Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Проблеми профілактики адміністративних правопорушень на транспорті
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Проблеми профілактики адміністративних правопорушень на транспорті

Анотації 

Мілашевич А.В. Проблеми профілактики адміністративних правопорушень на транспорті. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Академія Державної податкової служби України, Ірпінь, 2001.

   Дисертація присвячена теоретичним і практичним питанням, пов’язаним із висвітленням та розв’язанням проблем профілактики адміністративних правопорушень на транспорті. Досліджується сутність профілактики та особливості її правової природи, значення профілактики у забезпеченні суспільних відносин в Україні. Дається визначення та обумовлюється необхідність здійснення профілактичної діяльності. Аналізуються властивості профілактики адміністративних правопорушень, визначаються основні напрямки впровадження профілактичної діяльності на транспорті та робиться її розмежування з іншими видами правоохоронної діяльності.
   Визначається коло органів профілактики, їх компетенція, дається аналіз щодо співвідношення їх правових статусів. Визначаються шляхи вдосконалення профілактики адміністративних правопорушень на транспорті, робляться висновки та вносяться конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного транспортного законодавства України та законодавства України про адміністративні правопорушення.
   Ключові слова: адміністративне правопорушення, профілактика, транспорт, взаємодія, орган.

Милашевич А.В. Проблемы профилактики административных правонарушений на транспорте. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Академия Государственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2001.

   Диссертация посвящена теоретическим и практическим проблемам профилактики административных правонарушений на транспорте.
   Исследуются и анализируются вопросы, связанные с уяснением сущности профилактики правонарушений, ее значение для обеспечения эффективности защиты общественных отношений от противоправных посягательств.
   Соискатель отмечает, что профилактика, отличаясь от предупреждения правонарушений, является самостоятельным видом правоохранительной деятельности, способным качественно и своевременно реагировать на правонарушения. В работе детально освещается профилактика административных правонарушений, которая, благодаря своему универсальному характеру способна нейтрализовать противоправное воздействие со стороны административных правонарушений и обеспечить неизменность качества общественных отношений. В диссертации анализируются особые свойства административных правонарушений, механизм их урегулирования и природа самих общественных отношений, в которых они совершаются, - все это дает возможность охватить профилактической деятельностью как административные, так и иные виды правонарушений.
   Особое внимание уделяется определению основных направлений профилактики административных правонарушений на транспорте, обосновывается необходимость их комплексного применения.
   В диссертации дана характеристика транспорта, как специфической отрасли материального производства, для которого необходим особый подход в профилактике административных правонарушений.
   Основное внимание в работе уделено анализу органов профилактики административных правонарушений на транспорте и определению их компетенции в данной сфере. С этой целью соискатель раскрывает сущность форм и методов профилактической деятельности, а также определяет ее место в системе правоохранительной деятельности, приводит размежевание профилактики с иными видами правоохранительной деятельности.
   Особо подчеркивается необходимость взаимодействия органов профилактики, раскрывается ее содержание и проводится анализ тех факторов, которые объективно влияют на это содержание. Отмечается, что разрешение проблемы взаимодействия предусматривает, с одной стороны, необходимость урегулирования компетенции органов профилактики, а, с другой стороны, обеспечение целостности транспорта, как единой системы взаимосвязанных и взаимодействующих элементов.
   В диссертации определены основные проблемы профилактики административных правонарушений на транспорте, которые соискатель видит: в обеспечении нормального функционирования транспортных правоотношений; определении компетенции органов, которые осуществляют профилактику административных правонарушений на транспорте; а также в совершенствовании форм и методов профилактической деятельности.
   Ключевые слова: административное правонарушение, профилактика, транспорт, взаимодействие, орган.

Milashevich A.V. Problems of prevention of administrative delinquencies at transport. - Manuscript.

Dissertation for the Candidate Degree of Law, speciality 12.00.07 - Theory of management; administrative law and process; financial law. – State Academy of taxes’ service Ukraine, Irpin, 2001.

   This dissertation is devoted to theoretical and practical issues deal with elucidation and settlement of preventive problems of administrative delinquencies at transport. The research examines the essence of prevention and peculiarities of its law nature, significance of preventive measures in ensuring of social relations in Ukraine. It is given a definition and necessity of carrying out preventive activity is preconditioned. It is analysed the features of prevention of administrative delinquencies. The research identifies main directions of implementation of preventive activity at transport and it is made its delimitation in relation to other kinds of law-enforcement activity.
   It is identified a list of bodies of preventive activity, their competence. The research analyses the correlation of their law status. It is determined the ways of improvement of preventive measures of administrative delinquencies at transport. The conclusions are made, and it is put forward concrete proposals on improvement of the current transport legislation of Ukraine and legislation of Ukraine on administrative delinquencies.
   Key words: administrative delinquencies, prevention, transport, cooperation, body.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Проблеми профілактики адміністративних правопорушень на транспорті

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net