Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правові основи виконання Державного бюджету України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правові основи виконання Державного бюджету України

Анотації 

Харенко М.В. Правові основи виконання Державного бюджету України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. – теорія управління; адміністративне право та процес; фінансове право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2001.

   Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних і практичних аспектів правового регулювання виконання Державного бюджету України. В дисертації проаналізовано ознаки процесу виконання Державного бюджету як стадії бюджетного процесу, досліджено зміст правовідносин, що складаються при виконанні Державного бюджету.
   Розглядається механізм організації виконання Державного бюджету, досліджується процес розвитку механізму касового виконання Державного бюджету в Україні. Дисертація містить детальний аналіз процесу мобілізації доходів держави до Державного бюджету, порядку санкціонування, розподілу та фінансування видатків. Досліджені правові засади організації та здійснення контролю на стадії виконання Державного бюджету.
   Особлива увага в дисертації приділена розробці теоретичних положень та конкретних практичних рекомендацій щодо вдосконалення бюджетного законодавства України та практики його застосування.
   Ключові слова: Державний бюджет, бюджетний процес, бюджетні правовідносини, виконання Державного бюджету, бюджетний контроль.

Харенко М.В. Правовые основы исполнения Государственного бюджета Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07. – теория управления, административное право и процесс, финансовое право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2001.

   Диссертация содержит комплексный анализ теоретических и практических аспектов правового регулирования исполнения Государственного бюджета Украины. В диссертации проанализированы признаки процесса исполнения Государственного бюджета как стадии бюджетного процесса, исследованы принципы исполнения Государственного бюджета, составляющие правовую основу эффективной реализации норм закона о Государственном бюджете.
   В диссертации определено содержание понятия “исполнение закона о Государственном бюджете”. В результате анализа взглядов ученых на бюджет, как правовой акт, проведено разграничение понятий “исполнение Государственного бюджета” и “исполнение закона о Государственном бюджете”.
   Исследовано содержание правоотношений, возникающих при исполнении Государственного бюджета, определены их виды, сформулирован вывод о возникновении на стадии исполнения Государственного бюджета правоотношений по осуществлению контроля за исполнением бюджета.
   Рассмотрен механизм организации исполнения Государственного бюджета, исследован процесс становления и развития механизма кассового исполнения Государственного бюджета и проанализированы причины построения казначейской системы кассового исполнения Государственного бюджета в Украине. Определен правовой статус Государственного казначейства Украины как органа, исполняющего функцию централизации кассового исполнения Государственного бюджета.
   Исследован существующий механизм мобилизации доходов государства, проанализировано взаимодействие органов Государственного казначейства, Национального банка и уполномоченных банков при осуществлении перечисления и зачисления средств в Государственный бюджет, процедура обработки платежей Государственным казначейством, дана классификация доходов Государственного бюджета. Диссертация содержит детальную характеристику механизмов санкционирования, распределения и финансирования расходов.
   Исследованы правовые механизмы организации и осуществления контроля на стадии исполнения Государственного бюджета. Дана классификация видов контроля, особое внимание уделено анализу содержания внутреннего контроля, определению его видов и подходов к его организации в странах Евросоюза. Исследованы контрольные полномочия Верховной Рады Украины, ее комитетов, проанализированы особенности организации системы высшего финансового контроля в других странах, уделено внимание особенностям правового статуса Счетной палаты, проанализирован порядок осуществления контроля органами исполнительной власти.
   Особое внимание уделено разработке теоретических положений и конкретных практических рекомендаций по усовершенствованию бюджетного законодательства Україна и правоприменительной практики.
   Ключевые слова: Государственный бюджет, бюджетный процесс, бюджетные правоотношения, исполнение Государственного бюджета, бюджетный контроль.

Kharenko M.V. Legal Foundation for Implementation of Ukraine State Budget. – Manuscript.

Dissertation for the academic degree of the Candidate of Legal Sciences, specialization 12.00.07. – Theory of Management, Administrative Law and Procedure, Financial Law. – Kyiv National University of Taras Shevchenko, Kyiv, 2001.

   The dissertation contains complex analysis of theoretical and practical aspects of regulation of execution of Ukraine State Budget. The dissertation analyzes the process of the implementation of the State Budget as a stage of the budgetary process, examines the legal relations arising during the process of the State budget execution.
   The organizational mechanism for the execution of the State budget is reviewed. The dissertation contains a detailed analysis of the mechanism for the mobilization of State budget revenue, procedures of authorization, distribution and financing of expenses. The legal mechanisms of organization of control at the stage of the State budget execution are studied.
   Special attention is devoted to the development of theoretical issues and specific practical recommendations for the improvement of the Ukrainian budgetary legislation and its implementation practices.
   Key words: State budget, budget process, budget legal relations, implementation of the State budget, budgetary control.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правові основи виконання Державного бюджету України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net