Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Особливості правового регулювання цивільних відносин у Полтавській і Чернігівській губерніях (перша половина ХІХ століття)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Особливості правового регулювання цивільних відносин у Полтавській і Чернігівській губерніях (перша половина ХІХ століття)

Анотації 

Коросташов О.М. Особливості правового регулювання цивільних відносин у Полтавській і Чернігівській губерніях (перша половина ХІХ століття).– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2001.

   Дисертацію присвячено проблемі особливостей правового регулювання цивільних відносин у Полтавській і Чернігівській губерніях у першій половині ХІХ століття. Розглянуто соціально-економічні, політичні, техніко-юридичні чинники, що вплинули на скасування місцевого права в Полтавській і Чернігівській губерніях з наданням їм особливого правового статусу. Докладно проаналізовано зміст особливих для Лівобережжя правових норм, включених до “Зводу законів Російської імперії” другої редакції. Розглянуто хід робіт з кодифікації права Лівобережної України в 40-х роках ХІХ століття. Встановлено, що виходячи із загальної спрямованості внутрішньої політики самодержавства на централізацію та уніфікацію права, особливим для Полтавської і Чернігівської губерній нормам загальноросійського зводу законів відводилося другорядне місце. Включення до “Зводу законів Російської імперії” особливих для застосування в Полтавській і Чернігівській губерніях норм пояснювалося специфікою побудови системи російського законодавства з наданням, в деяких випадках, особливого правового статусу певній території чи окремій групі населення.
   Результати дослідження може бути використано при викладанні навчальних дисциплін “Історія держави і права України”, “Історія України”, “Основи права”, “Основи конституційного права”, підготовці підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури.
   Ключові слова: особливості правового регулювання, місцеве право, Полтавська і Чернігівська губернії, “Звід законів Російської імперії”, особливі правові норми, перша половина ХІХ століття, кодифікація.

Коросташов А.М. Особенности правового регулирования некоторых гражданских отношений в Полтавской и Черниговской губерниях (первая половина ХІХ столетия).– Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, Киев, 2001.

   Диссертация посвящена исследованию проблемы особенностей правового регулирования гражданских отношений в Полтавской и Черниговской губерниях в первой половине ХІХ столетия и его анализу в контексте процесса развития государства и права Украины. В работе рассмотрены социально-экономические, политические, технико-юридические предпосылки, которые обусловили отмену местного права в Полтавской и Черниговской губерниях с предоставлением им особого правового статуса. Выяснено происхождение особых для Полтавской и Черниговской губерний норм “Свода законов Российской империи” второй редакции. Рассмотрены работы по кодификации права Левобережной Украины (Полтавская и Черниговская губернии) в 40-х годах ХІХ столетия, последствием которых было включение в общероссийский свод законов редакции 1842 года особых для применения в Полтавской и Черниговской губерниях статей. Определены характерные черты, количественные показатели, изложено содержание особых для Полтавской и Черниговской губерний правовых норм. Проведен их сравнительный анализ с соответствующими нормами общероссийского свода законов, которые имели действие на всей территории империи. Дана юридическая оценка особенностям правового регулирования гражданских отношений в Полтавской и Черниговской губерниях в первой половине ХІХ столетия и определено их историческое значение.
   Выяснено, что отмена местного права в Украине вообще, и, в частности, на Левобережье, обуславливалась общей направленностью внутренней политики Российской империи на лишение нерусских народов политической и экономической самостоятельности, а также централизацию и унификацию права. Существенными факторами, которые повлияли на указанные процессы, были лояльное отношение большинства верхушки украинского общества к отмене местного права, неупорядоченность источников права Украины, а также несоответствие отдельных норм Литовского статута (основного источника местного права на Левобережье) процессу зарождения в Украине в первой половине ХІХ столетия капиталистических отношений. Сделано вывод о том, что включение в “Свод законов Российской империи” второй редакции особых норм для применения только в Полтавской и Черниговской губерниях обуславливалось характерной чертой внутренней политики самодержавия, согласно которой система законодательства строилась с предоставлением, в некоторых случаях, особого правового статуса отдельной территории или группе населения. Определено, что исходя из общей направленности внутренней политики Российской империи на централизацию и унификацию права, особым для Полтавской и Черниговской губерний нормам общероссийского свода законов отводилась второстепенная роль. Основной целью кодификации права Украины в 30-х – 40-х годах ХІХ столетия было согласование его с системой российского права. Сделано вывод о том, что система украинского права была более совершенной, чем внедренная вместо нее система российского права. 
   Результаты исследования могут быть использованы при преподавании учебных дисциплин “История государства и права Украины”, “История Украины”, “Основы права”, “Основы конституционного права”, подготовке учебников, учебных пособий, учебно-методической литературы.
   Ключевые слова: особенности правого регулирования, местное право, Полтавская и Черниговская губернии, “Свод законов Российской империи”, особые правовые нормы, первая половина ХІХ столетия, кодификация.

Korostashov O.M. The peculiarities of law regulation of civil relations in Poltava and Chernigov guberniyas (first part of XIX century).– Manuscript.

Thesis for a Candidate’s Degree in Law by speciality 12.00.01 – The Theory and History of State and Law; the History of Political and Legal Theories.– Kyiv National University named after Taras Shevchenco, Kyiv, 2001.

   The thesis is devoted to problems of law regulation of civil relations in Poltava and Chernigov guberniyas in the first part of the XIX century. The range of social-economic, political, and technical-juridical factors has been examined, which influenced the abolishment of a local law in Poltava and Chernigov guberniyas and leaving to those guberniyas specific legal status. The essence of legal rules specific for the Left part of Ukraine has also been analyzed in details. Those legal rules were included into the Code of Laws of Russian Empire (second edition).The codification of law in the Left part of Ukraine in the 40 th of the XIX century was also investigated. But specific legal rules took only secondary place in the Code of Laws of Russian Empire, because the internal policy of autocracy tended to unify and centralize law. The fact that legal rules were included into the Code of Laws could be explained by the structure of Russian legislative system, which left , in some cases, specific legal status to some regions and to a certain group of people.
   The results of this research may be used for teaching the History of State and Law of Ukraine , the Fundamentals of Law, the Fundamentals of Constitutional Law. They also can be useful for the preparation of teaching materials.
   Key words: peculiarities of law regulation, local law, Poltava and Chernigov guberniyas, the Code of Laws of Russian Empire, specific legal rules, first part of XIX century, codification.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Особливості правового регулювання цивільних відносин  у Полтавській і Чернігівській губерніях (перша половина ХІХ століття)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net