Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Фізика. Астрономія arrow Оптимізація вимірювань астронегативів при створенні великих астрометричних каталогів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Оптимізація вимірювань астронегативів при створенні великих астрометричних каталогів

Анотації 

Сергеєва Т. П. Оптимізація вимірювань астронегативів при створенні великих астрометричних каталогів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.19 - Астрономічні інструменти, прилади та комплекси. - Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Київ - 1999.

   В дисертації вирішено задачу оптимізації процесу вимірювань астронегативів на автоматичному вимірювальному комплексі (АВК) ПАРСЕК при створенні високоточних каталогів положень мільйонів зірок. Розроблено та реалізовано при вимірюванні платівок програми ФОН інформаційний технологічний процес автоматичних вимірювань астронегативів (ІНТАВІЗА). Розроблено та застосовано алгоритми і програми оптимізації позиціонування та фотометрії зображень зірок на платівках зі значними варіаціями щільності почорніння фону, системи аналізу нестандартних ситуацій, контролю та діагностики метрологічних характеристик АВК ПАРСЕК. В результаті проведених в роботі досліджень виявлено та мінімізовано специфічні інструментальні похибки, визначені та стабілізовані оптимальні робочі параметри. Застосування розроблених в дисертації технології, алгоритмів та програм забезпечило стійкість та ефективність функціонування АВК ПАРСЕК, дозволило отримати однорідні високоточні значення координат та діаметрів для зображень двох мільйонів зірок північного неба менш ніж за сім років.
   Ключові слова: методи та засоби вимірювань, верифікація даних, каталоги.

Sergeeva T.P. The optimization of measurements of the astronegatives at the creation of large astrometric catalogues.- Manuscript.

Thesis for the competition of a scientific degree of the candidate of engineering science on speciality 05.11.19 – Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 1999.

   In the thesis the problem of optimization of measurements of astronegatives on an automatic measuring complex (AMC) PARSEC at the creation of high-precision catalogues of the positions of millions stars is solved. The information technological process of automatic measurements of astronegatives is developed and realized at the measurement of plates of the program FON. The algorithms and programs which realize the optimization of positioning and image photometry on plates with significant variations of a background density, the system of the analysis of non-standard situations, control and diagnostics of metrological characteristics of the AMC PARSEC are developed and applied to arise the accuracy and homogeneity of the data and the efficiency of the measuring process. As the result of the researches, carried out in this work, the specific instrumental errors of the PARSEC are revealed and minimized and the optimum working parameters are determined and stabilized. The application of the technology, algorithms and programs, which are developed in this work has ensured the stability and efficiency of operation of the AMC PARSEC. It has allowed to receive homogeneous high-precision values of coordinates and diameters for the images of two millions stars of northern hemisphere less than for seven years.
   Keywords: methods and means of the measurements, data verifications, catalogues.

Сергеева Т. П. Оптимизация измерений астронегативов при создании больших астрометрических каталогов. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.11.19 - Астрономические инструменты, приборы и комплексы. - Главная астрономическая обсерватория НАН Украины, Киев, 1999.

