Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Шляхи удосконалення експертно-криміналістичної служби МВС України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Шляхи удосконалення експертно-криміналістичної служби МВС України

Анотації 

Ковальова В.В. Шляхи удосконалення експертно-криміналістичної служби МВС України. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 — кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. — Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2001.

   Дисертація присвячена правовим, організаційним і техніко-криміналістичним проблемам забезпечення діяльності експертно-криміналістичної служби органів внутрішніх справ України на сучасному етапі її розвитку.
   Досліджено такі основні положення як історію розвитку експертної служби на етапі перебудови, з'ясована її роль у системі МВС і місце в системі експертних установ України; діяльність експертної служби України розглянута через призму правових, організаційних і техніко-криміналістичних аспектів; вивчене формування системи нормативно-правового і процесуального регулювання діяльності експертної служби; визначені особливості організації діяльності експертно-криміналістичної служби на якісно новому рівні з використанням результатів науково-технічного прогресу, з метою того, щоб ця служба дійсно була організатором техніко-криміналістичного забезпечення всіх етапів боротьби зі злочинністю, а не обмежувалася другорядною роллю технічного забезпечення; проаналізована існуюча модель організації діяльності експертно-криміналістичної служби і визначені властиві їй закономірності, необхідні для формування діючої моделі з урахуванням історичного минулого, порівняльного аналізу форм, принципів і шляхів організації; розглянуті проблеми ефективного функціонування механізму техніко-криміналістичного забезпечення, проведення експертних досліджень для органів кримінального судочинства; визначені стратегічні напрямки пошуку нових підходів до організації і функціонування експертно-криміналістичної служби відповідно до реалій і сучасних потреб слідчої практики; вивчені науково-практичні основи діяльності експертної служби в Україні; розглянутий механізм забезпечення практичних підрозділів техніко-криміналістичними засобами, виходячи з міжнародно-правових принципів і стандартів, яким повинна відповідати діяльність служби; охарактеризований спектр наявних на практиці проблем на сучасному етапі розвитку експертно-криміналістичної служби в Україні; проведений аналіз теоретичних і практичних можливостей створення моделі організації діяльності експертної служби МВС у єдиній правовій і організаційній системі судово-експертних установ України в цілому; визначені шляхи удосконалювання організації діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів МВС України.
   Робиться висновок про необхідність створення єдиного органа по керівництву установами судової експертизи, який би в державному масштабі визначав необхідну мережу установ судової експертизи, планував підготовку кадрів, координував розробку нових експертних методик, здійснював контроль за діяльністю цих установ, незалежно від їхнього відомчого підпорядкування.
   Обґрунтовується новий механізм правового, організаційного, кадрового, інформаційного і техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, реалізація якого повинна лежати в основі предметної діяльності криміналістичної служби МВС України.
   Ключові слова: експертно-криміналістична служба, судова експертиза, судовий експерт, судово-експертні установи.

Ковалева В.В. Пути усовершенствования экспертно-криминалистической службы МВД Украины. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 — уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. — Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2001.

   Диссертация посвящена правовым, организационным и технико-криминалистическим проблемам обеспечения деятельности экспертно-криминалистической службы органов внутренних дел Украины на современном этапе ее развития.
   Исследованы такие основные положения как история развития экспертной службы на этапе перестройки, выяснена ее роль в системе МВД и место в системе экспертных учреждений Украины; деятельность экспертной службы Украины рассмотрена через призму правовых, организационных и технико-криминалистических аспектов; изучено формирование системы нормативно-правового и процессуального регулирования деятельности экспертной службы; определены особенности организации деятельности экспертно-криминалистической службы на качественно новом уровне с использованием результатов научно-технического прогресса, с целью того, чтобы эта служба действительно была организатором технико-криминалистического сопровождения всех этапов борьбы с преступностью, а не ограничивалась второстепенной ролью технического обеспечения; проанализирована существующая модель организации деятельности экспертно-криминалистической службы и определены присущие ей закономерности, необходимые для формирования действующей модели с учетом исторического прошлого, сравнительного анализа форм, принципов и путей организации; рассмотрены проблемы эффективного функционирования механизма технико-криминалистического обеспечения, проведения экспертных исследований для органов уголовного судопроизводства; определены стратегические направления поиска новых подходов к организации и функционированию экспертно-криминалистической службы в соответствии с реалиями и современными условиями потребностей следственной практики; изучены научно-практические основы деятельности экспертной службы в Украине; рассмотрен механизм обеспечения практических подразделений технико-криминалистическими средствами, исходя из международно-правовых принципов и стандартов, каким должна отвечать деятельность службы; охарактеризован спектр имеющихся на практике проблем на современном этапе развития экспертно-криминалистической службы в Украине; проведен анализ теоретических и практических возможностей создания модели организации деятельности экспертной службы МВД в единой правовой и организационной системе судебно-экспертных учреждений Украины в целом; определены пути совершенствования организации деятельности научно-исследовательских экспертно-криминалистических центров МВД Украины.
   Делается вывод о необходимости создания единого органа по руководству учреждениями судебной экспертизы, который бы в государственном масштабе определял необходимую сеть учреждений судебной экспертизы, планировал подготовку кадров, координировал разработку новых экспертных методик, осуществлял контроль за деятельностью этих учреждений, независимо от их ведомственного подчинения.
   Обосновывается новый механизм правового, организационного, кадрового, информационного и технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений, реализация которого должна лежать в основе предметной деятельности криминалистической службы МВД Украины.
   Ключевые слова: экспертно-криминалистическая служба, судебная экспертиза, судебный эксперт, судебно-экспертные учреждения.

Kovalieva V.V. Paths Of Refinement Of The Expert-Criminalistic Service Of Ministry of Internal Affairs of Ukraine. — Manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of master of laws on a speciality 12.00.09 — the criminal process and criminalistics; expert testimony in court. — National academy of internal affairs of Ukraine, Kyiv, 2001.

   The thesis is devoted to legal, organizational and expert-criminalistic problems of ensuring of activity of the expert-criminalistic service of law-enforcement bodies of Ukraine at the present stage its developments. Such substantive provisions as a history of rise, development, becoming and creation of the expert service, making out of its role in the system of internal Aafairs and place in the system of expert establishments of Ukraine are researched; activity of the expert service of Ukraine through a prism of legal, organizational and expert-criminalistic aspects; the system of normative-legal and processual regulation of activity of the expert service; Definition of features of organization of activity of the expert-criminalistic service at a qualitatively new level with usage of outcomes of scientific and technical advance that this service really became the organizer of expert-criminalistic attending of all stages of investigation of crimes, instead of was restricted to a supporting role of a hardware; scientific-practical fundamentalses of activity of the expert service in Ukraine; the mechanism of ensuring of practical subdividings by the expert-criminalistic remedies, outgoing from international legal principles and standards, with what the activity of the service should respond.
   Key words: the expert-criminalistic service, expert testimony in court, court expert, court-expert establishments.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Шляхи удосконалення експертно-криміналістичної служби МВС України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net