Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Договір банківського вкладу (депозиту) в іноземній валюті
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Договір банківського вкладу (депозиту) в іноземній валюті

Анотації 

Карманов Є.В. Договір банківського вкладу (депозиту) в іноземній валюті.

Дисертація у вигляді рукопису на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет внутрішніх справ МВС України, Харків, 2001.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню договору банківського вкладу (депозиту) в іноземній валюті, необхідність в якому викликана, в першу чергу, перетвореннями, що відбулися в банківській сфері, і розвитком ринкових відносин в Україні, необхідністю приведення чинної нормативної бази у відповідність до світової практики розвитку договірних відносин, що розглядаються.
   Аналізуються етапи розвитку, процес становлення законодавства, що регулює банківські валютні цивільно-правові відносини. Досліджуються юридична природа валюти та валютних операцій, а також їх функцій.
   У роботі досліджуються наукові проблеми договору банківського вкладу (депозиту) в іноземній валюті, проблеми його законодавчого врегулювання, співвідношення з іншими цивільно-правовими договорами. Проаналізовані особливості укладання, змісту і виконання договору банківського вкладу (депозиту) в іноземній валюті.
   Сформульовані наукові висновки та пропозиції щодо вдосконалення Цивільного кодексу України з питання, що стосується регулювання договору банківського вкладу (депозиту) в іноземній валюті.
   Ключові слова: договір вкладу (депозиту), вклад, депозит, іноземна валюта, банківські валютні правовідносини.

Карманов Е.В. Договор банковского вклада (депозита) в иностранной валюте.

Диссертация в виде рукописи на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Национальный университет внутренних дел МВД Украины, Харьков, 2001.

   Дисертация посвящена исследованию актуальных вопросов теоретического и правоприменительного характера, связанных с правовым регулированием правоотношений, возникающих при осуществлении операций с иностранной валютой. Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена отсутствием надлежащего правового регламентирования в законодательстве Украины института договора банковского вклада (депозита) в иностранной валюте и отсутствием достаточного освещения в отечественной научной юридической литературе рассматриваемых в диссертационной работе проблем.
   Целью диссертационного исследования является проведение теоретического анализа указанных правоотношений, а также обоснование и внесение конкретных предложений по усовершенствованию действующего законодательства Украины, регулирующего исследуемые отношения.
   В диссертации осуществлено комплексное исследование договора банковского вклада (депозита) в иностранной валюте.
   Последовательно исследованы предпосылки появления и развития договорных отношений с использованием иностранной валюты. Определяется юридическая природа договора банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, его соотношение с другими гражданско-правовыми договорами.
   Указывается, что применение договора банковского вклада (депозита) в иностранной валюте объясняется тем, что речь идет о гибкой правовой форме, в которую облекаются банковские валютные отношения. Основное назначение договора банковского влада (депозита) в иностранной валюте сводится к регулированию в рамках действующих нормативно-правовых актов поведения валютодателя и валютополучателя путем указания на пределы их возможного и должного поведения, а равно последствия нарушения соответствующих требований.
   Проанализированы элементы договора банковского вклада (депозита) в иностранной валюте. Указывается, что правовая природа договора банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, определяет его субъективный состав. Одной стороной исследуемого договора является банк, а другой стороной – юридическое или физическое лицо. Предлагается назвать участников договора банковского вклада (депозита) в иностранной валюте “валютодатель” и “валютополучатель”, это даст возможность адекватно определить правосубъектность таких лиц, ликвидирует многочисленную путаницу, существующую в нормативно-правовых актах в названиях сторон, участвующих в операциях с иностранной валютой. Определено, что валютополучатель – это субъект банковской деятельности, который владеет правосубъектностью, получает от валютодателя предмет банковской операции (иностранную валюту) во владение и пользование. Валютодатель – это субъект банковской деятельности, который владеет правосубъектностью, передает валютополучателю предмет банковской операции (иностранную валюту) во владение и пользование.
   Анализ научной юридической литературы, а также действующих нормативно-правовых актов, практики их применения позволил сделать вывод о том, что отношения между валютодателем и валютополучателем по договору банковского вклада (депозита) в иностранной валюте имеют обязательственный, а не вещно-правовой характер.
   Определена форма договора банковского вклада (депозита) в иностранной валюте. Исследуемый договор банковского вклада (депозита) в иностранной валюте должен быть заключен в письменной форме. Письменная форма рассмариваемого договора считается соблюденной, если внесение денежных средств в иностранной валюте удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо иным выданным валютополучателем валютодателю документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для таких документов нормативно-правовым актом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и обычаям делового оборота.
   Проведенный анализ действующего законодательства Украины и других стран, практики его применения, а также научной цивилистической литературы позволили автору сформулировать положения и рекомендации практического и теоретического характера, касающиеся регулирования исследуемых правоотношений.
   Рассмотрены основные проблемы и перспективы развития договора банковского вклада (депозита) в иностранной валюте в связи с развитием банковской системы Украины.
   Сформулированы научные заключения и предложения относительно совершенствования Гражданского кодекса Украины по вопросу, относящемуся к регулированию договора банковского вклада (депозита) в иностранной валюте.
   Ключевые слова: договор вклада (депозита), вклад, депозит, иностранная валюта, банковские валютные правоотношения.

Karmanov E.V. Contract of banking investment (deposit) in foreign currency.

Thesis in the form of manuscript is presented for obtaining the degree of Candidate of science in Law according to the specialty 12.00.03. – Civil Law and Civil Process; Family Law; International Private Law. – Ministry of Internal Affairs of Ukraine, National University of Internal Affairs, Kharkov, 2001.

   The dissertation deals with the complex research of the contract of banking investment (deposit) in foreign currency. The need for it is caused, firstly, by the changes that took place in the banking sphere and by the development of market relations in Ukraine. Secondly, it is caused by the necessity to bring the valid normal regulative basis into agreement with the world's practice of development of contract relations that are examined.
   The stages of development and the process of formation of legislation that regulates bank currency civil law relations are analyzed. The legal nature of currency and currency transactions and their functions are studied.
   Scientific problems of the contract of banking investment (deposit) in foreign currency, problems of its legislative regulation and correction with some other civil law contracts are investigated in this work. Some peculiarities of signing, content and execution of the contract of banking investment (deposit) in foreign currency are analyzed.
   Some scientific conclusions and suggestions in order to improve the Civil code of Ukraine in regulation of the contract of banking investment (deposit) in foreign currency are formulated.
   Key words: contract of investment (deposit), investment, deposit, foreign currency, bank currency law relationsy.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Договір банківського вкладу (депозиту) в іноземній валюті

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net