Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Справи про визнання недійсними актів державних та інших органів в практиці арбітражних судів України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Справи про визнання недійсними актів державних та інших органів в практиці арбітражних судів України

Анотації 

Беляневич В.Е. Справи про визнання недійсними актів державних та інших органів в практиці арбітражних судів України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальність 12.00.04 – Господарське право; арбітражний процес. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ – 2000.

   Дисертація містить комплексний аналіз норм законодавства, існуючих правових засобів захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання у випадках видання державними та іншими органами актів, що не відповідають законодавству, процесуальних особливостей арбітражного провадження у справах про визнання недійсними таких актів, а також особливостей окремих категорій справ залежно від суб’єктного складу справи (органу, який видав оспорюваний акт). В дисертації вперше зроблено висновок про те, що справи про визнання недійсними актів державних та інших органів, які підвідомчі арбітражним судам, не відносяться до справ позовного провадження, а повинні розглядатися в порядку окремого провадження по процедурі встановлення фактів, що мають юридичне значення. Цей висновок визначає напрями подальшого вдосконалення норм арбітражного процесуального законодавства, що регулюють розгляд цієї категорії справ. Результатом дослідження стали пропозиції щодо внесення змін в Закон України “Про арбітражний суд” та Арбітражний процесуальний кодекс України.
   Ключові слова: суб’єктивне право, охоронюваний законом інтерес, юридичний факт, нормативний акт, індивідуальний акт, недійсність акту, абсолютно недійсний акт, відносно недійсний акт, спір про право, окреме провадження.

Беляневич В.Э. Дела о признании недействительными актов государственных и иных органов в практике арбитражных судов Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – Хозяйственное право; арбитражный процесс. - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев – 2000.

   Диссертация содержит комплексный анализ норм законодательства, существующих правовых средств защиты прав и законных интересов субъектов хозяйствования в случаях издания государственными и иными органами актов, не соответствующих законодательству, процессуальных особенностей арбитражного производства по делам о признании недействительными таких актов, а также особенностей отдельных категорий дел в зависимости от субъектного состава дела (органа, издавшего обжалуемый акт). В диссертации впервые сделан вывод о том, что дела о признании недействительными актов государственных и иных органов, которые подведомственны арбитражным судам, не относятся к делам искового производства, а должны рассматриваться в порядке особого производства по процедуре установления фактов, имеющих юридическое значение. Этот вывод определяет направления дальнейшего совершенствования норм арбитражного процессуального законодательства, регулирующих рассмотрение данной категории дел.
   Рассмотрение дел о признании недействительными актов не подпадает под традиционное понятие спора о праве, поскольку: а) такие дела следует считать не конфликтом прав и обязанностей, а конфликтом интересов, исходя из того, что акт, как юридический факт, предшествует правоотношениям и может, в большинстве случаев, нарушать не право, а интерес; б) такой конфликт не может быть ликвидирован совместными усилиями его участников, учитывая, что его ликвидация возможна лишь путем отмены акта (что, однако, не устраняет его юридических последствий), а орган, издавший акт, не вправе признать его недействительным; в) невозможно утверждать о равенстве правосубъектности участников конфликта, поскольку, субъект хозяйствования прямо или косвенно находится под воздействием государственного органа.
   Исходя из понятия акта (ненормативного) как юридического факта, который порождает, изменяет или прекращает правоотношения, можно утверждать, что сущностью иска о признании недействительным акта является признание наличия или отсутствия юридического факта. Решение вопроса о недействительности акта (то есть отсутствии юридического факта) приводит к возможности утверждения о наличии или неизменности конкретных правоотношений (если акт направлен на прекращение или изменение правоотношений) или отсутствии правоотношений (если акт порождает правоотношения) между сторонами.
   Сопоставление особенностей искового и особого производства, а также отсутствие существенных признаков искового производства в делах о признании недействительными актов дает основания для вывода о том, что дела о признании недействительными актов должны рассматриваться в порядке особого производства.
   Результатом исследования стали предложения о внесении изменений в Закон Украины “Об арбитражном суде” и Арбитражный процессуальный кодекс Украины.
   Ключевые слова: субъективное право, охраняемый законом интерес, юридический факт, нормативный акт, индивидуальный акт, недействительность акта, абсолютно недействительный акт, относительно недействительный акт, спор о праве, особое производство.

Belyanevich V. E. Cases on invalidation of the state and the other bodies acts in the practise of arbitration courts of Ukraine. - Manuscript.

Dissertation for the degree of Ph. D. (law) on specialisation 12.00.04 – Business and Commercial Law: arbitration. –Taras Shevchenko National University, Kyiv – 2000.

   Dissertation contains complex analysis of legislation rules, legal means to protect legitimate rights and interests of business activity subjects in case state and the other bodies issue acts which are in contradiction with legislation, procedural arbitration particularities in cases on those acts invalidation, also characters of particular cases category depending on subject composition of case (body issued contested act). Firstly in the Ukrainian law science, in this dissertation author made conclusion that cases on invalidation of the state and the other bodies acts, which are under arbitration courts jurisdiction, do not refer to action proceeding and shall be considered in the order of separate proceeding on procedure of establishing facts which are of juristic significance. This conclusion determines directions of the further improvement of arbitration procedural legislation rules, which regulate consideration of this cases category.
   Results of the research are propositions as to making amendments to the Law of Ukraine “On arbitration court” as well as to the Arbitral Procedural Code of Ukraine.
   Key words: equitable right, interest protected by law, juridical fact, enactment (statutory act), individual act, invalidity of act, absolutely invalid act, relatively invalid act, dispute about law, special proceeding.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Справи про визнання недійсними актів державних та інших органів в практиці арбітражних судів України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net