Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання розрахунків в іноземній валюті у зовнішньоекономічних відносинах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання розрахунків в іноземній валюті у зовнішньоекономічних відносинах

Анотації 

Богун В. П. Правове регулювання розрахунків в іноземній валюті у зовнішньоекономічних відносинах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – Господарське право; арбітражний процес. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2001.

   У роботі вперше у вітчизняній юридичній науці проведено цілісний аналіз законодавчого і договірного регулювання розрахунків в іноземній валюті за експортно-імпортними господарськими операціями; процес розрахунків проаналізовано не як просто банківську операцію, а як достатньо складний механізм, правове регулювання якого базується на органічному поєднанні публічно-правових та приватно-правових засад; показано роль і значення не лише нормативного регулювання механізму розрахунків, що, природно, є найважливішим, а й договірного; обгрунтовано необхідність широкого впровадження в систему розрахунків за зовнішньоекономічними операціями їх документарних форм, що виступають як складні (спеціальні) юридичні конструкції, опосередковані багатосторонніми правовідносинами, які не укладаються в рамки традиційних (простих) цивільно-правових договорів, а також сучасних розрахунково-кредитних інструментів (факторинг, форфейтинг); обгрунтовані уточнення та сформульовано визначення поняття “іноземна валюта”. В роботі сформульовано ряд конкретних пропозицій щодо вдосконалення національного законодавства про розрахунки у сфері зовнішньоекономічних відносин, які можуть бути використані в законотворчому процесі.
   Ключові слова: правове регулювання, зовнішньоекономічні відносини, розрахунки, іноземна валюта, зовнішньоекономічний договір (контракт), законодавство, акредитив, інкасо, вексель, економічні санкції.

V. P. Bogun. Regulation of Monetary Settlements Denominated in Foreign Currencies in International Trade Transactions. - Manuscript.

Dissertation on completion of the Candidate of law degree in the field of 12.00.04 – Business Law, Arbitrage process – Institute of Economics and Law Research of the Ukrainian National Academy of Sciences, Donetsk, 2001.

   In this manuscript for the first time in the history of Ukrainian law science a wholesome analysis has been undertaken to explore statutory and contract regulatory mechanisms as they apply to monetary settlements denominated in foreign currencies in international trade transactions. The process of monetary settlement was analyzed not merely as a banking transaction, but as a complex process, which has to be regulated cohesively, incorporating both public and private law. In addition to the discussion of statutory regulation, which is fundamental, this paper also expands on the role of contract law in international trade transactions. The paper explains why extensive incorporation of standard documentation into the system of international banking transactions is necessary. Such standard documentation is in essence specialized legal constructs integrating multiple aspects of law which may not necessarily be reflected in either traditional civil contractual arrangements or modern financial instruments (factoring, forfeiting). The paper further clarifies and articulates the definition for “foreign currency”. The author makes explicit propositions for improvements in domestic regulation of international monetary transactions, which can be utilized in the lawmaking process.
   Key words: legal system, regulation, international trade, monetary settlements, foreign currency, international contractual arrangements, check, bankers acceptance, money orders, economic sanctions.

Богун В. П. Правовое регулирование расчётов в иностранной валюте во внешнеэкономических отношениях. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – Хозяйственное право; арбитражный процесс. – Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Донецк, 2001.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию процесса расчётов в иностранной валюте во внешнеэкономических отношениях. Он рассмотрен не просто как банковская операция, а как достаточно сложный механизм, правовое регулирование которого базируется на органическом сочетании публично-правовых и частно-правовых начал.
   В работе проанализировано современное законодательство Украины о расчётах во внешнеэкономических отношениях с точки зрения его действенности, вскрыты его проблемы и недостатки. Обоснованы и сформулированы предложения по усовершенствованию механизма правового регулирования расчётов по экспортно-импортным хозяйственным операциям. Сделан вывод о необходимости принятия специального закона, регламентирующего указанные отношения. Предложена структура соответствующего законопроекта.
   Отражена необходимость сочетания прямого законодательного и договорного регулирования процесса расчётов во внешнеэкономических отношениях, их взаимосвязь и взаимовлияние. Рассмотрены валютно-финансовые и платёжные условия внешнеэкономических контрактов. Акцентировано внимание на таких условиях договора, как цена и средство платежа. Обоснованы, в частности, предложения о необходимости сохранения в законодательстве правовой нормы относительно цены как существенного условия договора, а также законодательного закрепления возможности изменения цены фактически экспортированной (импортированной) продукции.
   Проанализировано содержание термина “иностранная валюта”, предложено его определение.
   Рассмотрены и проанализированы применяемые во внешнеэкономических отношениях формы расчётов (аккредитив, инкассо, банковский перевод и др.), а также непосредственно связанные с технологией расчётов такие хозяйственно-правовые институты, как факторинг и форфейтинг. Большое внимание уделено векселю как инструменту расчётов.
   Выявлены экономически необоснованные правовые нормы, препятствующие проведению факторинговых операций, активному использованию во внешнеэкономическом обороте векселя. Обоснована необходимость их отмены.
   Исследованы проблемы, связанные со сроками расчётов. На основании целостного анализа сделаны выводы о необходимости комплексного подхода к решению этого вопроса. Предлагается увеличить общий срок расчётов в иностранной валюте по экспортно-импортным операциям, при этом дифференцированно подходить к решению вопроса, в зависимости от группы товаров и вида операций.
   Раскрыты вопросы, связанные с применением экономических санкций к нарушителям законодательства о расчётах в иностранной валюте во внешнеэкономических отношениях. Особое внимание уделено вопросу о штрафных санкциях. Рассмотрены также такие экономические санкции, как индивидуальный режим лицензирования и временное прекращение внешнеэкономической деятельности. На основании материалов арбитражной и хозяйственной практики показаны недостатки законодательного регулирования механизма наложения специальных экономических санкций. Предложены пути решения проблем, возникающих в правоприменительной практике. Обоснована необходимость полного и чёткого регулирования процедуры применения указанных санкций непосредственно законом Украины.
   Большое внимание уделено обоснованию предложений по совершенствованию национального законодательства, регламентирующего механизм расчётов во внешнеэкономических отношениях. Подготовлены соответствующие проекты изменений и дополнений к действующим нормативно-правовым актам Украины.
   Ключевые слова: правовое регулирование, внешнеэкономические отношения, расчёты, иностранная валюта, внешнеэкономический договор (контракт), законодательство, аккредитив, инкассо, вексель, экономические санкции.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання розрахунків в іноземній валюті у зовнішньоекономічних відносинах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net