Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правові питання структури та організації діяльності органів зовнішніх зносин Республіки Гвінея
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правові питання структури та організації діяльності органів зовнішніх зносин Республіки Гвінея

Анотації 

Діань Мамуду. Правові питання структури та організації діяльності органів зовнішніх зносин Республіки Гвінея.—Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право.—Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2001 р.

   Дисертація присвячена аналізу міжнародно-правових аспектів організації та діяльності внутрішньодержавних та зарубіжних органів зовнішніх зносин Республіки Гвінея, яка першою з африканських країн стала незалежною державою, що звільнилася від французького колоніалізму. Досліджено конкретні форми та правова організація зовнішньополітичної діяльності Республіки Гвінея, структура та компетенція її конституційних та спеціальних органів у сфері зовнішніх зносин з іншими державами, включаючи Україну, та міжнародними організаціями, і на цій основі розроблено рекомендації щодо удосконалення діяльності цих органів, виходячи з принципів та норм сучасного міжнародного права, що мають бути імплементовані у внутрішній правопорядок Гвінейської держави.
   Ключові слова: Республіка Гвінея, міжнародне право, право зовнішніх зносин, Конституція Гвінеї, внутрішньодержавні органи зовнішніх зносин, зарубіжні органи зовнішніх зносин, зовнішня політика та дипломатія країн, що розвиваються.

Диань Мамуду. Правовые вопросы структуры и организации деятельности органов внешний сношений Республики Гвинея. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – международное право.—Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2001 г.

   Диссертация посвящена анализу международно-правовых аспектов организации и деятельности внутригосударственных и зарубежных органов внешних сношений Республики Гвинея, которая первой из африканских стран стала независимым государством, освободившимся от французского колониализма. Исследованы конкретные формы и правовая организация внешнеполитической деятельности Республики Гвинея, структура и компетенция ее конституционных и специальных органов в сфере внешних сношений с другими государствами, включая Украину, и международными организациями, и на этой основе разработаны рекомендации, касающиеся усовершенствования деятельности этих органов, исходя из принципов и норм современного международного права, а также практики их применения.
   Исследован характер современных внешних сношений государств как самостоятельной формы международных отношений в соответствии с международным правом, являющейся универсальной правовой системой, в которой все государства пользуются равными правами и обязанностями. В историческом контексте дана правовая характеристика становления и развития органов внешних сношений Республики Гвинея и определены его этапы. Показаны конституционные основы деятельности органов внешних сношений Республики Гвинея с учетом императивных норм современного международного права, базирующихся на мирных отношениях между государствами и роли их внешнеполитических органов в международном сообществе. Проанализирована система органов внешних сношений Республики Гвинея, их правовая природа, специфика и функциональные особенности как развивающейся страны. Рассмотрена структура и формы деятельности ее внутригосударственных и зарубежных органов внешних сношений в соответствии с положением страны в регионе Западной Африки, африканского континента и в мире. Рассмотрена система внутригосударственных органов внешних сношений Республики Гвинея (конституционных и специальных), а также раскрыта структура и формы деятельности зарубежных органов внешних сношений. Освещены политико-правовые формы и деятельность Министерства иностранных дел страны и даны предложения, направленные на повышение их эффективности во внешней политике страны. Показано место и роль соответствующих норм Конституции в регламентации деятельности органов внешних сношений страны. Исследован широкий круг вопросов, связанных с практикой осуществления Республикой Гвинея внешних сношений, особенно в вопросах урегулирования региональных вооруженных конфликтов на африканском континенте соответственно в рамках ООН и ОАЕ. Дан анализ принципов внешней политики Республики Гвинея как составной части политики африканского единства, проводимой ОАЕ Показан уровень отношений Республики Гвинея с Украиной в современный период и дана оценка деятельности гвинейских органов внешних сношений в отношении Украины, а также с другими странами СНГ.
   Ключевые слова: Республика Гвинея, международное право, право внешних сношений, Конституция Гвинеи, внутригосударственные органы внешних сношений, зарубежные органы внешних сношений, внешняя политика и дипломатия развивающихся стран.

Diagne Mamudu. Legal problems of the organization and activities of the organs of external relations of Republic of Guinea.—Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Sciences (Law) on the speciality 12.00.11 – International Law. V.M. Koretsky Institute of State and Law of the Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv, 2001.

   The thesis is devoted to the analysis of legal aspects of organization and activities of internal state organs of external relations of Republic of Guinea and its organs of external relations located abroad. Republic of Guinea which was the first of all overseas territories of France to free itself from colonialism and gain complete independence in 1958 now pursues the active foreign policy aimed at development of peaceful and friendly relations with all countries of the world.
   Thesis covers the concrete forms and legal organization of external activities of Republic of Guinea, structure and competence of its constitutional and special organs in the sphere of external relations with other countries, including Ukraine, and international organizations. On the basis of research the author has worked out the recommendations concerning the activities of these organs proceeding from the principles and norms of modern international law that should be implemented to the internal legal order of Republic of Guinea.
   The key words: Republic of Guinea, international law, diplomatic and consular law, the Constitution of Guinea, internal state organs of external relations, the organs of internal relations located abroad, foreign policy and diplomacy of developing countries.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правові питання структури та організації діяльності органів зовнішніх зносин Республіки Гвінея

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net