Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

Анотації 

Куян І.А. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення. — Рукопис (208 стор.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 — теорія управління; адміністративне право і процес, фінансове право. Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; 2001.

   Дисертація містить аналіз поняття та правових засад адміністративної відповідальності за екологічні правопорушення. Досліджено ознаки екологічного адміністративного правопорушення, запропоновано підходи, критерії та розроблено класифікацію екологічних правопорушень, з’ясовано їх місце в системі адміністративних правопорушень. Розглянуто види за зміст адміністративних стягнень, що накладаються за екологічні правопорушення. Внесено пропозиції по вдосконаленню адміністративних стягнень та порядку їх накладення.
   У дисертації розглядається механізм застосування законодавства про адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення, зокрема система органів адміністративної юрисдикції в сфері охорони довкілля, форми і методи їх діяльності на кожному етапі провадження у справах про адміністративну відповідальність, з’ясовано місце і роль судових органів, зокрема адміністративних судів, щодо вирішення справ про адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення.
   Сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання адміністративної відповідальності за екологічні правопорушення.
   Ключові слова: адміністративна відповідальність, екологічне адміністративне правопорушення, адміністративні стягнення, адміністративна юрисдикція, адміністративна юстиція.

Куян И.А. Административная ответственность за экологические правонарушения. — Рукопись (208 стр.).

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 — теория управления; административное право и процесс; финансовое право. Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, 2001.

   Диссертация посвящается теоретическим и практическим проблемам охраны окружающей природной среды средствами административной ответственности.
   С этой целью в диссертации исследованы ключевые вопросы, отражающие содержание и специфику административной ответственности за экологические правонарушения. Соответственно, внимание диссертанта сосредоточено в двух направлениях: исследование понятия и правовых основ административной ответственности за экологические правонарушения и механизма применения законодательства об административной ответственности за экологические правонарушения.
   По мнению диссертанта, особенности административной ответственности за экологические правонарушения обусловлены спецификой объекта правовой охраны, — окружающей природной среды и проявляются они во всех элементах, отражающих содержание этого правового явления.
   В диссертации детально исследованы признаки экологического административного правонарушения, предложен комплексный подход и критерии классификации экологических правонарушений, место экологических правонарушений в системе административных правонарушений. Значительное внимание уделено проблеме административной ответственности юридических лиц.
   Рассмотрены виды и сущность административных взысканий, которые налагаются за экологические правонарушения. Обоснована необходимость их совершенствования и внесены конкретные предложения, направленные на усиление их превентивной функции.
   Исследован механизм применения законодательства об административной ответственности за экологические правонарушения. При этом основное внимание уделяется системе органов административной юрисдикции в сфере охраны окружающей природной среды, объему юрисдикционных полномочий должностных лиц этих органов, исследованию форм и методов их деятельности на каждом этапе производства об административных правонарушениях. Обосновывается необходимость оптимизации системы органов административной юрисдикции, конкретизации юрисдикционных полномочий должностных лиц этих органов.
   Особое внимание уделено исследованию роли и места судебных органов в процессе рассмотрения дел об экологических административных правонарушениях. Сделан вывод о необходимости усиления их роли в юрисдикционном процессе, сформулированы предложения, направленные на закрепление приоритетной роли судов в административно-юрисдикционном процессе. Сформулированы конкретные предложения, направленные на совершенствование правового регулирования административной ответственности за экологические правонарушения.
   Ключевые слова: административная ответственность, экологическое административное правонарушение, административное взыскание, административная юрисдикция, административная юстиция.

Kuyan Iryna Anatolyivna. Administrative responsibility for environmental delicts. — Manuscript (208 pages).

Thesis for obtaining a scientific degree of the Candidate of sciences (law) on the speciality 12.00.07. — Theory of management; administrative law and procedure; financial law. — The V.M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2001.

   The dissertation contains the analysis of the notion and legal grounds of administrative responsibility for environmental delicts. The author has investigated the main features of the environmental administrative delicts, elaborated their classification and proposed new approaches and criteria of their evaluation. The special attention is paid to the research of the problem of administrative responsibility of legal persons. Substantiated the necessity of optimization of the system of the bodies of administrative jurisdiction, concretization of jurisdiction powers of the officials of these organs.
   Great attention is also attached to the investigation of the role of the court in the process of consideration of cases relating to the ecologic administrative delicts.
   Key words: administrative responsibility, environmental administrative delict, administrative penalties, administrative jurisdiction, administrative justice.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net