Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Відповідальність батьків за неналежне виховання дітей за сімейним та цивільним законодавством України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Відповідальність батьків за неналежне виховання дітей за сімейним та цивільним законодавством України

Анотації 

Мироненко В.П. Відповідальність батьків за неналежне виховання дітей за сімейним та цивільним законодавством України.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2001.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню правовідносин відповідальності батьків за неналежне виховання дітей за сімейним та цивільним законодавством України, необхідність якого викликана насамперед проблемами у сфері сімейного виховання, які призвели до таких негативних явищ як безпритульність та асоціальна поведінка дітей, підвищення кримінальної активності неповнолітніх, а також безвідповідальне ставлення батьків до виконання своїх обов’язків по вихованню дітей.
   Автор аналізує поняття, підстави та зміст відповідальності батьків за порушення права дитини на належне сімейне батьківське виховання. Особлива увага приділена питанням сімейного неблагополуччя як одного із головних чинників формування особи неповнолітнього.
   Аналіз чинного українського законодавства, судової практики та наукової цивілістичної літератури, дозволив дисертанту сформулювати теоретичні висновки та конкретні пропозиції щодо удосконалення та застосування правових норм, які регулюють правовідносини відповідальності батьків за неналежне виконання обов’язків по вихованню дітей.
   Ключові слова: право на виховання, неналежне виховання, відповідальність за сімейним законодавством, цивільно-правова відповідальність, позбавлення батьківських прав, відібрання дитини без позбавлення батьківських прав, сімейне неблагополуччя.

Мироненко В.П. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей по семейному и гражданскому законодательству Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, Киев, 2001.

   В диссертации комплексно рассматриваются правоотношения по вопросам ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей по семейному и гражданскому законодательству Украины. Необходимость в этом вызвана многими обстоятельствами, и в первую очередь, проблемами в сфере семейного воспитания, падением общего жизненного уровня населения, что привело к таким негативным явлениям как безнадзорность детей, их асоциальное поведение, повышение уровня преступности несовершеннолетних, а также безответственное отношение родителей к выполнению своих обязанностей по воспитанию детей.
   Основной целью данного диссертационного исследования есть научно-теоретический анализ действующего законодательства, практики его применения; судебной практики по делам о лишении родительских прав, отобрании ребенка без лишения родителей родительских прав, преступлениях несовершеннолетних, надлежащая научная оценка, и на этой основе – выработка соответствующих выводов.
   В диссертационном исследовании отражена сущность, специфика и содержание ответственности родителей за нарушение права ребенка на надлежащее семейное воспитание. Значительное место занимает рассмотрение вопросов применения к родителям санкций семейного права. Вносятся предложения о расширении оснований лишения родительских прав. Обосновывается предложение о повышении мер ответственности родителей за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Доказывается, что гражданско-правовая обязанность родителей возместить убытки, причиненные их несовершеннолетними детьми является последствием невыполнения ими обязанностей по воспитанию детей. Основанием привлечения родителей к семейно-правовой ответственности является совершение ими семейного деликта, то есть нарушения определенных предписаний, предусмотренных семейным законодательством.
   Кризисные явления жизнедеятельности в обществе имеют непосредственное отношение к семье как его социальному институту. В подтверждение этого свидетельствуют демографические показатели: общее снижение рождаемости, рост числа разводов и неполных семей. Диссертантом подчеркивается, что снижение общечеловеческих и духовных ценностей в обществе приводит к развитию такого негативного явления, как социальное сиротство - увеличение количества детей, которые остались без родительской опеки. То есть социальное сиротство выступает последствием невыполнения родителями обязанностей по воспитанию. Исследуя явление “безответственного родительства”, автор указывает его социально-экономические, моральные, юридические и психолого-педагогические причины. Обозначенная совокупность факторов в значительной мере углубляет проблемы семейного воспитания и объясняет причины утери многими семьями своего надлежащего воспитательного потенциала. В диссертации определена юридическая природа неблагополучной семьи, как основного фактора, который влияет на формирование характера поведения несовершеннолетних. Автором предложено собственное определение неблагополучной семьи. Выделены и рассмотрены типы неблагополучных семей в зависимости от воспитательной позиции родителей, обозначены способы выявления таких семей и методы нейтрализации семейного неблагополучия.
   Анализ действующего законодательства, судебной практики и научной цивилистической литературы, позволил диссертанту сформулировать теоретические выводы и разработать конкретные предложения по усовершенствованию правовых норм, регулирующих вопросы ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей.
   Ключевые слова: право на воспитание, ненадлежащее воспитание, ответственность по семейному законодательству, гражданско-правовая ответственность, лишение родительских прав, отобрание ребенка без лишения родительских прав, семейное неблагополучие.

Mironenko V.P. Responsibility of parents for unsuitable upbringing children according to family and civil legislation of Ukraine.

The dissertation on competition of a scientific degree of the contender of jurisprudence on a speciality 12.00.03 – Civil Law and Civil Procedure, Family Law, Internationale Private Law. – Kyiv national university of a name Taras Shevchenko, Kyiv, 2001.

   The dissertation is devoted to the full investigation of the parents law attitude responsibility for children inadequate according to the family and civil law of Ukraine. The necessary of it appeared first of all like problems in the realm of family education, that had lead up to such bad event as not social behavior not attendance for children and not responsible parents attitude to education of their children.
   The author analysis conception, basis and contents of parents responsibility for breaching the child rights for education according family and civil law of Ukraine. The main attention was put on question of not felicitous family as factor of crimes of children.
   Analysis of the current Ukrainian legislation, legal practice and scientific civil literature helped the author of the dissertation to make theoretical conclusions and some concrete proposals concerning the use and improvement of the legal standards, which regulate the legal relationships of the full investigation of the parents law attitude responsibility for children.
   Key words: right for education, inadequate education, responsibility according to the family law, civil-legislative responsibility, deprivation of parents rights, taking up child without defrauding of parents rights, not felicitous family.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Відповідальність батьків за неналежне виховання дітей за сімейним та цивільним законодавством України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net