Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Фізика. Астрономія arrow Моделювання фізичних полів методами теорії R-функцій та нечіткої логіки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Моделювання фізичних полів методами теорії R-функцій та нечіткої логіки

Анотації

Тоніца О.В. Моделювання фізичних полів методами теорії R-функцій та нечіткої логіки. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи. - Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України, Харків, 1999.

   Розроблені конструктивні методи та алгоритми моделювання фізико-механічних полів на основі теорії R-функцій та нечіткої логіки, які дозволяють враховувати технічні та технологічні допуски на геометричну та фізичну інформацію, погрішності вимірів, помилки скруглення, та на основі аналізу їх комплексного впливу на розв’язок робити експертний висновок. Запропоновані моделі фізичних полів, що містять допуски на геометричні та фізичні характеристики за допомогою врахування функції належності величин, що розглядаються, в межах заданих допусків. Методика, що розроблена, дозволяє отримувати допуски на розв’язок за допомогою варіювання цих величин в межах заданих допусків, а потім за допомогою отриманих допусків робити експертний висновок про прийнятність знайденого рішення. Побудовані інтервальні обчислювачі арифметичних операцій з врахуванням помилок округлення, які підвищують ефективність реалізації алгебри диференціальних кортежів, що лежить в основі обчислювального процесу. Досліджені можливості розпаралелювання обчислювального процесу на основі ярусно-паралельних форм. Результати, що отримані, застосовуються для розширення можливостей системи “Поле” на випадки вирішення крайових задач, в постановці яких суттєву роль грають допуски на геометричну та фізичну інформацію, погрішності вимірів та помилки округлення. Ключові слова: моделювання фізичних полів, R-функції, нечітка логіка, допуски на геометричну та фізичну інформацію, погрішності вимірів, помилки округлення, функція належності, експертний висновок, інтервальна арифметика, алгебра диференціальних кортежів, розпаралелювання обчислювального процесу.

Тоница О.В. Моделирование физических полей методами теории R-функций и нечеткой логики. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.05.02 - математическое моделирование и вычислительные методы. - Институт проблем машиностроения им. А.Н.Подгорного НАН Украины, Харьков, 1999.

   При построении систем исследования задач расчета полей важен учет стохастического характера погрешностей измерений, допусков на геометрическую и физическую информацию и погрешностей округления. В связи с этим возникает необходимость в развитии существующих систем расчета полей для многовариантных задач с целью получить допуски на решение и последующее экспертное заключение. Вычисления в системах расчета полей, как правило, носят детерминированный характер, в то время как реальные процессы в определенной степени являются стохастическими, содержат в себе некоторую нечеткость. Для учета последней нужно так преобразовать существующую схему исследования физических полей, чтобы в результате многовариантного счета получить более точное “нечеткое” решение, которое будет ближе к реальности. Целесообразно ввести в схему решения учет допусков, т. е. источников нечеткости, наиболее сильно влияющих на результирующее решение. Практика показывает, что таких источников, как правило, три: допуски модели (на геометрические и физические характеристики), ошибки метода (“усечение” ряда, ошибки интегрирования, решения систем линейных уравнений) и погрешности округления. Необходимо установить комплексное влияние варьирования величин в пределах допусков и исследовать возможности построения допусков на решение. В связи с этим большой интерес представляет разработка систем исследования полей, ориентированных на многовариантное решение краевых задач с целью учесть варьирование определенных величин в пределах заданных допусков.
   Разработаны конструктивные методы и алгоритмы моделирования физико-механических полей на основе теории R-функций и нечеткой логики, позволяющие учитывать технические и технологические допуски на геометрическую и физическую информацию, погрешности измерений, ошибки округления и на основе анализа их комплексного влияния на решение делать экспертное заключение. Предложены модели физических полей, содержащие допуски на геометрические и физические характеристики при помощи учета функции принадлежности рассматриваемых величин в пределах заданных допусков. Разработанная методика позволяет получать допуски на решение при помощи варьирования этих величин в пределах заданных допусков, а затем делать экспертное заключение о приемлемости найденного решения.
   Построены интервальные вычислители арифметических операций с учетом ошибок округления, повышающие эффективность алгебры дифференциальных кортежей, лежащей в основе вычислительного процесса данных методов.
   Исследованы возможности распараллеливания вычислительного процесса на основе ярусно-параллельных форм. Полученные результаты применяются для расширения возможностей системы “Поле” на случаи решения краевых задач, в постановке которых существенную роль играют допуски на геометрическую и физическую информацию, погрешности измерений и ошибки округления.
   Ключевые слова: моделирование физических полей, R-функции, нечеткая логика, допуски на геометрическую и физическую информацию, погрешности измерений, ошибки округления, функция принадлежности, экспертное заключение, интервальная арифметика, алгебра дифференциальных кортежей, распараллеливание вычислительного процесса.

Tonitsa O.V. Modelling of physical fields by means of R-functions theory and fuzzy logics. - Manuscript.

The thesis for a Physical-Mathematical Sciences Candidate’s degree, speciality 01.05.02 - mathematical modelling and computational methods. - Institute for problems in machinery by A.N. Podgorny National academy of sciences of the Ukraine, Kharkiv, 1999.

   The constructive methods and algorithms for simulation of physical-mechanical fields based on the R-functions theory and fuzzy logics are elaborated which allow us take into account technical and technological assumptions on geometrical and physical information, measuring errors, rounding errors, and draw expert conclusion by analysis their complex influence on the solution. The models of physical fields, containing assumptions on geometrical and physical characteristics by account the fuzzy membership function of values reviewed in bounds of the assumptions are proposed. The technique presented enables us to receive assumption on the solution by changing of this values in bounds of the assumptions and draw expert conclusion about acceptability of solving finding. The interval calculators for arithmetical operators with accounting of rounding errors estimates are created which increases effisiency of algebra of differential tuples. The possibilities of paralleling computation process is investigated. The results obtained is applicated for widening of possibilities of the POLYE system.
   Key words: modelling of physical fields, fuzzy logic, R-functions, assumptions of geometrical and physical information, measuring errors, rounding errors, fuzzy membership function, interval arithmetics, algebra of differential tuples, paralleling of computational process.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Моделювання фізичних полів методами теорії R-функцій та нечіткої логіки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net