Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Раціональне та позараціональне в праві (на матеріалах законотворчості)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Раціональне та позараціональне в праві (на матеріалах законотворчості)

Анотації 

Лихолат І.П. Раціональне та позараціональне в праві (на матеріалах законотворчості). - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.12 – філософія права. – Національна академія внутрішніх справ України. - Київ, 2001.

   Дисертація присвячена філософсько-правовій проблемі раціональності права. Прикладні аспекти розглянуто на матеріалах законотворчого процесу. Запропоноване визначення раціональності, нераціональності та ірраціональності в праві. Обгрунтовується положення про те, що в праві поряд із раціональними присутні позараціональні елементи. Досліджено механізми їхньої дії в праві, співвідношення й особливості.
   Результати дії принципу раціональності в законотворчості на прикладі окремих його процедур показали, що жодний принцип раціональності не може бути дотриманий у ньому повною мірою. Робиться висновок, що в законі позараціональне закладено вже в самому його визначенні, оскільки предмет його регулювання визначається через аксіологічне поняття "найбільш важливі суспільні відносини", що привносить у їхнє розуміння суб'єктивні характеристики.
   Запропоновано ряд висновків, що стосуються шляхів раціоналізації законотворчого (законодавчого) процесу і законодавства.
   Ключові слова: раціональне в праві, позараціональне, нераціональне в праві, ірраціональне в праві, законотворчість, закон.

Лихолат И.П. Рациональное и внерациональное в праве (на материалах законотворчества). - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – философия права. – Национальная академия внутренних дел Украины. - Киев, 2001

   Диссертация посвящена философско-правовой проблеме рациональности права - ее границам, особенностям, составляющим элементам. В работе также рассмотрены прикладные аспекты рациональности и внерациональности в праве на примере материалов законотворческого процесса.
   Рациональность, нерациональность и иррациональность представлены как неотъемлемые характеристики права. В то же время обращается внимание на преимущественно рациональную природу права, что обусловлено его практической ориентацией, нормативной структурой, назначением в качестве регулятора общественных отношений, целями.
   Рационализм рассматривается как атрибут правового познания и деятельности, однако он имеет свои границы, поскольку в праве действуют процессы и процедуры, включающие наряду с рациональным также внерациональное.
   В диссертации проведено исследование понятия внерационального в праве, существование которого обусловлено факторами как субъективного, так и объективного характера. Наличие внерациональных элементов в праве является необходимым, закономерным и непреодолимым. Факт их присутствия и последствия функционирования далеко не всегда должны оцениваться негативно.
   Проанализирован механизм действия рационального и внерационального в праве, который соответствует общефилософским принципам и критериям рациональности. Поскольку право является социальным феноменом, проблема рациональности относительно него рассматривается в онтологическом, гносеологическом, аксиологическом, антропологическом и праксиологическом аспектах; на познавательном и на деятельностном уровнях.
   Дано определение рациональности в правовом познании и правовой деятельности. Рациональное в правовом познании составляют гносеологические и психологические феномены, подлежащие теоретическому и логическому усвоению. Оно является продуктом работы разума, выражается в понятийно-дискурсивных формах, отвечающих требованиям непротиворечивости, общезначимости, логичности. Деятельность в праве рациональна, если она удовлетворяет таким критериям, как управление, контроль, проверка, общезначимость.
   В структуре внерационального в праве выделяются нерациональное и иррациональное. Отмечается, что нерациональное в праве представлено комплексом разнообразных психологических и гносеологических феноменов; фрагментами действительности, интеллектуально не познанными, алогичными, но которые по мере усовершенствования знаний становятся познаваемыми; незапланированными (побочными) или непредусмотренными результатами деятельности; действием сферы предсознательного. Иррациональное в праве – это незапланированные или непредусмотренные результаты деятельности, не поддающиеся познанию даже по мере усовершенствования знания и связанные с действием случайностей в системе права; бессознательное в человеческой психике, противостоящее сознанию; сторона реальности, противопоставляемая рациональным формам освоения мира.
   Законотворчество в качестве объекта исследования проблемы рациональности представлено в широком смысле как социальный процесс (в противоположность узкому пониманию законотворчества как исключительно юридического процесса).
   Указано, что законотворчество является ярким примером творческого процесса, на материале которого можно проследить не только рациональные, но и внерациональные элементы. Результаты действия принципа рациональности в законотворчестве на примере отдельных его процедур показали, что ни один принцип рациональности не может быть соблюден в полной мере: в нем всегда присутствуют нерациональные и иррациональные элементы.
   Мотивируется положение о том, что присутствие внерационального в законотворчестве детерминировано познавательными, психическими и деятельностными особенностями субъекта законотворчества, а также спецификой предмета творчества.
   Отмечается, что внерациональные элементы имеют место также и в законе. Они присутствуют уже в самом определении закона, поскольку предмет его регулирования определяется с помощью аксиологического понятия “наиболее важные общественные отношения”. Поэтому при наполнении конкретным содержанием понятия закона большое значение приобретают субъективные характеристики, в частности интересы, потребности, мотивы, представление общества и непосредственно субъектов законотворческой деятельности о важности общественных отношений.
   Соискателем предложен ряд выводов, касающихся путей рационализации законотворческого процесса и законодательства.
   Ключевые слова: рациональное в праве, внерациональное, нерациональное в праве, иррациональное в праве, законотворчество, закон.

Likholat Irene. Rational and extrarational in law exemplified on legislation. – Manuscript.

The thesis for obtaining a candidate’s of law degree in the field 12.00.12. – philosophy of law. – The National Academy for Internal Affairs of Ukraine. – Kiev, 2001.

   The thesis are devoted to philosophical legal problem of rationality in law. Applied aspects are considered on the basis of legislation process. The definitions of rationality, nonrationality and irrationality in law are presented. The provision of coexistence of rational and extrarational elements in law is well grounded. The elements correspondingly are divided into nonrational and irrational ones.
   The results of the principle of rationality operation in legislation as exemplified on its separate procedures prove that not any principle of rationality can be observed to its full extent. The author has arrived at a conclusion that extrarational is founded in a law in its definition itself as the subject of its regulation is determined by means of axiological notion “the most important social relations”. It adds some subjective estimation to its understanding.
   Some conclusions concerning the ways of rationalization of legislative process and legislature are proposed.
   Key words: rational in law, extrarational, nonrational in law, irrational in law, legislation, a law.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Раціональне та позараціональне в праві (на матеріалах законотворчості)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net