Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Теоретичні та організаційно-правові проблеми становлення і розвитку українського парламентаризму
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Теоретичні та організаційно-правові проблеми становлення і розвитку українського парламентаризму

Анотації 

Журавський В. С. Теоретичні та організаційно-правові проблеми становлення і розвитку українського парламентаризму. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень та 12.00.02 – конституційне право. – Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2001.

   Дисертація присвячена комплексному загальнотеоретичному аналізу становлення та розвитку українського парламентаризму, в основі якого – конкретно-історична практика діяльності парламентів України, результати законотворчої діяльності Верховної Ради України та власного досвіду дисертанта у розробленні законодавчих актів з питань економічної, соціальної сфери, культури, науки, освіти, діяльності парламенту та його органів.
   Вперше в науковій вітчизняній літературі досліджуються умови впровадження в Україні бікамерального парламенту та здійснена комплексна правова оцінка позитивних і негативних результатів такого кроку.
   Проведене узагальнююче дослідження місця і ролі українського парламенту в конституційній системі влади України, запропоновані якісно нові механізми і правові чинники вдосконалення існуючої форми правління та підвищення ролі українського парламенту в системі органів державної влади.
   На основі значної кількості емпіричного матеріалу та його критичного політико-правового аналізу обґрунтовується оптимальний обсяг парламентської компетенції, напрями поліпшення реалізації парламентом України законодавчої та контрольної функцій парламенту.
   З гуманістичних позицій досліджується соціальне призначення українського парламенту в умовах становлення правової держави, пропонуються науково обґрунтовані рекомендації щодо зміцнення його представницьких функцій, передбачається відповідний інструментарій для досягнення цієї мети.
   Одним із нових концептуальних положень є також окреслення основних соціально-економічних проблем, які стоять перед країною і які мають вирішуватися за допомогою засобів законодавчого характеру.
   В контексті реалізації вимог зміцнення парламентаризму в Україні вироблений комплекс конкретних прикладних пропозицій, реалізація яких сприятиме зміцненню підвалин законодавчої влади, підвищенню ролі парламенту у житті суспільства.
   Ключові слова: право, держава, конституція, парламентаризм, поділ влади, законодавча діяльність, парламентський контроль.

Zhuravskiy V. S. Theoretical and legal organizational problems of forming and development of Ukrainian parliamentarism. – Manuscript.

Doctoral degree dissertation in law, speciality 12.00.01 – theory and history of state and law; history of political and legal theories and 12.00.02 – constitutional law. – Odessa National Legal Academy. – Odessa, 2001.

   Dissertation is devoted to complex general theoretical analyses of forming and development of Ukrainian parliamentarism, which is based on the actual historical practice of parliamentary activities of the period of development of Ukraine, results of the lawmaking process of the Verkhovna Rada of Ukraine and applicant’s personal experience in drafting legal acts in economics, social sphere, culture, science, education, activities of parliament and its bodies.
   The study conditions of implementing of bicameral parliament and complex legal assessment of positive and negative consequences of such step is done for the first time in the national scientific literature.
   The author conducts profound disquisition of place and role of Ukrainian parliament in the constitutional system of power of Ukraine, proposes new mechanisms and legal factors of existing form of rule improvement, and facilitating the role of Ukrainian parliament in the state power bodies system.
   Outlining of the optimal amount of parliamentary competence, ways of improvement of execution of lawmaking and control functions of parliament of Ukraine is based on the exploitation of grate volume of empirical material and comprehensive approach.
   Social assignment of Verkhovna Rada of Ukraine in conditions of establishment of the rule of law state is studied on the new methodological grounds. Author recommends scientifically argumented changes of the representative function of parliament, envisages appropriate instruments to this extend.
   The outline of the basic social economic problems facing the state which must be solved by the measures of legislative nature is one of the new conceptual provisions.
   In the context of realization of the tasks of facilitating the parliamentarism in Ukraine, author creates a system of appropriate practical proposals. Their implementation shall enforce the grounds of the legislative, increase the role of parliament in life of society.
   Key words: law, state, constitution, parliamentarism, separation of power, legislative activity, parliamentary control.

