Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Механізми колізійного регулювання в сучасному міжнародному приватному праві
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Механізми колізійного регулювання в сучасному міжнародному приватному праві

Анотації 

Кисіль В.І. Механізми колізійного регулювання в сучасному міжнародному приватному праві. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2001.

   Дисертація присвячена узагальненню питань розвитку законодавчих механізмів та доктринальних принципів вирішення колізій у міжнародному приватному праві (МПрП) в історичному плані та на сучасному етапі. В дослідженні реалізується мета узагальнення і теоретичного обгрунтування тенденцій формулювання колізійних норм та основних інститутів МПрП у законодавчих актах близько 30 держав. Аналізуються нормативні засоби розв’язання класичних колізійних проблем (колізії законів різних держав) та специфічних колізій (ієрархічних, інтертемпоральних, інтерлокальних та інтерперсональних). Приділена увага питанням вибору оптимальної форми законодавчого закріплення механізмів колізійного регулювання у сучасному МПрП. В ході дослідження обгрунтовується висновок про провідну роль національного законодавства у регулюванні питань МПрП на сучасному етапі, доцільність здійснення кодифікації МПрП у вигляді окремого комплексного закону. Подаються практичні рекомендації щодо удосконалення окремих положень Книги VIII проекту ЦК України, присвяченої міжнародному приватному праву.
   Ключові слова: міжнародне приватне право, колізійне регулювання, кодифікація, імперативні норми, відсильна функція, міжнародний цивільний процес, судова практика.

Кисиль В.И. Механизмы коллизионного регулирования в современном международном частном праве. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Киев, 2001.

   Диссертация посвящена обобщению вопросов развития законодательных механизмов и доктринальных принципов разрешения коллизий в международном частном праве (МЧП), как в историческом разрезе, так и на современном этапе. В исследовании реализуется задача обобщения и теоретического обоснования тенденций формулирования коллизионных норм и основных институтов МЧП в законодательных актах около 30 государств. Анализируются нормативные инструменты разрешения классических коллизионных проблем (коллизии законов разных государств) и специфических коллизий. Приводятся практические рекомендации относительно усовершенствования отдельных положений Книги VIII проекта ГК Украины, посвященной международному частному праву.
   Диссертация включает в себя введение, пять глав и выводы. Во введении и первой главе отражены основные результаты развития правовой мысли в области МЧП, взгляды на природу этой отрасли и ее место в системе права. Обоснована актуальность исследования законодательных механизмов коллизионного регулирования в сфере МЧП на современном этапе, сформулированы цель, методы и область исследования. Предложено определение самого термина “механизмы коллизионного регулирования” в контексте современной доктрины и законодательства по вопросам МЧП. Осуществлен обзор и критический анализ литературы по вопросам развития законодательства в области коллизионного регулирования.
   Во второй главе исследуются исторические предпосылки возникновения учений о коллизии законов и формирования первых коллизионных норм. Приводится обзор этапов развития доктрины МЧП, в которой были сформулированы первые институты коллизионного права. Уделено внимание вопросам влияния судебной практики в сфере разрешения коллизий на формирование и развитие законодательства об МЧП. Исследована динамика совершенствования механизмов коллизионного регулирования в законодательных актах XIX – начала ХХ вв.
   Третья глава посвящена вопросам выбора оптимальной формы систематизации и кодификации норм и институтов МЧП. Обосновывается вывод о ведущей роли национального законодательства в регулировании вопросов МЧП на современном этапе, целесообразность осуществления кодификации МЧП в виде отдельного комплексного закона.
   В четвертой главе освещаются тенденции коллизионного регулирования на “новом” этапе развития МЧП – во второй половине ХХ в. Исследуются вопросы законодательного закрепления общих институтов МЧП и коллизионных норм, обслуживающих основные отрасли частного права.
   В пятой главе анализируются аспекты законодательного регулирования специфических коллизий в МЧП (иерархических, интертемпоральных, интерлокальных, интерперсональных). Исследуются возможности разрешения соответствующих вопросов в законодательстве Украины, заимствования опыта других государств в этой области.
   В заключительной части исследования обобщаются выводы относительно основных характеристик механизмов коллизионного регулирования на современном этапе: отсылочный характер, гибкость, динамичность. Отмечаются такие тенденции развития законодательства об МЧП, как увеличение сферы и объема регулирования, уменьшение роли односторонних коллизионных норм, рецепция институтов и подходов в законодательном регулировании, повышение роли автономии воли сторон и судейского усмотрения, которые, тем не менее, определяются и регламентируются национальным законодательством.
   Ключевые слова: международное частное право, коллизионное регулирование, кодификация, императивные нормы, отсылочная функция, международный гражданский процесс, судебная практика.

V.I. Kisil. Mechanisms of Conflict of Laws Regulation in Current Private International Law. – Manuscript.

Thesis for obtaining the scientific degree of Doctor of Science (Law) in the specialization 12.00.03 – civil law, civil procedure; family law; private international law. – Institute of International Relations of Taras Shevchenko’s Kyiv National University, Kyiv, 2001.

   The thesis is devoted to generalization of the development of the legislative mechanisms and doctrinal principles of settling conflict of laws in private international law (PIL), both in the past and at present stage. The research is intended to summarization and theoretical substantiation of trends of formulating conflict of laws rules and the basic PIL institutions in legislative acts of about 30 states. The author analyses normative means of settling classical conflict of laws (between laws of different states) and specific conflict of laws (hierarchic, inter-temporal, inter-local and inter-personal). Attention is paid to the issues of optimum form of codification in conflict of laws regulation mechanisms in current private international law. The research substantiates the conclusion of the leading role of national legislation in the process of settling the PIL issues, expedience of codifying PIL in the form of an autonomous complex act. The author provides suggestions regarding improvement of particular rules of Book VIII of the draft Civil Code of Ukraine, which is devoted to private international law.
   Key words: private international law, conflict of laws regulation, codification, imperative rules, cross-reference function, international civil procedure, judicial practice.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Механізми колізійного регулювання в сучасному міжнародному приватному праві

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net