Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Платні освітні послуги вищих закладів освіти МВС України: цивільно-правовий аспект
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Платні освітні послуги вищих закладів освіти МВС України: цивільно-правовий аспект

Анотації 

Карчевський К.А. Платні освітні послуги вищих закладів освіти МВС України: цивільно-правовий аспект. – Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2001.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню відносин, які виникають при наданні платних освітніх послуг вищими закладами освіти Міністерства внутрішніх справ України. Розглянуто правову природу платних освітніх послуг, вказані їх види та викладений їх зміст. Наголошено на необхідності віднесення платних освітніх послуг до числа об'єктів цивільного права та застосування норм цивільного права до регулювання відносин з приводу їх надання.
   Досліджується договір про надання платних освітніх послуг, зокрема питання, які пов'язані з поняттям даної угоди та визначенням її місця у системі цивільного права; змістом договору; особливостями його укладання та цивільної відповідальності за його порушення.
   Автором запропоновано наукові рекомендації та пропозиції щодо законодавчого врегулювання відносин за договором про надання платних освітніх послуг.
   Ключові слова: послуга, платна освітня послуга, вищий заклад освіти МВС, правоздатність, договір про надання платних освітніх послуг.

Карчевский К.А. Платные образовательные услуги высших заведений образования МВД Украины: гражданско-правовой аспект. – Рукопись

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности: 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Национальный университет внутренних дел. - Харьков, 2001.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию отношений, складывающихся при оказании платных образовательных услуг высшими заведениями образования Министерства внутренних дел Украины. Рассматривая правовую природу образовательных услуг, в работе затрагиваются вопросы понятия и содержания услуг вообще. При этом выясняются признаки услуги и проводится сравнение услуг с близким объектом гражданского права – работами. На основе общего понятия услуги, а также учитывая педагогическое содержание образования, дается понятие образовательной услуги. Предлагается деление образовательных услуг на образовательные услуги в узком смысле, которые связаны с предоставлением образования, и образовательные услуги в широком смысле, которые не связаны с предоставлением образования. Выделяются факторы, влияющие на содержание образовательных услуг. Отмечается, что к числу объектов гражданского права будут относиться платные образовательные услуги. В их число будут входить все образовательные услуги в широком смысле и образовательные услуги в узком смысле, финансируемые за счет средств частных лиц. В силу этого при регулировании отношений по поводу оказания платных образовательных услуг, наряду с нормами законодательства об образовании должны применяться нормы гражданского права.
   Исследуется договор на оказание платных образовательных услуг. В частности рассматриваются вопросы выяснения понятия данного договора, выяснения его соотношения с иными гражданскими договорами (в частности договором подряда, а также иными договорами, опосредующими оказание услуг). Предлагается различать договоры на оказание платных образовательных услуг в узком и широком смыслах. Выясняется содержание данного соглашения. Предлагается механизм установления отношений по поводу платных образовательных услуг. Затрагиваются вопросы применения мер гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. Обосновывается возможность включения в состав убытков заказчика морального.
   Автором предлагаются научные рекомендации и предложения по совершенствованию действующего законодательства Украины.
   Ключевые слова: услуга, платная образовательная услуга, высшее заведение образования МВД, правоспособность, договор на оказание платных образовательных услуг.

Karchevsky K.A. Paid educational services of High education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine: civil-law aspect. – Manuscript.

Dissertation for candidate of law degree. The speciality 12.00.03. – Civil Law and Civil Process; Family Law; International Private Law. – The National University of Internal Affairs. – Kharkiv, 2001.

   The dissertation is devoted to complex research of relations which have place in process of giving up an educational services by High education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The legal nature of paid educational services is examined, their kinds and content are showed. The accent is directed on the necessity of reference paid educative services to objects of civil law and applying civil law norms in regulation of relations which existed when science services are represented.
   The contract of giving up paid educational services and questions which are connected with the conception of such transaction and determinations of their place in the Civil Law system, content of the contract, peculiarities of it making and civil responsibility for it breach are researched.
   The scientific recommendations and propositions about legal regulation of relations which have place in contract on paid educational services are suggested.
   Kay words: service, paid educative service, High education institutions of the Ministry of Internal Affairs, capacity, the contract of giving paid educational services.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Платні освітні послуги вищих закладів освіти МВС України: цивільно-правовий аспект

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net