Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Виникнення, розвиток та функціонування парламенту Канади (1647 – 1982 рр.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Виникнення, розвиток та функціонування парламенту Канади (1647 – 1982 рр.)

Анотації 

Марисюк К.Б. Виникнення, розвиток та функціонування парламенту Канади (1647 – 1982 рр.). – Рукопис.

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2001.

   У дисертації досліджується проблема виникнення, розвитку та функціонування канадського парламенту у період 1647 – 1982 років. Значна увага приділена історії становлення інституту парламентаризму на території нинішньої Канади. Проаналізовано етапи розвитку представницьких інституцій, окреслено функції палат парламенту, дано характеристику правового статусу основних посадових осіб та комісій парламенту Канади.
   Зроблено висновок про історизм розвитку інституту парламентаризму в Канаді та дано науково обгрунтовані рекомендації щодо використання досвіду функціонування канадського парламенту в Україні.
   Ключові слова: Канада, парламент, закон, Палата громад, Сенат.

Марисюк К.Б. Возникновение, развитие и функционирование парламента Канады (1647 – 1982 гг.). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01. – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Национальная юридическая академия имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2001.

   В диссертации исследуется проблема возникновения, развития и функционирования канадского парламента в период 1647 – 1982 годов. Значительное внимание уделено истории становления института парламентаризма на территории современной Канады.
   Особое внимание уделено времени становления и развития первых прототипов парламента на территории нынешней Канады. Установлено, что первыми прототипами нынешнего парламента Канады могут служить Управленческий и надзорный совет (1647-48 гг.), а также Суверенный совет (1648-66 гг.), которые хоть и не были наделены полным перечнем признаков, характерных парламентам нашего времени, фактически их обязанности.
   Дано тщательную характеристику этапам развития парламентаризма в Канаде, очерчено их особенности и значение.
   Проведено анализ основных причин возникновения сначала отдельных, а затем и единого федерального представительского органа в Канаде.
   Детально очерчено функции палат парламента, дано характеристику правового статуса основных должностных лиц и комиссий парламента Канады.
   Сделано вывод об историзме развития института парламентаризма в Канаде, а также дано научно обоснованные рекомендации относительно использования опыта функционирования канадского парламента в Украине.
   Ключевые слова: Канада, парламент, закон, Палата общин, Сенат.

Marysyuk K. Establishment, development and functioning of the Parliament of Canada (1647 – 1982). – Manuscript.

Dissertation for the academic degree of the Candidate of Legal Sciences in the speciality 12.00.01 – Theory and History of State and Law; History of Political and Legal Theories. – National Law Academy named after Yaroslav Mudriy, Kharkiv, 2001.

   Dissertation investigates the problem of the establishment, development and functioning of the Canadian Parliament in the period from 1647 to 1982. Considerable attention is paid to the history of the making of the institute of parliamentarism on the territory of present day of Canada. Dissertation provides analysis of the stages of development of representative institutions, outlines functions of the houses of the Parliament, characterizes legal status of major officers and commissions of the Parliament of Canada.
   The conclusion is made on the historism of development of the institute of Parliamentarism in Canada and scientifically substantiated recommendations are provided as to the application of experience of functioning of the Canadian Parliament in Ukraine.
   Key words: Canada, Parliament, law, the House of Commons, Senate.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Виникнення, розвиток та функціонування парламенту Канади (1647 – 1982 рр.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net