Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Міжнародно-правові проблеми створення єдиного митного простору в арабському регіоні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Міжнародно-правові проблеми створення єдиного митного простору в арабському регіоні

Анотації 

Мохамед Абдулла Хассан Яхлеф. Міжнародно-правові проблеми створення єдиного митного простору в арабському регіоні. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право. - Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2001.

   Дисертаційна робота присвячена дослідженню міжнародно-правових питань створення та діяльності Арабського спільного ринку.
   Основну увагу приділено розгляду особливостей розвитку митних систем окремих арабських країн; аналізу існуючих в арабському регіоні різноманітних форм регіональної і субрегіональної економічної інтеграції, перш за все з точки зору митно-правових аспектів їх діяльності; виявленню специфіки тенденцій, властивих арабським інтеграційним процесам на сучасному етапі розвитку.
   Аналізуючи основи, принципи діяльності і характерні риси існуючих в світі різних форм економічної інтеграції держав, автором виявляються всі можливі елементи, що можуть становити інтерес для подальшого розвитку процесу інтеграції та створення єдиного митного простору в арабському регіоні.
   Ключові слова: економічна інтеграція, митне співробітництво, система преференційних тарифів, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, повноцінне інтеграційне співробітництво (економічний союз), система митного регулювання, митний бар'єр, інститут вільних економічних зон і зон вільного підприємництва.

Mohammad Abdalla Hasan Yakhlif. International law problems of the common customs area creation in the arab region. - Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of legal Sciences (Ph.D.in Law), specialized field 12.00.11 - International law. - The Institute of International Relations of Kyiv National University of Taras Shevchenko, Kyiv, 2001.

   The dissertation is devoted to the research of practical international law issues of the Arab common market creation and activity.
   Aim and task are to study the original development of customs systems in different arab states; to analyze the existing forms of arab regional and subregional economic integration, mainly from of view of the customs law aspects of their activity; to define the peculiar tendencies typical to the contemporary arab integration processes.
   The research is made in a comparative analysis of economic integration in arab region (Arab common market), Latin America (Mercosur), North America (NAFTA), European continent (European Union) and the CIS (5 Independent States Customs Union). The main topic is introduced in historical development and comparative aspects.
   Key words: economic integration, customs cooperation, system of preferential tariffs, free trade zone, customs union, common market, full integration cooperation (economic union), system of customs regulation, customs barriers, institute of free economic zones and zones of free entrepreneurship.

Мохамед Абдулла Хассан Яхлеф. Международно-правовые проблемы создания единого таможенного пространства в арабском регионе. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности - 12.00.11 - международное право. - Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Киев, 2001.

   Диссертационная работа посвящена исследованию международно-правовых вопросов создания и деятельности Арабского общего рынка.
   Основное внимание уделено рассмотрению особенностей развития таможенных систем отдельных арабских государств; анализу существующих в арабском регионе различных форм региональной и субрегиональной экономической интеграции, прежде всего с точки зрения таможенно-правовых аспектов их деятельности; выявлению специфики тенденций, присущих арабским интеграционным процессам на современном этапе развития.
   Детально анализируется значение международного права в регулировании таможенного сотрудничества государств арабского региона, а также исследуется роль международных организаций в налаживании эффективного экономического и таможенного сотрудничества в регионе и проводится анализ экономических соглашений арабских стран, заключенных ими в рамках данных организаций.
   В диссертации уделяется особое внимание деятельности такой региональной организации, как Лига арабских государств, а также арабских организаций субрегионального характера - Совета сотрудничества стран Персидского залива и Союза Арабского Магриба. Выбор автора в данном отношении определялся значительным вниманием этих организаций к вопросам регулирования таможенных отношений своих государств-членов.
   Как показывает изучение ЛАГ и ее специализированных учреждений, именно в ее рамках нашла свою реализацию идея всеобщего арабского единства, получившая свое практическое закрепление в создании Арабской зоны свободной торговли. На основе анализируемого правового и фактического материала автором делается вывод о том, что Арабская зона свободной торговли (АЗСТ), представляющая собой первый этап на пути создания в будущем единого таможенного пространства в регионе (Арабского общего рынка), является примером своеобразной модели экономической интеграции государств и, в то же время, специфической региональной системой таможенного регулирования. Избранная арабскими государствами модель правового регулирования их таможенного сотрудничества имеет немало общих черт, прежде всего, с подобными формированиями, созданными развивающимися странами в регионе Латинской Америки. Одновременно, ориентация большинства арабских стран на рыночный путь развития и установление ими эффективных координационных отношений со странами Западной Европы и США существенным образом повлияли на формирование в рамках АЗСТ механизма регулирования таможенного сотрудничества, во многом аналогичного функционирующим механизмам в рамках НАФТА, СНГ и ЕС.
   В работе автором изложены теоретические выводы, рекомендации, а также выявлены все возможные элементы, которые могут представлять интерес для дальнейшего развития процесса интеграции и создания единого таможенного пространства в арабском регионе.
   Ключевые слова: экономическая интеграция, таможенное сотрудничество, система преференциальных тарифов, зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, полноценное интеграционное сотрудничество (экономический союз), система таможенного регулирования, таможенный барьер, институт свободных экономических зон и зон свободного предпринимательства.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Міжнародно-правові проблеми створення єдиного митного простору в арабському регіоні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net