Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Дозвільне провадження в адміністративному процесі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Дозвільне провадження в адміністративному процесі

Анотації 

Лихачов С.В. Дозвільне провадження в адміністративному процесі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2001.

   Дисертацію присвячено аналізу теоретико-методологічних засад, нормативних основ та проблем практичного здійснення дозвільного провадження. Досліджуються сутність, особливості і структура адміністративного процесу, поняття, предмет і завдання дозвільного провадження, система його правового регулювання. Дається характеристика змісту та процедур дозвільного провадження. Аналізуються правовий статус його суб’єктів та порядок здійснення окремих видів – реєстраційно-ліцензійного та установчо-дозвільного провадження, а також засоби забезпечення виконання загальнообов’язкових правил дозвільного провадження, зокрема, адміністративна відповідальність за проступки в цій сфері. Визначаються напрямки удосконалення дозвільного провадження, сформульовано пропозиції щодо внесення змін та доповнень до ряду нормативно-правових актів України.
   Ключові слова: адміністративний процес, дозвільне провадження, дозвіл, ліцензія, правове регулювання, процедура, реєстрація, ліцензування, порушення, адміністративна відповідальність.

Лихачев С.В. Разрешительное производство в административном процессе. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2001.

   Диссертация посвящена анализу теоретико-методологических и нормативно-правовых основ, а также проблем практического осуществления разрешительного производства. Исследуются сущность, особенности и структура административного процесса, понятие, предмет и задачи разрешительного производства, система его правового регулирования. Административный процесс определяется как урегулированная административно-процессуальными нормами деятельность органов исполнительной власти (должностных лиц), содержание которой состоит в рассмотрении и разрешении индивидуальных административных дел, возникающих в сфере государственного управления. Административный процесс образует совокупность административных производств, в каждом из которых разрешаются индивидуальные административные дела, связанные общностью предмета.
   Под разрешительным производством в диссертации понимается особый вид административного производства, совокупность действий, урегулированных административно-процессуальными нормами, обеспечивающими определенный порядок реализации разрешительной политики. Нормы права, регулирующие порядок осуществления разрешительного производства, образуют определенный правовой институт, поскольку они объединены единим предметом регулирования, имеют единую цель – закрепить порядок функционирования объектов регистрационно-разрешительной системы, то есть установить определенные общеобязательные правила ее осуществления.
   В работе дается характеристика содержания и процедур разрешительного производства, анализируются правовой статус его субъектов и порядок осуществления отдельных видов – регистрационно-лицензионного и учредительно-разрешительного производства, а также средства обеспечения выполнения общеобязательных правил разрешительного производства, в частности, административная ответственность за проступки в этой сфере.
   Субъектом разрешительного производства признается определенное структурно очерченное сообщество людей и его представители, имеющие государственно-властные полномочия в сфере разрешительного производства. Выделяя особенности административно-правовых отношений в разрешительной сфере, диссертант подчеркивает, что возникают они, как правило, по инициативе заявителя – физического или юридического лица, ходатайствующего о предоставлении ему дополнительных правомочностей.
   Главным направлением развития правовых основ разрешительного производства, по мнению, соискателя, должна стать разработка в рамках проведения реформы административного права Кодекса административных процедур, в котором указанному производству должна быть посвящена отдельная структурная часть (раздел, глава). В этом нормативном акте необходимо урегулировать все общие вопросы разрешительного производства – его предмет, задачи, принципы, правовой статус участников, процедуры и т.п.
   Среди направлений совершенствования разрешительного производства в диссертации рассматриваются также возможности улучшения средств его обеспечения, в частности, регулирования административной ответственности за правонарушения в этой сфере. Требуют урегулирования, в первую очередь, общие вопросы административной ответственности юридических лиц, а также ответственность субъектов разрешительного производства за ненадлежащее его осуществление. Для улучшения разрешительной деятельности органов внутренних дел необходимо сократить ее ведомственное правовое регулирование, для чего следует принять Закон Украины “Об оружии”.
   Ключевые слова: административный процесс, разрешительное производство, разрешение, лицензия, правовое регулирования, процедура, регистрация, лицензирование, нарушение, административная ответственность.

Likhachov S.V. Permitting execution in administrative process. – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by specialty 12.00.07 – theory of management; administrative law and process; financial law. – National University of Internal Affairs, Ukraine, Kharkiv, 2001.

   Thesis is devoted to the analysis of theoretical, methodological and normative principles, the problems of practical realization of permitting execution. Peculiarities, substance and the structure of administrative process, definition and tasks of permitting execution, the system of its legal regulation are studied in this work. Characteristics of the contest and procedures of permitting execution are given in the work. Legal status of its subjects and the order of separate kinds’ realization – registering-licensing and establishing-permitting execution and also methods of guaranteeing of fulfillment of common obligatory rules of permitting execution, namely administrative responsibility for misdemeanors in this field are analyzed. Ways of perfection of the permitting execution are determined. Propositions connected with changes and additions to some normative and legal bills in Ukraine are formulated.
   Key words: administrative process, permitting execution, permission, license, legal regulation, procedure, registration, licensing, violations, administrative responsibility.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Дозвільне провадження в адміністративному процесі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net