Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Принципи побудови та вдосконалення організаційної структури органів внутрішніх справ України: загальнотеоретичні аспекти державного управління
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Принципи побудови та вдосконалення організаційної структури органів внутрішніх справ України: загальнотеоретичні аспекти державного управління

Анотації 

Кунєв Ю.Д. Принципи побудови та вдосконалення організаційної структури органів внутрішніх справ України: загальнотеоретичні аспекти державного управління. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право. – Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2001.

   Дисертацію присвячено сутності та змісту принципів державного управління, що визначають побудову та вдосконалення організаційної структури органів внутрішніх справ України. Визначено джерела формування принципів державного управління. Дістало подальший розвиток визначення принципів управління. Конкретизована сутність принципів управління. Обгрунтована запропонована систематизація принципів державного управління.
   Розглянуто особливості реалізації принципів державного управління в побудові організаційних структур органів внутрішніх справ України. Запропоновано систему організаційних принципів удосконалення організаційної структури соціальної системи. На основі аналізу змісту принципів управління пропонуються нові рішення стосовно структурної побудови і функціонування органів внутрішніх справ України. Внесено методологічні пропозиції щодо впровадження в організацію і діяльність органів внутрішніх справ перетворень і нововведень.
   Сформульовано пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення управління органами внутрішніх справ України.
   Ключові слова: державне управління, принципи, принципи державного управління, органи внутрішніх справ, організація, організаційна структура, соціальна система.

Кунев Ю.Д. Принципы построения и совершенствования организационной структуры органов внутренних дел Украины: общетеоретические аспекты государственного управления. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления, административное право и процесс, финансовое право. – Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2001.

   Диссертация посвящена сущности и содержанию принципов государственного управления, которые определяют построение и совершенствование организационной структуры органов внутренних дел Украины. Определены источники формирования принципов государственного управления. Получило дальнейшее развитие определение принципов управления. Конкретизирована сущность принципов управления. Обоснована предложенная систематизация принципов государственного управления.
   Особое внимание обращено на то, что научно-практический потенциал принципа управления выводит их на уровень наивысшего достижения науки управления, становится тем знанием, которое должно служить гарантом оптимальности управленческих решений относительно объекта управления.
   Рассмотрены особенности реализации принципов государственного управления в построении организационных структур органов внутренних дел Украины. На основании анализа содержания принципов управления предлагаются новые решения относительно структурного построения и функционирования органов внутренних дел Украины. Внесены методологические предложения относительно внедрения в организацию и деятельность органов внутренних дел преобразований и нововведений.
   В диссертации приведено теоретическое обобщение и новое решение научной задачи повышения эффективности функционирования органов внутренних дел путем теоретического обоснования практической реализации принципов государственного управления. Решение проблем совершенствования организационных структур органов внутренних дел предлагается осуществлять на основе принципов государственного управления и, в частности, предложенной системы организационных принципов совершенствования организационных структур социальных систем. Она основана на постепенном анализе задания, выявлении, изучении и преодолении противоречий. Система состоит из принципов, которые описывают основные пути решения заданий по совершенствованию организационных структур. Это не заменит знаний и умений, но опишет тактику решения заданий по совершенствованию организационных структур.
   В качестве практического применения анализируемой концепции системы организационных принципов совершенствования организационных структур социальных систем обосновывается положение, что, совершенствуя организационную структуру или, внедряя нововведения, необходимо выполнять все стадии процесса нововведений, точно определить: во-первых, на решение каких противоречий в системе направлены изменения; во-вторых, на какие элементы каких социальных систем могут повлиять изменения; в-третьих, какие социальные результаты ожидаются. Безусловно, должны быть учтенные и другие факторы, связанные с изменениями в организационной структуре и закреплением этих изменений в нормативных актах. Игнорирование теоретико-организационных аспектов принципов управления может привести к результатам прямо противоположным тем, на которые рассчитывали.
   Сформулированы предложения и рекомендации относительно совершенствования управления органами внутренних дел Украины.
   Ключевые слова: государственное управление, принципы, принципы государственного управления, органы внутренних дел, организация, организационная структура, социальная система.

Kunev Yu. D. Principles of construction and perfection of the organizational structure of the law enforcement bodies of Ukraine: general theoretic aspects of state government. – Manuscript.

Thesis for the candidate’s degree of Sciences (jurisprudence) on speciality 12.00.07 – theory of management, administrative law and process, financial law. – National university of Internal Affairs, Kharkov, 2001.

   Thesis is dedicated to the essence and maintenance of the principles of state government, which determine the construction and the perfection of organizational structure of the law enforcement bodies in Ukraine. The sources of the formation of state government principles are defined. The further development of the determination of the principles of management, the essence of the principles of management, the offered systematization of the principles of state government are defined.
   The peculiarities of realization of the principles of state government in construction of organizational structures of law enforcement bodies of Ukraine are considered. The system of organizational principles of perfection of the organizational structure of the social system is offered. New decisions concerning the structural construction and functioning of law enforcement bodies of Ukraine are offered on the basis of analysis of the maintenance of the principles of management. The methodological suggestions concerning the application of the transformations and innovations to the organization and activity of law enforcement bodies of Ukraine are introduced.
   The suggestions and recommendations concerning the perfection of the management of law enforcement bodies of Ukraine are formulated.
   Key words: State government, principles, principles of state government, law enforcement bodies, organization, organizational structure, social system.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Принципи побудови та вдосконалення організаційної структури органів внутрішніх справ України: загальнотеоретичні аспекти державного управління

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net