   Диссертация посвящена разработке оптимальной технологии процесса измерений астронегативов на автоматическом измерительном комплексе (АИК) ПАРСЕК при создании высокоточных каталогов положений миллионов звезд. На основании анализа мирового опыта применения автоматических измерительных машин в астрометрических исследованиях и изучения особенностей функционирования АИК ПАРСЕК при выполнении астрометрических программ сформулированы принципы построения информационной технологии автоматических измерений астронегативов, позволяющие оптимизировать процесс создания больших астрометрических каталогов, и требования к основным этапам информационного технологического процесса. В соответствии с этими принципами и требованиями разработан и реализован при измерении пластинок программы ФОН информационный технологический процесс автоматических измерений астронегативов (ИНТАВИЗА) и соответствующие методы, средства, алгоритмы и программы.
   В результате проведенных исследований комплексов ПАРСЕК разработаны средства, алгоритмы и программы, позволяющие свести к минимуму короткопериодические уклонения интерполяторов и степень влияния инструментального уравнения блеска, полностью устранить спорадические отскоки отсчетов системы координат с амплитудой от 8 до 72 микрон.
   Для обеспечения максимальной точности определения звездных величин при постановке массовых автоматических измерений астронегативов разработан и внедрен метод учета неоднородности фона пластинки, сочетающий в себе возможность получения отсчетов фона в реальном режиме времени одновременно с измерением изображения и достаточно высокую точность. При этом исключаются локальные неоднородности плотности почернения вуали пластинки, возникающие из-за дефектов эмульсии, присутствия близких изображений и т.п. Это не только повышает точность фотометрии, но и позволяет проводить измерения всех изображений в идентичных условиях, обеспечивая тем самым однородность получаемых результатов. Эффективность применения этого метода подтвердилась итогами измерений пластинок программы ФОН, для которой удалось достигнуть погрешности фотометрии по всему каталогу около 0.15m, т.е. меньше ошибок лучших обзорных каталогов (GSC, USNO-A, PPM), созданных на основе астрофотографии.
   Для повышения эффективности процесса измерений, обеспечения непрерывности и устойчивости автоматического режима измерений астронегативов разработаны и применены алгоритмы и программы контроля и диагностики функционирования аппаратуры комплексов ПАРСЕК, а также внедрены методы и регламент проведения метрологических и профилактических работ. Это позволило достигнуть стабильного уровня метрологических характеристик на всем периоде измерений пластинок программы ФОН: с.к.о. измерений координат – 0.7 мкм, с.к.о. определения эффективных диаметров – 0.3 ÷  1.5 мкм.
   На основании проведенных исследований определены оптимальные значения рабочих параметров АИК ПАРСЕК, которые влияют на точность и однородность получаемых результатов. С целью обеспечения тождественности настройки АИК ПАРСЕК разработан алгоритм и программы автоматической калибровки, а оптимальные значения рабочих параметров зафиксированы в поле параметров комплекса управляющих программ.
   На основе анализа возможных источников искажения или потери информации разработана и реализована двухуровневая система защиты данных, обеспечившая сохранность информации на всех этапах информационного технологического процесса. Система построена на основе использования структуры шестнадцатеричных файлов данных операционной системы управляющей микро-ЭВМ. При этом вся информация об измеряемом изображении заключена в логической записи фиксированной длины и структуры, контрольная сумма которой формируется и проверяется в процедурах преобразования и передачи данных.
   Для осуществления контроля непосредственно при измерении пластинки, исключения прерывания процесса измерений или потери точности и достоверности получаемых результатов, создана система анализа нестандартных ситуаций (САНС), которая позволяет не останавливая процесса измерений выявлять такие ситуации и, по возможности, устранять их последствия. Для ее построения были изучены, рассчитаны, исходя из особенностей пластинок программы ФОН, и зафиксированы в разработанном программном обеспечении предельные значения следующих параметров АИК ПАРСЕК: допустимые вариации отсчетов счетчиков координат, минимально и максимально допустимые значения координат и эффективных диаметров изображения, допустимые вариации фона в окрестности звезды и др.
   По результатам проведенных исследований и моделирования работы системы позиционирования разработаны алгоритмы и программы оптимизации управления устройством позиционирования, позволившие повысить быстродействие двух комплексов ПАРСЕК более чем в два раза.
   Разработка принципов информационной технологии автоматических измерений астронегативов, реализация их в виде методов, алгоритмов и программ при измерениях пластинок программы ФОН позволили обеспечить неизменность метрологических характеристик измерительного комплекса, высокую точность результатов, достоверность и однородность получаемой информации и максимальную производительность измерений, что подтверждается характеристиками полученного в результате работы коллектива сотрудников каталога двух миллионов звезд северного неба с точностью положений - 0."2, собственных движений - 0.004"/год, звездных величин - 0.16m.
   Ключевые слова: методы и средства измерений, верификация данных, каталоги.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Оптимізація вимірювань астронегативів при створенні великих астрометричних каталогів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net