Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Свобода договору в цивільному праві України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Свобода договору в цивільному праві України

Анотації 

Луць А. В. Свобода договору в цивільному праві України. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. — Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2001.

   Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, першим в Україні комплексним теоретичним дослідженням договірної свободи суб'єктів цивільних правовідносин, починаючи з моменту вирішення ними питання про вступ у договірні відносини і вибору контрагента (сторони) за договором і завершуючи питанням про покладення відповідальності за порушення зобов'язань. На основі аналізу літературних джерел, норм чинного цивільного законодавства і порівняння їх з положеннями проекту нового Цивільного кодексу України в редакції від 25 серпня 1996 р. у дисертації розкриваються такі аспекти свободи договору: а) вільний вияв волі особи на вступ у договірні відносини; б) свобода вибору контрагента за договором; в) свобода вибору сторонами форми договору; г) свобода визначення змісту договору; д) право сторін укладати як договори, передбачені законом, так і договори, які законом не передбачені, але йому не суперечать; е) право сторін за своєю угодою змінювати, розривати або продовжувати дію укладеного ними договору; є) можливість визначати способи забезпечення зобов'язань; ж) право встановлювати форми (міри) відповідальності за порушення договірних зобов'язань та деякі інші.
   Результатом такого дослідження стало формулювання ряду нових наукових висновків і пропозицій щодо удосконалення чинного цивільного законодавства, зокрема щодо внесення конкретних змін або доповнень до проекту нового Цивільного кодексу України в питаннях договірного права.
   Ключові слова: угода (правочин), договір, свобода договору, зобов'язання, цивільно-правова відповідальність.

Луць А.В. Свободадоговорав гражданскомправе УкраиньІ. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 — гражданское право й гражданский процесе; семейное право; международное частное право. — Львовский национальньїй университет имени Йвана Франко. — Львов, 2001.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию вопросов договорной свободи субьектов гражданских правоотношений в условиях перехода к рьшочной зкономике. На основе сравнения норм действующего гражданского законодательства й соответствующих положений проекта нового Гражданского кодекса УкраиньІ в редакции от 25 августа 1996 г. в работе анализируются следующие основние аспекти свобода договора в гражданском праве: а) договор как акт свободного волеизьявления сторон; б) свобода внбора контрагента по договору; в) свобода избрания сторонами форми гражданско-правового договора; г) свобода определения содержания (условий) договора; д) право заключения как договоров, предусмотренньїх законом, так й договоров, законом не предусмотренньїх, но й ему не противоречащих; е) право на изменение, расторжение или продление (пролонгацию) договора; е') свобода избрания способов (видов) обеспечения договора; ж) право на установление в договоре исследовании указанньїх направлений договорной свободьі, вместе с тем, отмечаются й предельї свободного усмотрения сторон, определяемнх действующими нормативно-правовнми актам, обнчаями делового оборога, а также принципами добросовестности, разумности й справедливости.
   Помимо изложения ряда нових теоретических внводов, диссертация содержит конкретньїе рекомендации по совершенствованию действующего гражданского законодательства й, в частности, по изменению или дополнению отдельньїх положений проекта нового Гражданского кодекса Украинн, касающихся договорного права.
   Ключевьіе слова: сделка, договор, свобода договора, обязательство, гражданско-правовая ответственность.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Свобода договору в цивільному праві України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net