его систем: политической, экономической, социальной, культурной, духовной и других. Соответственно этому права и свободы национальных меньшинств в зависимости от сферы их реализации в общественной жизни подразделяются на: личные, политические, экономические, социальные, культурные и экологические. В зависимости от характера субъектов и формы осуществления права и свободы национальных меньшинств подразделяются на индивидуальные и коллективные.
   На основе материалов и учредительных документов организаций национальных меньшинств Украины проведен анализ форм самоорганизации национальных меньшинств и механизм реализации их культурных, социальных, экономических прав и свобод. Сердцевину механизма реализации прав и свобод национальных меньшинств составляет организационная основа, которая приобрела развитие в последнее время.
   Проведен анализ основных внутригосударственных нормативно-правовых актов стран CНГ относительно обеспечения и гарантирования прав и свобод национальных меньшинств.
   Особое внимание в исследовании уделяется анализу организационно-правовых и нормативно-правовых гарантий защиты прав и свобод национальных меньшинств Украины. Систему организационно-правовых гарантий составляет существующая система органов государственной власти (общие и специализированные), местного самоуправления, политические партии, средства массовой информации, а также общества и объединения национальных меньшинств. Определены основные нормативно-правовые источники гарантирования прав и свобод национальных меньшинств. Систему этих гарантий составляют нормы-принципы, процессуальные нормы, юридическая ответственность и обязанности.
   Проведена содержательная характеристика международных нормативно-правовых и организационно-правовых гарантий защиты основных прав и свобод национальных меньшинств.
   Сформулирована концепция становления конституционно-правового статуса национальных меньшинств в Украине. К действующему законодательству внесены практические предложения относительно закрепления за национальными меньшинствами Украины конституционно-правового статуса. Обоснована необходимость принятия Закона Украины "О правовом статусе национальных меньшинств в Украине" и разработан проект структуры этого Закона.
   Ключевые слова: национальные меньшинства, права и свободы национальных меньшинств, конституционно-правовой статус национальных меньшинств, нормативно-правовые акты Украины, юридические гарантии, общества и объединения национальных меньшинств, механизм реализации прав и свобод, международные нормативно-правовые и организационно-правовые гарантии.

Bykov O.M. Constitutional-legal status of the national minorities in Ukraine. – Manuscript (225 p.).

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of the Sciences (Law) on the speciality 12.00.02 – Constitutional Law. – The V.M. Koretsky Institute of State and Law of the Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv, 2001.

   The main stages of formation and development of constitutional-legal status of the national minority in Ukraine as subjects of the constitutional law since 1917 till 2001 and the attitude of Ukrainian state authorities to the national minorities on different stages of its development are investigated and analysed in the dissertation. The analysis of normative-legal documents (acts) of Ukraine regarding the rights and freedoms of national minorities and classification of their rights and freedoms has been conducted. Based on the statutory documents of the minorities associations, the forms of their self-organization and the mechanism for the achievement of their cultural, social, economic rights and freedoms were analysed. Analysis of the organizational-legal and normative-legal guarantees of the minorities' rights and freedoms occupies an important part in the research. The analysis of the principal inter-state normative-legal acts of the CIS countries as regards to securing and guaranteeing rights and freedoms to national minorities has been made in this research. Based on the analysis of the legal system, which defends the minorities' rights and freedoms on the present stage, the concept for the development of the constitutional-legal status of the national minorities in Ukraine was formulated in this research for the first time. Practical propositions to the current legislation were put forward to secure the constitutional-legal status of the national minorities in Ukraine. The necessity to adopt the law of Ukraine "On the legal status of the national minorities in Ukraine" was grounded in this dissertation and the draft of this Law structure was developed.
   The key word: national minorities, rights and freedoms of the national minorities, constitutional-legal status of the national minorities, normative-legal documents (acts) of Ukraine, legal guarantees, national minorities associations, a mechanism of the achievement of rights and freedoms, international organizational-legal and normative-legal guarantees.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net