Журавский В. С. Теоретические и организационно-правовые проблемы становления и развития украинского парламентаризма. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений и 12.00.02 – конституционное право. – Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2001.

   Работа посвящена комплексному общетеоретическому анализу становления и развития украинского парламентаризма, в основе которого – конкретно-историческая практика становления представительных органов власти в Украине, результаты законотворческой деятельности Верховной Рады Украины со времени обретения Украиной независимости.
   Исследуются идеи народовластия периода Киевской Руси, истоки украинского парламентаризма, основой которых стал казацкий конституционализм, этапы развития доктрины отечественного парламентаризма в ХIХ в., в том числе конституционные проекты Кирилло-Мефодиевского братства, идеи федерализма и парламентаризма.
   Изучается парламентская практика периода освободительных движений 1917–1920 гг., опыт деятельности Центральной Рады, а также особенности функционирования представительных органов власти периода Советской Украины.
   Анализируется процесс становления парламентаризма в Европе и мире, отечественные конституционно-правовые учения современного периода и практический опыт в сфере развития украинского парламентаризма, устанавливаются общие достижения и ценности, в том числе особенности реализации принципа разделения власти, институционализации парламентов, демократические формы влияния парламента на другие органы государственной власти. 
   Впервые в научной отечественной литературе исследуются условия создания в Украине бикамерального парламента и осуществлена комплексная правовая оценка позитивных и негативных последствий такого шага. Предлагается модель формирования второй палаты в случае создания в Украине двухпалатной структуры парламента, анализируются преимущества и недостатки мажоритарной и пропорциональной избирательных систем в условиях современной Украины.
   Осуществляется комплексное исследование места и роли украинского парламента в конституционной системе власти Украины, предлагаются качественно новые механизмы и правовые средства улучшения существующей формы правления, повышения роли украинского парламента в системе органов государственной власти. Объясняется зависимость роли парламента от особенностей формы правления, своеобразия статуса парламента как органа законодательной власти, полномочий по формированию правительства и объема контрольных полномочий за его деятельностью, наличия всенародно избранного Президента и его полномочий в сфере законодательной деятельности, набора рычагов сдерживания и противовесов в отношении других ветвей власти.
   На основе значительного фактического материала исследуются причины неэффективности решений парламента, снижения влияния парламента в обществе в современных условиях, роль в этом посттоталитарных и авторитарных тенденций, недостатков в деятельности самого парламента, неразвитость традиций парламентаризма.
   С гуманистических позиций исследуется социальное назначение украинского парламента в условиях становления правового государства, определяются основные социально-экономические проблемы, которые стоят перед страной и должны решаться с помощью средств законодательного характера, предлагаются научно обоснованные рекомендации по укреплению представительных функций парламента, его законодательных полномочий, предусматривается соответствующий инструментарий для достижения этой цели.
   Дается общая характеристика компетенции парламента, устанавливаются ее пределы, на основе значительного количества эмпирического материала и комплексного подхода обосновывается ее оптимальный объем, направления улучшения осуществления парламентом Украины законодательной и контрольной функций. Исследуются проблемы правового регулирования контрольных полномочий парламента, раскрывается понятие парламентского контроля, предлагаются правовые средства по его совершенствованию. Рассматриваются вопросы руководства парламентом, компетенции руководящих органов парламента, предлагается более оптимальная модель руководства парламентом.
   На основе теоретических представлений, требований Конституции и опыта законодательной деятельности Верховной Рады Украины устанавливается правовая природа парламентских комитетов, предлагается комплекс мероприятий, направленных на улучшение деятельности комитетов, оптимизацию их количества, устранение дублирования предметной компетенции.
   Обосновываются уточненное понятие парламентского контроля и направления его совершенствования, исследуются вопросы правового статуса депутата, оптимизации пределов парламентского иммунитета и его конституционно-правового регулирования, предлагаются возможные средства совершенствования правового регулирования деятельности депутатских объединений (фракций, групп), рассматриваются другие актуальные вопросы деятельности современного украинского парламента.
   Ключевые слова: право, государство, конституция, парламентаризм, разделение власти, законодательная деятельность, парламентский контроль.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Теоретичні та організаційно-правові  проблеми становлення і розвитку українського парламентаризму

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net