Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Акти прямого народовладдя у правовій системі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Акти прямого народовладдя у правовій системі

Анотації 

Мурашин О.Г. Акти прямого народовладдя у правовій системі.— Рукопис (420 с.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. — Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2001.

   У дисертації комплексно досліджуються проблеми актів прямого народовладдя як результату функціонування суб'єктів безпосередньої демократії. Особлива увага приділяється аналізу місця, ролі цих актів у правовій системі.
   Аналізуються характерні ознаки акта прямого народовладдя, його юридичні властивості, дається визначення цього поняття.
   Розглядаються принципи та особливості прямої правотворчості. Автор дає визначення прямого правотворчого процесу, розглядає основні, властиві йому стадії, вперше робить висновок про функції традицій і звичаїв у прямому правотворчому процесі. Виявлені основні вимоги до ідеальної моделі акта прямого народовладдя. Досліджені варіанти впливу громадської думки, що міститься в актах прямого народовладдя на суспільну діяльність.
   Належна увага відводиться системі та видам актів прямого народовладдя. Вперше здійснена класифікація зазначених актів за різними критеріями. Показана юридична природа актів референдуму, виборів, відкликання, наказів виборців, петицій, актів прямого народовладдя місцевого рівня, локальних актів, підзаконних і правозастосовчих, дається їх визначення.
   Розглянуті нормативні засади прийняття актів прямого народовладдя, а також організаційно-функціональні аспекти їх дії. Досліджена роль цих актів у механізмі правового регулювання. Визначені умови забезпечення ефективності їх реалізації. Пропонуються конкретні напрями, засоби поліпшення механізму прийняття актів безпосереднього народовладдя, а також вдосконалення чинного законодавства.
   Ключові слова: правові акти, акти прямого народовладдя, правова система, пряма правотворчість, пряме народовладдя, демократія.

Мурашин А.Г. Акты прямого народовластия в правовой системе. — Рукопись (420 с.).

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.01 — теория и история государства и права; история политических и правовых учений. — Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2001.

   В диссертации комплексно исследуются проблемы актов прямого народовластия как результата функционирования субъектов непосредственной демократии. Особое внимание уделяется анализу места, роли этих актов в правовой системе.
   Проводится анализ характерных признаков акта прямого народовластия, дается определение этого понятия, показана его юридическая природа.
   Рассматриваются принципы и особенности прямого правотворчества. В частности, анализируются основные характеристики принципа демократизма: самостоятельность субъектов непосредственного правотворчества; прямое участие граждан в разработке и принятии актов; коллективность; гласность и т.д. Автор дает определение прямого правотворческого процесса, исследует основные, присущие ему стадии. Уделено внимание методам прямого правотворчества, факторам формирования основы оптимального и эффективного его осуществления, впервые делается вывод о роли традиций и обычаев в регулировании институтов прямого правотворчества. Предложены конкретные пути преодоления негативного влияния дезинформации на субъекты непосредственной демократии в ходе принятия ими тех или иных актов. Показаны варианты воздействия мнения електората, содержащегося в актах прямого народовластия, на общественные процессы. Рассматриваются форма, содержание акта прямого народовластия, существующие между ними противоречия как объективного, так и субъективного характера и их причины. Впервые обоснованы требования к идеальной модели акта прямого народовластия. Определены присущие народным обсуждениям как правовой форме выявления общественного мнения особенности. Они выступают одновременно как элемент политического процесса, политической дискуссии и элемент правотворческого процесса.
   Показана юридическая природа и виды актов выборов, отзывов, наказов, петиций, местных актов прямого народовластия, локальных актов, подзаконных и правоприменительных, даны их определения.
   Исходя из социального назначения акта выборов, впервые исследованы его функции. Доказывается, что в условиях тоталитаризма акты выборов не являются действительно публичными и общественными из-за отчуждения как рядового гражданина, так и народа в целом от реального участия в выборах в представительные органы. Сделан вывод об осуществлении актами прямого народовластия местного уровня общих функций и целесообразности выделения в системе объективных функций внешних функций актов.
   Определены сущность, функции, особенности локальных актов прямого народовластия государственных и негосударственных организаций, требования к прямому локальному регулированию.
   Рассмотрены правовые аспекты механизма действия и реализации актов прямого народовластия. В частности, показана роль актов прямого народовластия в механизме правового регулирования. Исследованы критерии законности этих актов. Определены условия, показатели эффективности реализации актов непосредственной демократии. Уделено внимание гарантиям реализации актов, рассмотрены их виды. Показано особое значение повышения уровня правовой культуры населения для реализации актов прямого народовластия. Предлагаются конкретные направления совершенствования действующего законодательства. 
   Ключевые слова: правовые акты, акты прямого народовластия, правовая система, прямое правотворчество, прямое народовластие, демократия.

Murashin A.G. Acts of Direct Popular Government within the Legal System. — Manuscript (420 p.)

Thesis for obtaining a scientific degree of Doctor of Law on the speciality 12.00.01 — theory and history of state and law; history of political and legal studies.— Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv, 2001.

   The overall studies of problems of direct popular government acts as a result of functioning of direct democracy subjects are given in the thesis. Special attention is paid to the analysis of place and role of these acts in legal system.
   Typical features of acts of direct popular government, its legal characteristics are analyzed in the paper. The definition of the notion is given.
   The principles and peculiarities of direct legal creative work are being considered. The author gives the definition of the direct law-making process, makes analysis of its main stages, for the first time comes to the conclusion about the functions of traditions and customs in direct law-making process. Principal demands as to an ideal model of act of direct popular government are presented. Different variants of influence of public opinion being contained in direct popular government acts on social activities are surveyed.
   Considerable attention is paid to the system and types of acts of direct popular government. It is for the first time that classification of these acts is made in accordance with different criteria. The legal nature of elections, procedure of recalling, mandate, petitions, local acts of direct popular government, local acts, by-laws and law-implementing are decided, their definitions are given.
   The legal aspects of mechanism of action and enforcement of direct popular government acts are decided. In particular the role of acts of direct popular government in the mechanism of legal regulation is demonstrated. The place of these acts in the mechanism of legal regulation is studied. Conditions of effective implementation of direct popular government acts are de termined. Specific ways of improving the mechanism of adopting direct popular government acts and acting legislation are suggested.
   Key words: legal acts, acts of direct popular government, legal system, direct law-making, direct popular government, democracy.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Акти прямого народовладдя у правовій системі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net