Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Протоколи слідчих і судових дій та інші документи як джерела доказів у кримінальному судочинстві
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Протоколи слідчих і судових дій та інші документи як джерела доказів у кримінальному судочинстві

Анотації 

Іщенко В.М. Протоколи слідчих і судових дій та інші документи як джерела доказів у кримінальному судочинстві. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. - Харків, 2001.

   У дисертації визначено сукупність найбільш значущих теоретичних положень, що стосуються поняття протоколів слідчих і судових дій та інших документів як джерел доказів, і розроблено практичні рекомендації щодо його вдосконалення в сучасних умовах. Розглянуто особливості формуванні, перевірки та оцінки протоколів та інших документів як доказів у кримінальному процесі в світлі проектів КПК України, країн СНД, які містять низку нових, принципових положень, а також міжнародно-правових документів у галузі доказового права. Досліджено специфіку збирання доказів на різних стадіях кримінального судочинства, зокрема документів, умови визнання їх допустимими доказами, та особливості використання у кримінально-процесуальному доказуванні окремих видів документів. Сформульовано пропозиції, спрямовані на вдосконалення кримінально-процесуального законодавства, що регулює поняття протоколів слідчих і судових дій та інших документів як джерел доказів та використання у доказуванні.
   Ключові слова: судовий доказ, допустимість доказу, кримінально-процесуальне доказування, протокол, документ.

Ищенко В.Н. Протоколы следственных и судебных действий и иные документы как источники доказательств в уголовном судопроизводстве. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. – Харьков, 2001.

   В диссертации определяется совокупность наиболее значимых теоретических положений, касающихся понятия протоколов следственных и судебных действий и иных документов как источников доказательств, и разработаны практические рекомендации по его усовершенствованию в совеременных условиях.
   Определены структура судебного доказательства, его гносеологические и психологические основы формирования, понятие уголовно-процессуального доказывания, процессуальные способы собирания доказательств. Внесены предложения по дополнению ст. 66 УПК Украины новыми способами собирания доказательств.
   Рассмотрены особенности формирования, проверки и оценки протоколов и иных документов как доказательств в уголовном процессе в свете проектов УПК Украины, стран СНГ, содержащих ряд новых, принципиальных положений, а также международно-правовых документов в сфере доказательственного права.
   Исследован порядок легитимизации в национальной уголовно-процессуальной процедуре документов, полученных в соответствии с международными конвенциями и договорами об оказании правовой помощи, ратифицированных Верховным Советом Украины. Обозначены пределы использования в уголовно-процессуальном доказывании личной конфиденциальной информации.
   Сформулированы предложения, направленные на усовершенствование уголовно-процессуального законодательства, закрепляющего понятие протоколов следственных и судебных действий и иных документов как источников доказательств и использование в доказывании.
   Ключевые слова: судебное доказательство, допустимость доказательства, уголовно-процессуальное доказывание, протокол, документ.

Ischenko V.M. Records of investigatory actions and court process and other documents as sources of evidences in criminal proceedings.- Manuscript.

This is dessertation for the academic degree competition of the candidates of law science by speciality 12.00.09 – criminal procedure and criminalistics; judiciary expertise. – National Law Academy of Ukraine named by Yaroslav the Wise. – Kharkiv, 2001.

   In the dessertation the most important theoretical propositions, concerning the concept of the records of proceedings and court process and othe documents as sources of evidences, are defined. Some practical recommendations to improve this concept at present-day situation were developed. Typical peculiarities in forming, examination and estimation of records and other documents as evidences in the criminal procedure were studied in the light of the CPC drafts of Ukraine and CIC-countries and also of the documents valid under international law in the branch of evidential law, which contain a number of new, fundamental provisions. The specific character of collection evidence, including documents, on the different stages of criminal proceedings, conditions of accepting them as admissible evidences and peculiarities of using some kinds of documents in criminal procedural proving were investigated in the dessertation. The propositions for improvement criminal procedural legislation, which regulate the concept of the records of investigatory actions and court process and other documents as sources of evidences and its using in proving.
   Key words: legal evidence, admissibility of an evidence, criminal procedural proving, record, document.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Протоколи слідчих і судових дій та інші документи як джерела доказів у кримінальному судочинстві

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net