Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правовий статус комунальних підприємств в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правовий статус комунальних підприємств в Україні

Анотації 

Гринюк Р.Ф. Правовий статус комунальних підприємств в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – Господарське право; арбітражний процес. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2001.

   Дисертаційна робота є комплексним дослідженням особливостей правового статусу комунальних підприємств у нових економічних умовах. У дисертації досліджується стан українського законодавства, що закріплює правове становище комунальних підприємств у системі суб'єктів господарювання; аналізуються нормативні акти зарубіжних країн, на підставі яких виявляються основні тенденції у визначенні правового статусу комунальних (муніципальних) підприємств; досліджуються основні етапи становлення і розвитку комунальних підприємств; сформульоване поняття і визначені ознаки комунальних підприємств як суб'єктів господарювання у сфері місцевого самоврядування; дається структурна характеристика правового статусу комунальних підприємств і визначаються шляхи вдосконалення правового регулювання окремих його елементів. Зокрема, обґрунтовується необхідність удосконалення порядку створення органами місцевого самоврядування власних підприємств у формі унітарних шляхом встановлення вичерпного переліку критеріїв; наділення цих підприємств відокремленим майном шляхом передачі засновником внесків для формування мінімального розміру статутного фонду; запропонований механізм контролю з боку засновника за відповідністю діяльності комунального підприємства його статутним завданням і майновим станом.
   Ключові слова: комунальні підприємства, правовий статус, комунальна власність, правовий режим майна, фінанси, господарська компетенція, структура управління, унітарне підприємство, господарське товариство, місцеве самоврядування.

R. F. Grinyuk. Legal Status of Communal Businesses in Ukraine. – Manuscript.

Dissertation on completion of the Candidate of law degree in the field of 12.00.04 – Business Law, Arbitrage process – Institute of Economics and Law Research of the Ukrainian National Academy of Sciences, Donetsk, 2001.

   This thesis work is a complex research of the particularities of legal status of communal businesses in new economic conditios. This thesis investigates the state of ukrainian legislation, which regulates the legal status of communal (municipal) businesses the main stages of formation and development of communal businesses are researched, the nobions are worded and their features as members of managing in sphere of local economiy are determined. The structural characteristics of legal status of c/b as given. The steps to improving the legal regulation of its separate elements is defined. Besides the thesis proves the necessity to ristric`t the process of establishing private businesses in a unitary form by lerritorial communities through their bodies of local self government. The criteria for this process are listed; the papers gives the grounds for granting separate property to these businesses by means for the founder`s transfering some fund; the paper control nuchnism on the part of the founder c/b activity and its tasks and property state.
   Key words: communal businesses, legal status, communal property, legal order of property, finance, economic competency, structure of management, unitary businesses, economic company, local economy.

Гринюк Р.Ф. Правовой статус коммунальных предприятий в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04. – Хозяйственное право; арбитражный процесс. – Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Донецк, 2001.

   Диссертационная работа представляет собой комплексное исследование особенностей правового статуса коммунальных предприятий в новых экономических условиях. В диссертации исследуется состояние украинского законодательства, закрепляющего правовое положение коммунальных предприятий в системе субъектов хозяйствования; анализируются нормативные акты ряда зарубежных стран и выявляются основные тенденции в определении правового статуса коммунальных (муниципальных) предприятий. Значительное внимание в диссертации уделяется исследованию историко-правового развития коммунальных (муниципальных) предприятий. При этом анализируется несколько исторических этапов: этап становления, муниципализации предприятий, советский период деятельности коммунальных предприятий, современный период, охватывающий последнее десятилетие XX века. В диссертации сформулировано понятие коммунального предприятия и определены его признаки; дается структурная характеристика правового статуса коммунальных предприятий, анализируется процесс законодательного регулирования деятельности коммунальных предприятий. В работе исследуется юридическая природа коммунальной собственности, определяются понятие, критерии, объекты права коммунальной собственности, основания его возникновения и формы осуществления, анализируются особенности правового режима имущества коммунальных предприятий и один из его основных элементов – финансы.
   В диссертации исследуются такие элементы правового статуса коммунальных предприятий, как порядок создания и прекращения деятельности, хозяйственная компетенция и управление. Анализируются критерии и условия, при наличии которых допускается создание коммунальных предприятий, дается характеристика субъектов, наделенных этим правом, определяются пути совершенствования правового регулирования отдельных элементов правового статуса коммунальных предприятий. В частности, обосновывается необходимость совершенствования порядка создания территориальными громадами в лице органов местного самоуправления собственных предприятий в форме унитарных путем установления исчерпывающего перечня критериев их создания; наделения этих предприятий обособленным имуществом путем передачи учредителем вкладов для формирования минимального размера уставного фонда; предложен механизм контроля со стороны учредителя за соответствием деятельности коммунального предприятия его уставным задачам и имущественным состоянием.
   Изложенные в диссертационной работе выводы, предложения и рекомендации могут быть использованы в ходе совершенствования норм действующего законодательства Украины, определяющего правовое положение коммунальных предприятий; в научно-исследовательской работе и учебном процессе при чтении основных курсов, связанных с хозяйственной деятельностью, и спецкурса, посвященного управлению коммунальной собственностью.
   Ключевые слова: коммунальные предприятия, правовой статус, коммунальная собственность, правовой режим имущества, финансы, хозяйственная компетенция, структура управления, унитарное предприятие, хозяйственные общества, местное самоуправление.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правовий статус комунальних підприємств в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net