Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Фізика. Астрономія arrow Багатофотонна іонізація атомів лужноземельних елементів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Багатофотонна іонізація атомів лужноземельних елементів

Анотації 

Суран В.В. Багатофотонна іонізація атомів лужноземельних елементів.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико- математичних наук за спеціальністю 01.04.05 - оптика, лазерна фізика.- Інститут фізики НАН України, Київ, 1999.

   Дисертацію присвячено вивченню закономірностей та особливостей утворення одно- та двозарядних іонів при багатофотонній іонізації атомів лужноземельних елементів у видимій (w=14800 -19000 см-1) та інфрачервоній (w=9390-9500 см-1) областях спектра. В дисертації розроблені нові напрямки досліджень: 1) дослідження процесу утворення дво- та багатозарядних іонів при нелінійній іонізації атомів в полі лазерного випромінювання; 2) дослідженння процесу утворення однозарядних іонів при багатофотонній іонізацаї атомів, які мають складний спектр; 3) вимірювання ефективних перерізів багатофотонної іонізації однозарядних іонів. Аналіз сукупності отриманих результатів однозначно доказує, що у видимій області спектра, в основному, реалізується каскадний механізм, а в інфрачервоній області реалізується двоелектронний механізм утворення двозарядних іонів. Визначено ефективні перерізи багатофотонної іонізації іонів Sr+ та Ba+. Виявлено "вікно прозорості" при трифотонній іонізації атомів Sr та ефект гіперкомбінаційного розсіювання світла.
   Ключові слова: багатофотонна іонізація, багатофотонне збудження, лужноземельні елементи, однозарядні іони, двозарядні іони.

Суран В.В. Многофотонная ионизация атомов щелочноземельных елементов.- Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико- математических наук по специальности 01.04.05 - оптика, лазерная физика. Институт физики НАН Украины, Киев, 1999.

   Диссертация посвящена исследованию закономерностей и особенностей образования одно- и двухзарядных ионов при многофотонной ионизации атомов щелочноземельных елементов в видимой (w=14800-19000 см-1) и инфракрасной (9390-9500 см-1) областях спектра. В диссертации разработаны новые направления исследований: 1) исследование процесса образования двух- и многозарядных ионов при нелинейной ионизации атомов в поле лазерного излучения: 2) исследование процесса образования однозарядных ионов при многофотонной ионизации атомов, которые имеют сложный спектр: 3) измерение эффективных сечений многофотонной ионизации однозарядных ионов.
   Проведены детальные исследования зависимостей процесса образования двухзарядных ионов при многофотонной ионизации атомов кальция, стронция и бария от частоты, поляризации и интенсивности лазерного излучения в видимой и инфракрасной областях спектра. Анализ совокупности полученных результатов однозначно доказывает, что в видимой области спектра, в основном, реализуется каскадный механизм, а в инфракрасной области спектра реализуется двухэлектронный механизм образования двухзарядных ионов.
   При многофотонной ионизации атомов Са, Sr и Ва в диапазоне частот 15000 -19000 см-1 обнаружено большую эффективность и селективность образования однозарядных ионов в первых возбужденных nd 2D3/2;5/2 и np 2P1/2;3/2 состояниях.
   Определены еффективные сечения четырех- и пятифотонной ионизации ионов Ва+ и пятифотонной ионизации ионов Sr+ в области частот w=18780-18920 см-1. Для одинаковых степеней нелинейности величины сечений для этих ионов одинаковые. По порядку величины они совпадают с величинами эффективных сечений многофотонной ионизации атомов.
   В диапазоне частот w=14800 -18700 см-1 проведены исследования зависимости процесса многофотонной ионизации атомов магния, кальция, стронция и бария (w=14800 - 20900 см-1) от частоты лазерного излучения при линейной и циркулярной поляризации. Обнаружено, что:
   - в окресности частоты w=17100 см-1 наблюдается "окно прозрачности" процесса трёхфотонной ионизации атомов Sr, которое проявляется при линейной и циркулярной поляризации лазерного излучения. Этот эффект обусловлен процессом трёхфотонного возбуждения автоионизационного состояния (АИС) в случае, когда параметр Фано q~ 0.
   - имеет место эффект гиперкомбинационного рассеяния света, который приводит к образованию атомов Ва в возбужденных состояниях;
   - вероятность двухфотонного возбуждения триплетных одноелектронных и двухэлектронных (синглетных и триплетных) связанных уровней сравнима с вероятностю двухфотонного возбуждения синглетных одноэлектронных связанных состояний. Вероятность трехфотонного возбуждения триплетных одноелектронных ридберговських состояний (РС) для атомов Са и Sr существенно меньше, чем вероятность трехфотонного возбуждения синглетных одноелектронных РС;
   - только в атомах Sr вероятность трехфотонного возбуждения некоторых АИС имеет большие величины, а вероятность трехфотонного возбуждения АИС для атомов Са, Ва и некоторых АИС для атомов Sr имеет малую величину.
   В диапазоне частот w=9390 -9500см-1 проведены исследования зависимости процесса многофотонной ионизации атомов кальция, стронция и бария от частоты линейно-поляризованного лазерного излучения. Обнаружено большую вероятность четырехфотонного возбуждения синглетного двухэлектронного связанного 5d6d 1D2 состояния в атомах Ва и аномально малую вероятность пятифотонного возбуждения синглетних, а также четыре- и пятифотонного возбждения триплетных одноэлектронных связанных состояний в атомах Са.
   Обнаружено зависимость вероятности возбуждения различных связанных состояний от числа поглощенных квантов К. С найбольшей эффективностю проявляется процесс двухфотонного возбуждения связанных состояний синглетных и триплетных (одно- и двухэлектронных). С возрастанием числа К эффективность проявления возбуждения связанных состояний, как правило, уменьшается.
   Ключевые слова: многофотонная ионизация, многофотонное возбуждение, щелочноземельные элементы, однозарядные ионы, двухзарядные ионы.

Suran V.V. Multiphoton ionization of alkaline-earth atoms.- Manuscript.

Thesis for a doctor's degree by speciality 01.04.05 - optics, laser physics. -Institute of Physics of National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, 1999.

   The dissertation is devoted to study of conformities to natural laws, peculiarities of singly- and doubly-charged ions formation during multiphoton ionization of alkaline-earth atoms in visible (14800 -19000 cm-1) and infrared (9390-9500 cm-1) spectral range. New directions of investigations, such as: 1) investigation of doubly- and multi-charged ions formation at nonlinear ionisation of atoms in the field of laser radiation; 2) investigation of the process of singly-charged ions formation during multiphoton ionization of atoms with complex spectrum; 3) the measurement of effective cross-sections of multiphoton ionization of singly-charged ions are worked out. The analysis of obtained results unambiguously prove the realization of step-wise mechanism in visible spectral range, and in infrared range - the realization of direct two-electron mechanism. Effective cross-sections of multiphoton ionization of Sr+ and Ba+ are defined. The "trasparency window" at three-photon ionization of Sr atoms and the effect of Hyper-Raman scattering of light are found out.
   Key words: multiphoton ionization, multiphoton excitation, alkaline-earth atoms, singly-charged ions, doubly-charged ions.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Багатофотонна іонізація атомів лужноземельних елементів

 
Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net