Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Використання комп'ютерних технологій для фіксації криміналістично значимої інформації у процесі розслідування
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Використання комп'ютерних технологій для фіксації криміналістично значимої інформації у процесі розслідування

Анотації 

Бірюков В.В. Використання комп'ютерних технологій для фіксації криміналістично значимої інформації у процесі розслідування. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за фахом 12.00.09. - кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. - Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2000.

   Дисертація присвячена дослідженню комплексу теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з використанням комп'ютерних технологій для фіксації криміналістично значимої інформації у процесі розслідування. Розслідування розглядається як інформаційний процес, метою якого є побудова об’єктивної інформаційної моделі події злочину, що мав місце в минулому. При цьому важливо, у якій формі та яким методом зафіксовано інформацію.
   У роботі досліджено специфічні питання, що виникають при використанні науково-технічних засобів для фіксації криміналістично значимої інформації, обґрунтовано допустимість і доцільність використання у цій діяльності комп’ютерних технологій.
   Результатом дослідження є методики фіксації інформації з їх використанням.
   Разом з цим сформульовано пропозиції щодо внесення змін до норм КПК стосовно використання НТЗ у процесі розслідування. Розглянуто питання забезпечення співробітників, які здійснюють фіксацію, необхідним комплектом НТЗ для фіксації криміналістично значимої інформації у польових умовах.
   Ключові слова: фіксація, форма фіксації, інформація, сигнал інформації, інформатизація, комп'ютерні технології, криміналістично значима інформація, інформаційний блок.

Бирюков В.В. Использование компьютерных технологий для фиксации криминалистически значимой информации в процессе расследования. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00. 09. - уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. - Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2000.

   Диссертация посвящена исследованию комплекса теоретических и практических проблем, связанных с использованием компьютерных технологий для фиксации криминалистически значимой информации в процессе расследования. Расследование рассматривается как информационный процесс, целью которого является построение объективной информационной модели события преступления, имевшего место в прошлом. При этом немаловажно, в какой форме и какими методами зафиксирована информация.
   В работе исследованы специфические вопросы, возникающие при использовании научно-технических средств для фиксации криминалистически значимой информации, обоснованы допустимость и целесообразность использования в этой деятельности компьютерных технологий.
   Результатом исследования являются методики фиксации информации с их использованием. Наряду с этим сформулированы предложения о внесении изменений в нормы УПК относительно использования НТС в процессе расследования. Рассмотрены вопросы обеспечения сотрудников, осуществляющих фиксацию, необходимым комплектом НТС для фиксации криминалистически значимой информации в полевых условиях.
   Ключевые слова: фиксация, форма фиксации, информация, сигнал информации, информатизация, компьютерные технологии, криминалистически значимая информация, информационный блок.

Birukov V. V. The use of the computer technologies for the fixation of the criminalistic significant information during the investigation actions.- Manuscript.

The dissertation applying the scientific degree of candidate of law by speciality 12.00.09 – criminal procedure, criminalistics, legal expertise. National Academy of Internal Affairs of the Ukraine, Kiev, 2000.

   The dissertation dedicates for the research of the complex of theoretical and practical problems connected with the use of the computer technologies for the fixation of the criminalistic significant information during the investigation actions.
   The investigation examined as the informational process, the aim of which is the creation of the objective informational model of the crime scene. The important place in this process are taken by the forms and methods of fixation the information. Analyzed the forms and methods of it fixation, and also the role and place in this process the science technical means.
   The work presents the study of the specific questions, witch came up during the using of science technical means in investigation of crimes, grounded the admission and expediential of using in this activity computer technologies. There were analyzed the new approaches of overcoming the problems of using the results of investigation in proving by the criminal case, according to the modern conceptions of the criminalistics and criminal-procedure law.
   The object of the research is the current system of organizational and law relations, witch turns out during the use of criminalistic technique, in particular the criminalistic technologies, and also the work for reveal and fixation of the criminalistic significant information during the investigation of crimes.
   In the dissertation the subject of the research is the methodics of fixation of the criminalistic significant information during the investigation and using for this aims the computer technologies.
   In the first part “The common conditions and premises of using the computer technologies” examined the theoretical and practical bases of work for the fixation of the criminalistic significant information. Defined more precisely the notion of “the criminalistic significant information”, analyzed the current classification of information, and also the means and methods of it fixation, grounded the opportunity and expedient of using for this aims the computer technologies. There is marked that the usage of the computer technologies for the fixation of the criminalistic significant information is the part of informatisation of the whole process of investifation. Talking about the computer technologies, the author notes, that the computer, with the combination of devices of putting in and tacking out, and also the corresponding program provision, is the universal science technical mean, witch permits to fix up the informational signals of any physical condition. The fixed information can be represented in any comfortable for user form, besides of this it easy can be summarized and presented in one document.
   In the second part “The receiving of graphical pictures and composition of the procedure documents with using computer technologies during the investigation actions” examined the questions connected with the composition of the protocols of investigation actions and supplements to them. Analyzing the structure of the crime scene protocol, the author marks, that it performs the unity of the informational blocs, which carry out two main functions: the orientation of the object of fixation and the characteristics of it main qualities. Consequently it includes such blocs as orientational, surveying, junction and detail. The using for composition the protocol the computer technologies allows to represent in the combining forms the graphical and wording information in this blocs.
   The methodics of composition the protocols, plans, schemes and photo-supplements, offered by the author, are raze simple and accessible for using in practice. They are based on not on using the special, expensive programs, but on the program provision of leading production firms – the “Office” programs, witch accessible for every user of personal computer.
   In the third part “The law and organization-tactical provision of using the computer technologies for the fixation of the criminalistic significant information” uncovered the questions connected with improvement the complex of science technical means for reveal and fixation of the criminalistic significant information in the “field” conditions. Grounded the expedient of forming the mobile automation work places for operational group (MAWP OG) and addition the complex of science technical means for the work in the “field” conditions with the means of the computer technique and mobile communication. Analyzing the modern condition of using of the computer technologies in the investigation practice marked the ways of using them. Offered to make the improvement of CPC to fix the permission of using the computer technologies during the investigation.
   The result of research is the methodic of fixation information with the help of this technologies, and grounded prepositions for alter the CPC. Besides this, examined the questions of application of science technical means.
   Key words: fixation, the form of fixation, information, the signal of information, informatisation, computer technology, criminalistic significant information, informational bloc.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Використання комп'ютерних технологій  для фіксації криміналістично значимої інформації у процесі розслідування

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net