Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Фізика. Астрономія arrow Геометричне моделювання перебігу променів в еліптичних та параболічних відбивальних системах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Геометричне моделювання перебігу променів в еліптичних та параболічних відбивальних системах

Анотації 

Середа Наталя Іванівна. Геометричне моделювання перебігу променів в еліптичних та параболічних відбивальних системах. -Рукопис.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата технiчних наук за спецiальнiстю 05.01.01 - Прикладна геометрiя, інженерна графiка.- Київський національний унiверситет будiвництва i архiтектури. Україна, Київ, 1999.

   Захищається дисертація та 14 наукових робіт, в яких викладаються розроблені методи і алгоритми опису та побудови зображень катакаустик і фронтів відбитих хвиль (еквірефлектів) на основі геометричного моделювання перебігу променів у відбивальних системах з метою профілювання еліпсоїдоподібної відбивальної поверхоні, яка забезпечує “рівномірне” освітлення відрізку фокальної прямої, та для розрахунку плоских параболічних фокусаторів. Для даної відбивальної системи розроблено метод опису сім’ї еквірефлектів. Також розроблено метод опису обвідної сім’ї відбитих променів (катакаустики кривої). Складено алгоритми побудови зображень сім’ї еквірефленктів і катакаустики кривої. Одержано зображення відбивальної кривої в залежності від заданої катакаустики на основі поняття біевольвенти. Розглянуто метод складання аналітичних описів еквірефлектів та катакаустик засобами математичного процесора Maple V. Складено алгоритми трасування променів математичних більярдів для кола, еліпса, комбінованих областей та для еліпсоїда. Розв”язано дві реальні задачі проектування відбивальних систем:
   1) визначено профіль еліпсоїдоподібної відбивальної поверхні, яка дозволяє “рівномірно” освітлювати відрізок фокальної прямої;
   2) розроблено метод розрахунку плоского параболічного фокусатора.
   Ключовi слова: вiдбивальна поверхня, фронт відбитої хвилі, катакаустика, карстова область.

Середа Наталия Ивановна. Геометрическое моделирование хода лучей в эллиптических и параболических отражательных системах. -Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.01.01 - Прикладная геометрия, инженерная графика .- Киевский национальный университет строительства и архитектуры. Украина, Киев, 1999.

   Защищается диссертация и 14 научных работ, в которых изложены разработанные методы и алгоритмы описания и построения изображений катакаустик и фронтов отраженных волн (эквирефлектов) на основе геометрического моделирования хода лучей в отражательных системах с целью профилирования ýллипсоидоподобной отражательной поверхности, которая обеспечивает “равномерное” освещение отрезка фокальной прямой, и для расчета плоских параболических фокусаторов. Для данной отражательной системы разработан метод описания семейства эквирефлектов. Также разработан метод описания огибающей семейства отраженных лучей (катакаустики кривой). Составлены алгоритмы построения изображений семейства эквирефлектов и катакаустики кривой. Получены изображения отражательной кривой в зависимости от заданной катакаустики на основе понятия биэвольвенты. Рассмотрен метод составления аналитических описаний эквирефлектов и катакаустик средствами математического процессора Maple V. Составлены алгоритмы трассирования лучей математических бильярдов для окружности, эллипса, комбинированных областей и для эллипсоида. Решены две реальные задачи проектирования отражательных систем:
   1) определен профиль ýллипсоидоподобной отражательной поверхности, позволяþùåé “равномерно” освещать отрезок фокальной прямой;
   2) разработан метод расчета плоского параболического фокусатора.
   Ключевые слова: отражательная поверхность, фронт отраженной волны, катакаустика, карстовая область.

Sereda Nataliy Ivanovna. Geometric modelling a course of rays in elliptic and parabolic reflective systems. - Manuscript.

The competition thesis for Scientific Degree of Candidate of Technical Sciences’ in speciality 05.01.01 - Applied geometry, engineering graphics.- the Kyiv National University of Building and Architecture. Ukraine, Kyiv, 1999.

   The thesis and 14 scientific works is protected, in which the developed methods both algorithms of exposition and construction of images catacaustiks and fronts of reflected waves (ekvireflekts) because of geometric modelling of a course of rays in reflective systems are explained with the purpose of profiling kvaziellipsoid of a reflective surface, which ensures "uniform" illumination of a segment focal direct, and for calculation flat parabolic focusators. For the given reflective system the method of exposition of a set ekvireflect is developed. A method of exposition enveloping sets of reflected rays (catacaustik by a curve) also is developed. The algorithms of a construction of images of a set ekvireflect and catacaustik by a curve are composed. The images reflective curve in an association from specific catacaustiks because of concepts bievolvents are obtained. The method of compiling of analytical expositions ecvireflects and catacaustiks by tools of the mathematical processor Maple V is considered. The algorithms tracing of rays of mathematical billiards for a circle, ellipse, combined areas and for an ellipsoid are composed. Two actual tasks of projection of reflective systems are decided:
   1) is defined a profile kvaziellipsoid of a reflective surface, which allows "is uniform" to illuminate a segment focal direct;
   2) the method of calculation flat parabolic focusator is developed.
   The key words: a reflector surface, drive-round of family rays, the catacaustics, the cars field.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Геометричне моделювання перебігу променів в еліптичних та параболічних відбивальних системах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net