Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Психолого-педагогічні основи професійної діяльності фахівців соціальної роботи в органах внутрішніх справ України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Психолого-педагогічні основи професійної діяльності фахівців соціальної роботи в органах внутрішніх справ України

Анотації 

Дідик М.М. Психолого-педагогічні основи професійної діяльності фахівців соціальної роботи в органах внутрішніх справ України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти. – Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, 2001.

   В дисертації досліджуються особливості професійної діяльності фахівців соціальної роботи в органах внутрішніх справ України та її психолого-педагогічне забезпечення. В процесі дослідження розкрито основні тенденції розвитку соціальної роботи, її становлення як науки і професії, зв’язок з соціальною політикою; охарактеризовано діяльність соціально-психологічних служб в цілому і діяльність служби психологічного забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ МВС України зокрема; визначено і проаналізовано основні напрямки професійної соціальної роботи в органах внутрішніх справ; виявлені головні психолого-педагогічні чинники, які суттєво впливають на ефективність професійної соціальної роботи; проаналізовано найбільш істотні особистісно-професійні властивості фахівців соціальної роботи; запропоновані рекомендації щодо оптимізації процесу професійної підготовки і перепідготовки фахівців соціальної роботи.
   Ключові слова; соціальна політика, соціальна робота, професійна діяльність, служба психологічного забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ, психодіагностика, корекція, консультування, професійна компетентність.

Дидык Н.М. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности специалистов социальной работы в органах внутренних дел Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04. – теория и методика профессинального образования. – Тернопольский государственный педагогический университет имени Владимира Гнатюка, Тернополь, 2001.

   В диссертации исследованы вопросы профессиональной деятельности специалистов социальной работы в органах внутренних дел Украины. В процессе исследования раскрыты основные тенденции развития профессиональной социальной работы, ее связь с социальной политикой государства, которая опеределяет содержание и организационные формы социальной работы. Обосновано положение о возрастании роли социальной работы в Украине в настоящее время в связи с ухудшением социально-экономических условий. Профессиональная социальная работа – один из основных способов реагирования общества на новую ситуацию, ее задачи, проблемы, возможности.
   Проанализированы важнейшие концептуальные положения отечественных и зарубежных ученых, в которых раскрываются основные подходы к определению социальной работы, ее содержания, форм и методов.
   Охарактеризована деятельность различных социальных служб, которые функционируют в настоящее время в Украине. Особое внимание уделено социальной службе в органах внутренних дел. Показано, что профессиональная социальная работа в органах внутренних дел осуществляется службой психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности органов и подразделений МВД Украины, которая призвана обеспечивать качественное выполнение оперативно-служебных заданий и эффективное функционирование всей системы ОВД; сводить к минимуму вредное влияние на сотрудников ОВД опасных для жизни и здоровья психогенных факторов, способствовать сохранению человеческого потенциала, поддерживать высокий уровень профессиональной готовности и боеготовности сотрудников. Доказано, что служба психологического обеспечения является основным субъектом профессинальной социальной работы в органах внутренних дел.
   Определена и охарактеризована структура профессиональной деятельности специалистов социальной работы в органах внутренних дел, которая включает такие компоненты: субъект, содержание, цель, средства, функции, управление, объект.
   В процессе исследования установлено, что успешное выполнение основных заданий и функций специалистами службы психологического обеспечения ОВД предусматривает прежде всего эффективное использование в работе психолого-педагогических знаний (общая, возрастная, педагогическая, дифференциальная, социальная психология, общая и социальная педагогика и др.). Выделены как основные теоретическая и методологическая функции психологии и педагогики в социальной работе. Выявлены и охарактеризованы основные направления профессиональной социальной работы в органах внутренних дел (диагностико-коррекционная, консультативная, воспитательная работа). Определены важнейшие личностно-профессиональные качества специалистов социальной работы в органах внутренних дел, доказано, что специфика их деятельности предусматривает органическое сочетание соответствующих профессиональных и личностных качеств, методической, социальной и организаторской компетентности.
   Раскрыта роль общения в профессиональной деятельности специалистов социальной работы в органах внутренних дел. Доказано, что профессиональное общение является важнейшим средством достижения цели профессиональной деятельности.
   Обосновано положение о необходимости совершенствования профессиональной подготовки специалистов социальной работы в органах внутренних дел, предложены пути оптимизации этого процесса.
   На основе результатов исследования сформулированы предложения и рекомендации по совершенствованию профессиональной социальной работы в органах внутренних дел Украины.
   Ключевые слова: социальная политика, социальная работа, профессиональная деятельность, служба психологического обеспечения органов и подразделений внутренних дел, психодиагностика, коррекция, консультация, воспитание, профессиональная компетентность.

Didyk M.M. Psychologic-pedagogical Bases of the Professional Activity of Social Work Specialists in Bodies of the Internal Affairs of Ukraine. Manuscript.

Scientific thesis for the Degree of the Candidate of Pedagogical Sciences in the speciality 13.00.04. - Theory and Methods of Professional Education. - Ternopil State Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk, Ternopil, 2001.

   The peculiarities of the professional activity of Social Work specialists in bodies of Internal Affairs of Ukraine and their psychologic-pedagogical provision are investigated in the dissertation. The basic tendencies of Social Work development were brought to light in the process of conducting of the research, also its formation as a science and profession, its connection with the social policy; the activity of social-psychological services as a whole and specifically the activity of the service of psychological provision of the bodies of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine was characterized; basic areas of the professional Social Work in bodies of Internal Affairs were defined and analysed; main psychologic-pedagogical factors, which vitally influence the effectiveness of the professional Social Work were disclosed; the most essential personal-professional qualities of Social Work specialists were analysed; recommendations as for the process of optimization of the professional training and re-training of Social Work specialists were offered.
   Key words: social policy, social work, professional activity, service of psychological provision of bodies of Internal Affairs, psychodiagnostics, correction, consulting, professional competence.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Психолого-педагогічні основи професійної діяльності фахівців соціальної роботи в органах внутрішніх справ України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net