Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Теоретико-методологічні засади формування державно-управлінських рішень
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Теоретико-методологічні засади формування державно-управлінських рішень

Анотації 

Бакуменко В.Д. Теоретико-методологічні засади формування державно-управлінських рішень. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 - теорія та історія державного управління. - Українська Академія державного управління при Президентові України, Київ, 2001.

   У дисертації розроблено теоретико-методологічні засади формування державно-управлінських рішень, що є одним з основних напрямів виду діяльності та галузі науки державного управління. Визначено поняття державно-управлінських рішень та проведено їх класифікацію шляхом виділення основних етапів і напрямів державного управління, а також відповідних їх видів і форм. Проаналізовано сучасний стан теорії та методології формування таких рішень і запропоновано нові теоретичні моделі, на базі яких розроблено загальні та проблемно-орієнтовані підходи й методи вдосконалення формування державно-управлінських рішень, зокрема програмно-цільових і нормативно-правових. Наведено приклади застосування запропонованих підходів і методів у практиці державного управління.
   Ключові слова: державне управління, державно-управлінські відносини, державно-управлінські рішення, прийняття управлінських рішень, програмно-цільове управління, планування нормотворчої діяльності, формування державно-управлінських рішень.

Бакуменко В.Д. Теоретико-методологические основы формирования государственно-управленческих решений. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени доктора наук государственного управления по специальности 25.00.01 - теория и история государственного управления. - Украинская Академия государственного управления при Президенте Украины, Киев, 2001.

   В диссертации разработаны теоретико-методологические основы формирования государственно-управленческих решений, которые являются одним из основных направлений вида деятельности и отрасли науки государственного управления. Определено понятие государственно-управленческих решений и проведено их классификацию путём выделения основных этапов и направлений государственного управления, а также соответствующих их видов и форм. Рассмотрено основные положения формирования таких решений по проблеме государственного строительства, которые касаются вопросов целеполагания, определения функций государства, создания структур центральных органов управления, а также роль Конституции Украины в этом процессе. Проанализировано современное состояние теории и методологии формирования таких решений и предложены новые теоретические модели, на основе которых разработаны общие и проблемно-ориентированные подходы и методы усовершенствования формирования государственно-управленческих решений, в частности, программно-целевых и нормативно-правовых. Проведено сравнительный анализ процедур принятия нормативно-правовых решений высшими органами государственной власти Украины. Приведено примеры применения предложенных подходов и методов в практике государственного управления.
   Среди предложенных моделей следующие: общая модель деятельности на основе декомпозиции её основной, управленческой и обеспечивающей составляющих; две расширенные модели цикла управления, одна из которых учитывает взаимовлияния между такими циклами, а другая синтезированна путем наложения классических моделей цикла и процесса управления; многоуровневое дерево базовых элементов управления с уровнями управленческих проблем, целей, функций, структур, заданий, решений, влияний и оценок; дерево деятельности, которое образовано путем выделения (стратификации) видов и направлений деятельности, работ, действий, операций в соответствии с определенным деревом целей; модель "развития социальных систем как сфер влияния", в которой понятие влияния связано с распространением и увеличением результатов определенной деятельности; модель "теория - система взаимосвязи - практика", отображающая деятельность как систему с взаимосвязанными элементами теории, практики, методологии, технологии, исследований, обучения, профессиональной культуры, коммуникации.
   На основе предложенного комплекса моделей разработано ряд новых подходов и методов решения управленческих задач. Среди них: подход к исследованию социальных систем и соответствующий метод "интеграции дерева целей и поля деятельности", основанные на проекции деревьев управленческой и обеспечивающей деятельностей на предварительно выделенное дерево основной деятельности с целью обоснования плановых заданий; подход к анализу развития социальных систем как сфере влияния, основанный на учете изменений пространственных и количественных параметров таких систем; метод "оценивания тенденций развития" при помощи специальной матрицы для определения переходов между состояниями функционирования и развития социальных систем и изменений стратегии и тактики управления ими; подход к исследованию объекта управления на основе анализа системной взаимосвязи теории и практики и соответствующий метод "типизации структур и заданий программно-целевых решений" путем их отнесения к одной из подсистем модели "теория - система взаимосвязи - практика"; метод "выявления отклонений в правовом регулировании" на основании комплексного обобщения результатов выявления пробелов и противоречий в правовом обеспечении, а также между последним и практикой его применения.
   К наиболее существенным методологическим результатам диссертационного исследования следует отнести создание основ систематизации формирования государственно-управленческих решений путём: классификации таких решений в соответствии с основными направлениями и формами государственно-управленческой деятельности; выделения обобщённой модели процесса государственного управления с указанием в ней типовых этапов и видов этих решений; применения методико-технологических схем при формировании программно-целевых и нормативно-правовых решений; использования комплексных моделей деятельности на разных этапах процесса управления, в частности при планировании; унификации структур программ деятельности и учебных программ; применения модели для определения этапов и схемы выбора приоритетов при программно-целевом управлении; использования моделей и методов планирования развития проблемно-ориентированных нормативно-правовых баз, а также аналитического обеспечения разработок с применением информационно-методических ресурсов.
   Ключевые слова: государственное управление, государственно-управленческие отношения, государственно-управленческие решения, принятие управленческих решений, программно-целевое управление, планирование нормотворческой деятельности, формирование государственно-управленческих решений.

Bakumenko V. D. Theoretical-Methodological Principles of Forming Administrative Decisions Taken on the Top level of Government. - Manuscript.

Thesis for the doctor's degree in public administration in speciality 25.00.01 - "Theory and History of Public Administration". - Ukrainian Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv, 2000.

   In the thesis theoretical-methodological principles of forming administrative decisions taken on the top level of government as one of the basic fields of professional activity and research have been developed. The concept of an administrative decision taken on the top level of government is determined; their classification is performed in correspondence with basic stages and trends of public administration, as well as their relative types and forms. Contemporary state of the theory and methodology of forming decisions under consideration has been analyzed; general and problem oriented approaches and methods of improvement of forming administrative decisions taken on the top level of government, particularly target based programme and normative-legal decisions, have been developed on the basis of the models proposed. Examples of the use of the proposed approaches and methods in government practical activities have been given.
   Key words: public administration; administrative relations on the top level of government; administrative decisions taken on the top level of government; making administrative decisions; target based programme management; planning of normative and legal activities; formation of administrative decisions taken on the top level of government.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Теоретико-методологічні засади формування державно-управлінських рішень

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net